Калита Наталія Іванівна

Калита Наталія Іванівна

Калита Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2009 року захистила дисертацію “Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського”. Автор 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: підготовка вчителя початкових класів, історія педагогіки, дидактика.

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Калита Н. І. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського : [монографія] / Н.І. Калита. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 176 с.
 2. Калита Н.І. К.Д.Ушинський – провідник ідей національного виховання / Наталія Калита // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності: Колективна монографія / За заг. ред. проф. І.Богданова. Передмова академіка НАПН України В.Андрущенка. – К.: Освіта України, 2017. – С.218-238. – 368 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Луцик Д.В., Калита Н.І. Дидактика: Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 26 с.
 2. Луцик Д.В., Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні основи педагогіки. Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 136 с.
 3. Луцик Д.В., Калита Н.І. Дидактика у схемах та таблицях. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 40 с.
 4. Луцик Д.В., Скалич Л.Й., Калита Н.І. Загальні основи педагогіки [для студентів галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 136 с.
 5. Скалич Л.Й., Калита Н.І. Основи наукових досліджень: матеріали для практичних занять і самостійної роботи / Любов Скалич, Наталія Калита. – Дрогобич: Редакційно-        видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 56 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 16 від 27.09.2017 року).

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Калита Н.І. Проблеми фізичного виховання особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського // Молодь і ринок. – 2011. – № 6 (77). – С. 101-104.
 2. Калита Н.М. К.Д. Ушинський про моральне виховання особистості // Молодь і ринок. – 2010. – № 7-8. – С. 141-146.
 3. Калита Н.І. Проблеми фізичної культури особистості в контексті виховного ідеалу // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту / Збірник наукових праць / За ред. Г.М.Арзютова. – Серія №15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 216-219.
 4. Зимульдінова А.С., Калита Н.І. Погляди В.О. Сухомлинського на формування особистості молодшого школяра // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 41. – С.143-148 с.
 5. Калита Н.І. Проблема виховного ідеалу у контексті сучасних модернізаційних концепцій виховання / Наталія Калита // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 52-57.
 6. Калита Н.І. Виховний ідеал К.Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект / Наталія Калита // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2013. – №12 (107). – С. 93-98.
 7. Калита Н. Розвиток системи національно-патріотичного виховання в сучасній початковій школі: постановка проблеми / Наталія Калита // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – №6 (137). – С. 71-76.
 8. Калита Н.І. Ідея народності у вченні К.Д.Ушинського як основа національно-патріотичного виховання / Наталія Калита // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2017. – № 1 (144). – С.21-25.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Калита Н. К. Ушинський про досконалі умови процесу виховання // Zprávy védecke ideje: Materiáy VI mezinárodni védecko- praktická conference – 2010. – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2010. – Dil. 10. Pedagogika. – С. 49 – 54.
 2. Калита Н., Скалич Л.: Проблема виховного ідеалу в дискурсі сучасної педагогіки // Наука. Образование. Технологии-2010: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 21-22 октября 2010 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол. А.В. Никишова (гл. ред.). – Барановичи: РИО БарГУ, 2010. – С. 106-108.
 3. Калита Н., Скалич Л.: Проблема естетичного виховання особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського //Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: Материалы I Международной научно-практической конференции (29 – 30 сентября 2011 г.) / Редкол.:  З.В. Лукашеня (гл. ред.), А.Э. Руднева (отв. ред.), З.Н. Кветко. – Барановичи: РИО БарГУ, 2011. – С. 178 –183.
 4. Калита Н.І. Шкільний підручник у системі формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи / Наталія Калита // Cutting-edge science-2017: Materials of the XIII International scientific and practical conference. – Volume 8. Pedagogical sciences. – Sheffield Science and Educational LTD, 2017. – С.99-102.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Калита Н.І. Організаційні форми навчання: історія та сучасність / Наталія Калита // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип. 10. – С.229-234.
 2. Калита Н.І. Підготовка вчителя початкових класів у контексті сучасних освітніх парадигм / Наталія Калита // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С.265-269.
Оновлено: 16 Квітень, 2020