Василиків Іван Богданович

фото

Василиків Іван Богданович –

кандидат педагогічних наук, старший викладач. Закінчив аспірантуру при Дрогобицькому державному  педагогічному університеті імені І.Франка. У 2018 році захистив дисертацію “Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності” у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.  Автор понад 46 наукових та навчально-методичних праць.

 Сфера наукових зацікавлень: Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Перелік публікацій

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Василиків І.Б. Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів / Іван Васильків.– Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: – 2014. – №2 (109).– С. 145-147.
  2. Василиків І.Б. Дидактичні вимоги до створення електронного підручника з маркетингу  / Іван Васильків.– Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: – 2016. – №7 (138).– С. 148-143.
  3. Василиків І.Б.Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57 : збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 258 с.
  4. Василиків І.Б. Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу / Збірник наукових праць. Педагогічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2016. – Вип. 74.- C. 12 – 15
  5. Vasylykiv I.B. Technologie informacyine w nauczaniu marketingu: aspekty psychologiczne i pedagogiczne// Knowledge. Education. Low. Management. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. – № 4 (16).- S. 217 – 227
  6. Василиків І.Б. Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57 : збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.  – С. 38 – 44. (0,6 др. арк.).
  7. Василиків І.Б. Основні проблеми та шляхи впровадження мультимедійних технологій в початковій школі / Іван Василиків // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андруш­кевич та ін. – 2019. – № 1 (168) січень. – С.62-66 (0,4 др. арк.) / 5 с.

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

  1. Василиків І.Б. Формування інформаційної компетентності майбутніх маркетологів / Іван Василиків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 2 (115). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2017. – 124 с.. – С. 32 – 36  (0,4 др. арк.).
  2. Василиків І.Б. Основні психолого-педагогічні вимоги до застосування інформацій-них технологій в освітньому процесі початкової школи / Іван Василиків // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2019. – № 3 (170) березень. – С.66-69  (0,3 др. арк.) / 4 с. (Index Copernicus).

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Василиків І.Б. Обучение маркетингу с использованием информационных технологий// Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. в дистанционной форме (Барановичи, 21 апреля 2017 года) /М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Барановичский государственный университет» ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), А. В. Никишова [и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 × 12 + рук. пользователя (5 с.).– (Электронная книга). (0,1 др. арк.).
Оновлено: 18 Лютий, 2020