Даниляк Руслана Зіновіївна

Даниляк Руслана Зіновіївна

Даниляк Руслана Зіновіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. У 2016 році захистила дисертацію «Ідеї морального виховання молодших школярів на сторінках вітчизняної дитячої періодики». Автор 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми морального виховання учнів початкових класів, особливості світського та релігійного виховання учнів.

Посібники з грифом університету

 1. Підготовка до державної атестації: Методичні поради для студентів факультету початкової освіти [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” спеціальності “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник / Укладачі: І.М.Кутняк, Р.З.Даниляк / Іван Кутняк, Руслана Даниляк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 230 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол №3 від 27.02.2014 року)

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Даниляк Р.З. Використання традицій народної педагогіки у вихованні школярів в умовах модернізації освіти / Руслана Даниляк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко, Н.Скотна та ін. – 2014. – №9 (116). – С.110-113.
 2. Даниляк Р.З. Морально-етичне виховання молодших школярів засобами дитячої періодики як проблема медіаосвіти / Руслана Даниляк // Збірник статей Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ: Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2015. – 407 с. – С.84-90
 3. Даниляк Р.З. Ідеї морального виховання молодших школярів у виховному полі кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Руслана Даниляк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – №9 (128). – С.136-140.

Публікації у наукових виданнях

 1. Даниляк Р. Вплив засобів масової інформації на формування особистості молодшого школяра / Руслана Даниляк // Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 268 с. – С.85-88.
 2. Даниляк Р.З. Морально-етичне виховання молодших школярів / Руслана Даниляк // Модернізація системи і змісту освіти в Україні в умовах входження України в Європейський освітній простір: Наукові записки. – Вип.6. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 152 с. – С.38-46.
 3. Даниляк Р.З., Дробчак Я.А. Формування духовних цінностей молодших школярів засобами етнопедагогіки під час позакласної та позаурочної роботи / Руслана Даниляк, Ярослава Дробчак // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету /Упор. Галина Філь, Лілія Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 440 с. – С.47-52.
 4. Даниляк Р.З. Взаємодія форм та методів діяльності класного керівника з батьками, його використання у навчально-виховному процесі початкової школи / Руслана Даниляк // Гармонія національних та загальнолюдських цінностей, їх формування в учнів початкових класів, поглиблення їх у студентів: Наукові записки. – Вип.7. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 168 с. – С.5-11.
 5. Даниляк Р.З. Формування моральних цінностей молодших школярів, роль учителя у цьому процесі / Руслана Даниляк // Актуальні проблеми педагогічної науки, їх розв’язання в педагогічній діяльності у ВНЗ та у початковій школі: Наукові записки. – Вип.8. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 140 с. – С.24-28.
 6. Даниляк Р.З. Шляхи удосконалення морального виховання молодших школярів засобами вітчизняної дитячої періодики /Руслана Даниляк // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». -2016. – №6 (137). – С.124-128.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Даниляк Р.З. Дидактичні особливості жанрів дитячих журналів як навчальної медіапродукції / Руслана Даниляк // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс]: сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ Загл. с экрана. – C.121-127
 2. Даниляк Р.З. Аксіологічний підхід до вивчення проблеми морального виховання молодших школярів засобами вітчизняної дитячої періодики / Руслана Даниляк // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року) / [редактори-упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 236 с. – С.112-113.
 3. Даниляк Р.З. Психолого-педагогічні особливості формування моральних якостей молодших школярів / Руслана Даниляк // Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: Zbiór artykulów naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. “Diamond trading tour”, 2017. – С.40-42.
Оновлено: 23 Листопад, 2017