Колток Леся Богданівна

Колток Леся БогданівнаКолток Леся Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

2009 року захистила дисертацію “Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі”. Автор 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблема інтенсифікації навчально-виховного процесу в початковій школі у світлі сучасних педагогічних дискусій.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Колток Л. Б. Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у сучасній вищій школі: [монографія] / В.Ю. Ковальчук, Л.Б Колток. – Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 180 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Педагогічні технології у початковій школі (на прикладі уроків з природознавства у 3 класі). Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 82 с.
 2. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Основи природознавства та методики ознайомлення дітей з природою. Методичні матеріали до практичних занять студентів та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 148 с.
 3. Зимульдінова А.С., Колток Л.Б., Кутняк І.М. Порівняльна педагогіка. Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 118 с.
 4. Колток Л.Б. Методика викладання природознавства: Матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Початкова освіта” 6.010102]. Навчально-методичний посібник / Леся Колток. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 66 с.
 5. Колток Л. Б. Методика позаурочної діяльності та соціально-виховної роботи. Навчально-методичний посібник [для студентів ОР “Бакалавр» напряму підготовки „Початкова освіта”] / Леся Колток, Ірина Садова. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 124 с.
 6. Пантюк М.П., Колток Л.Б.,  Пантюк Т.І. Актуальні проблеми педагогіки почат-кової освіти: навчально-методичний посібник [для підготовки здобувачів другого (магі-стерського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта»]. – Дрогобич: Редак-ційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 178 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького дер-жавного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 6 від 21 березня 2017 року).

 

 Підручники з грифом університету

 1. Стахів Л.Г., Колток Л.Б. Методика викладання природознавства (1-4 класи) [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Початкова освіта”] Підручник / Лілія Стахів, Леся Колток. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 212 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Колток Л.Б. Педагогічний дискурс та його роль в структурі інноваційних процесів у вищій школі // Молодь і ринок: Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. – 2010. – №10. – С.87-92.
 2. Колток Л.Б. Інтенсифікація навчально-виховного процесу в світлі сучасних педагогічних дискусій // Молодь і ринок: Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. – 2011. – №6. – С. 87-91.
 3. Колток Л.Б. Навчально-виховні завдання курсу природознавства у початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2012. – С. 118-125.
 4. Колток Л.Б. Формування бережливого ставлення до природи як першооснова вивчення природознавства у початкових класах / Леся Колток // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – 2013. – №100. – С.118-125.
 5.  Колток Л.Б. Проблема інтенсифікації навчального процесу у сучасній школі / Леся Колток // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 67-70.
 6. Колток Л.Б. Використання ІКТ на уроках як одна із складових модернізації початкової школи/ Леся Колток // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал . – – №9 (128). – С. 112-117.
 7. Колток Л.Б. Особливості формування навичок особистої гігієни молодших школярів під час вивчення розділу «Людина та її організм» / Леся Колток, Іванна Фіняк // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – – №6 (137). – С. 53-56
 8. Колток Л.Б. Оздоровчі технології у роботі з молодшими школярами з особливими потребами / Леся Колток // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. Т. 2. – 1(303). -2016. – С.105-111.
 9. Колток Л.Б. Особливості формування навичок особистої гігієни молодших школярів під час вивчення розділу «Людина та її організм» / Леся Колток, Іванна Фіняк // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – – №6 (137). – С. 53-56.
 10. Колток Л.Б. Інтенсифікація професійного навчання педагогічним дискурсом як детермінанта розвитку вищої школи / Леся Колток // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету [гол. ред. Федяєва В.Л.]. –  Херсон, 2016. – Вип. LXXIV. Том 3. – С.45-49.
 11. Колток Л.Б. Ціннісні стратегії педагогічного дискурсу як основи професійної освіти майбутніх фахівців / Леся Колток // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – №1 (65). – С.86-96.
 12. Колток Л.Б. Особливості застосування оздоровчих технологій під час вивчення природознавства у початковій школі / Леся Колток // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Випуск 22 (1-2017). – Частина І. – С.281-286.
 13. Колток Л.Б. Провідні напрями реформування нової освітньої політики у початковій ланці освіти / Леся Колток // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педаго-гічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андруш-кевич та ін. – 2016. – №9 (152). – С.99-104.
 14. Пантюк М.П., Колток Л.Б. Педагогічний дискурс як чинник інновацій в освітньому процесі вищих навчальних закладів / Микола Пантюк, Леся Колток // Постметодика. Актуальні питання сучасної педагогіки. Журнал Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Полтава, 2017. – № 2-3 (129-130). – С.87-90.
 15. Колток Л.Б. Провідні напрями реформування нової освітньої політики у початковій ланці освіти / Леся Колток // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педаго-гічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андруш-кевич та ін. – 2016. – №9 (152). – С.99-104.

 

 Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Колток Л., Чапля М. Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів / Леся Колток, Марія Чапля // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.11. – С.266-271 (0,4 др. арк.).
 2. Колток Л.Б. Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи / Леся Колток // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С.275-282 (0,5 др. арк.).
 3. Колток Л.Б. Особливості застосування оздоровчих технологій під час вивчення природознавства у початковій школі / Леся Колток // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Випуск 22 (1-2017).  – Частина І. – С.281-286
 4. Колток Л.Б. Ціннісні стратегії педагогічного дискурсу як основи професійної освіти майбутніх фахівців / Леся Колток // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. – №1 (65). – С.86-96
 5. Колток Л.Б. Інтенсифікація професійного навчання педагогічним дискурсом як детермінанта розвитку вищої школи / Леся Колток // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету [гол. ред. Федяєва В.Л.]. – Херсон, 2016. – Вип. LXXIV. Том 3. – С.45-49.
 6. Колток Л.Б. Реалізація педагогічного дискурсу у професійній підготовці студентів вищого навчального закладу / Леся Колток // Молодий вчений. Науковий журнал. –Херсон, 2017. – №4.3 (44.3). – С.102-106
Оновлено: 22 Листопад, 2017