Дробчак Ярослава Антонівна

Дробчак Ярослава Антонівна

Дробчак Ярослава Антонівна – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням “Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання”. Автор 54 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання.

 

Посібники з грифом університету

 1. Дробчак Я.А. Методика трудового навчання у початкових класах. Підготовка, зміст і проведення уроків з трудового навчання в 1 класі (розділ “Робота з папером (картоном)”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2008. – 138с.
 2. Проць М.М., Дробчак Я.А., Лужецька Л.Б., Жигайло О.О., Стахів Л.Г., Костюк Л.Б., Ясеницька Ж.В., Околович І.М. Курсові роботи з фахових методик: Методичні рекомендації написання курсових робіт з фахових методик спеціальності 6.010102 “Початкова освіта”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 30 с.
 3. Дробчак Я.А. Трудове навчання з практикумом: Елементи графічної грамоти [для студентів ОКР “Бакалавр” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
 4. Дробчак Я. А. Трудове навчання з практикумом (лабораторний практикумом): навчально-методичний посібник [для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Я.А. Дробчак. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 56 с.
 5. Комплексний державний іспит з фахових методик: Методичні матеріали [для підготовки фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта та “Спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 7.01010201 Початкова освіта] / укладачі: М.П.Пантюк, М.Б.Сидор, Л.Г.Стахів, О.В.Шаран, Я.А.Дробчак, Л.Б.Лужецька / Микола Пантюк, Михайло Сидор, Лілія Стахів, Олександра Шаран, Ярослава Дробчак, Леся Лужецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 116 с.
 6. Дробчак Я.А. Трудове навчання з практикумом. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник [для підготовки першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Ярослава Дробчак. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Дробчак Я.А. Дидактичні ігри на уроках трудового навчання // Поч. школа. – 2009. – №3. – С.46-48.
 2. Дробчак Я.А. Оптимальний вибір методів на уроках трудового навчання в початкових класах // Початкова школа. – 2010. – №2. – С.44-46.
 3. Дробчак Я.А. Оптимальний вибір методів на уроках трудового навчання в початкових класах (продовження) // Початкова школа. – 2010. – №3. – С. 38-44.
 4. Дробчак Я.А. Використання малих жанрів фольклору на уроках трудового навчання // Початкова школа. – 2013. – №9. – С. 40-49.
 5. Дробчак Я.А. Використання на заняттях трудового навчання елементів інтерактивних технологій / Ярослава Дробчак // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.103-107.
 6. Дробчак Я. Практичні заняття з трудового навчання як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя/ Ярослава Дробчак // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». -2016. – №6 (137). – С. 103-107.
 7. Дробчак Я.А. Формування міжпредметної компетенції в учнів на уроках трудового навчання / Ярослава Дробчак // Початкова школа. Науково-методичний журнал. – 2017. – №8. – С.33-39.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

Дробчак Я.А. Творча робота майбутніх учителів на уроках трудового навчання у початкових класах / Ярослава Дробчак // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.14. – С.246-252 (0,5 др. арк.).

Оновлено: 23 Листопад, 2017