Огар Анна Осипівна

Огар Анна Осипівна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі. 2014 року захистила дисертацію «Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст.» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Федурко Марія Юліанівна). Автор понад 30 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвоконцептологія

 

 

 Перелік публікацій

Статті у фахових виданнях

 1. Огар А.О. Вербалізація концепту земля в українському поетичному дискурсі другої половини ХХ століття / Анна Огар // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Випуск 100. – С. 136 – 139.
 2. Огар А.О. Атрибутивна вербалізація концепту небо (на матеріалі поетичної мови другої половини ХХ ст.) / Анна Огар // Лінгвістика : збірник наукових праць / [за ред. К. Д. Глуховцевої]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – Частина ІІ. – С. 156 – 164.
 3. Огар А.О. Вербалізація опозитивних компонентів концепту земля (на матеріалі українського поетичного дискурсу другої половини ХХ століття) / Анна Огар // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / [за загальною редакцією Ж. В. Колоїз]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С. 641 – 647.
 4. Огар А.О. Становлення концептів земля і небо в українській мовній картині світу / Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного 7 університету імені Івана Франка / редакційна колегія Т. Біленко (головний редактор), М. Федурко, Л. Краснова та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск тридцятий. Філологія. – С. 96 – 102.
 5. Огар А.О. Суперечливі аспекти поняття “концепт” / Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Марія Федурко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Філологія. – С. 242 – 252.
 6. Огар А. Вербалізація концепту слово (на матеріалі роману Раїси Іванченко «Отрута для княгині») / Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Марія Федурко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С. 78 – 87.
 7. Федурко М., Огар А. Вербалізація концепту слово у поезії Івана Франка (на матеріалі збірки «З вершин і низин») / Марія Федурко, Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ред. кол. Надія Скотна (шеф-редактор), Марія Федурко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 66 – 74.
 8. Огар А. Вербалізація концептуальної опозиції небо-земля в українській поезії ХХ ст. / Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університете імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 137 – 143.
 9. Федурко М., Огар А. Комунікативні бар’єри художнього дискурсу в розрізі комунікативної компетентності / Марія Федурко, Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університете імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 371 – 378.
 10. Огар А. Концептосфера творів Івана Франка для дітей (на матеріалі збірки казок «Коли ще звірі говорили») / Анна Огар // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. –  № 7. – С. 43 – 47.
 11. Ohar A. Ukrainian concept sphere : the appearance aspect / Аnna Ohar // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університете імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 176 – 184.
 12. Огар А. Вербалізація концепту ВІЙНА в сучасному художньому дискурсі. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 38 – 47.
 13. Огар А. Метафора як засіб актуалізації концепту небо в українській поезії. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 46. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 149 – 152.
 14. Огар А. Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 120-124
 15. Огар А. Концептосфера дитячих періодичних видань. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. 2018. № 10. С. 73 – 77.
 16. Огар А. Концепти сучасного українського художнього дискурсу. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Огар А.О. Антропологические признаки концепта небо в украинской поэзии второй половины ХХ столетия / Анна Огар // Балтийский гуманитарный журнал : [ежеквартальный научный журнал]. – 2013. – № 1 (2). – С. 22 – 25.
 2. Огар А.О.Polish teachers in eastern Galicia under the Nazi occupation (1941 – 1944). Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 9. С. 72-80.
Оновлено: 16 Квітень, 2020