Луців Світлана Ігорівна

Луців Світлана ІгорівнаЛуців Світлана Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі.  2013 року захистила дисертацію “Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (ХVІІ-ХVІІІ ст.)” в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Кемінь Володимир Петрович.)  Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Cфера наукових зацікавлень: проблеми сучасних технологій навчання української мови та літературного читання в початкових класах.

 

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Луців С.І., Гірняк С.П. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 7.01010201 “Початкова освіта” заочної форми навчання]. Навчально-методичний посібник / Світлана Гірняк, Світлана Луців. –  Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 79 с.
 2. Луців С.І., Гірняк С.П. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять: навчально-методичний посібник / Світлана Гірняк, Світлана Луців. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 70 с.
 3. Луців С.І., Лужецька Л.Б. Методика викладання української мови. Навчання грамоти: матеріали для практичних занять і самостійної роботи: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта]. / Леся Богданів Лужецька, Світлана Ігорівна Луців. –  Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 54 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Луців С.І. Вертеп як різновид шкільної драми / Світлана Луців // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М.Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 7 (90). – С. 157-160.
 2. Луців С.І. Шкільна драма як метод навчання та виховання: зарубіжний досвід / Світлана Луців // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О. Смолюк (гол. ред.), Р.А. Арцишевський, О.В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 166-168.
 3. Луців С.І Розвиток шкільного театру в єзуїтських та братських школах України (кінець XVI – друга половина XVII ст.) / Світлана Луців // Збірник наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – С. 86 – 93.
 4. Луців С.І. Евристична бесіда на уроках української мови в початкових класах як метод проблемно-розвивального навчання / Світлана Луців // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49. – С. 91- 95.
 5. Луців С.І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання на уроках української мови у початковій школі / Світлана Луців // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: педагогіка і психологія. – Випуск 41 / Редкол. : В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – С. 66-70.
 6. Луців С.І. Педагогічне спілкування як засіб формування мовної особистості / Світлана Луців // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С. 167-172.
 7. Луців С.І. Роль інновацій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів під час вивчення курсу “Методика викладання української мови” / Світлана Луців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І. Коцан (гол. ред.), А. Цьось, С. Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С. 160-163.
 8. Луців С.І. Риторична майстерність майбутнього вчителя початкових класів через призму історико-педагогічного досвіду / Світлана Луців // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С. 84-88.
 9. Луців С.І. Педагогічні засади використання методу шкільної драми на уроках літературного читання в початкових класах / Світлана Луців // Початкова школа. Науково-методичний журнал / Ред. рада: А. Лук’янець (гол. ред.), І. Бех, Н. Бібік та ін. – 2014. – №10. – С. 49-52.
 10. Луців С.І. Літературна гра як засіб розвитку читацького кругозору молодших школярів / Світлана Луців // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – Вип. 10. – С. 248-252.
 11. Луців С.І. Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови / Світлана Луців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. проф. А.Л. Ситченка. – № 4 (51), грудень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.А. Сухомлинського, 2015. – С. 107 – 110.
 12. Луців С.І. Особливості використання дидактичних віршів на уроках української мови у початкових класах / Світлана Луців // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 278-283.
 13. Луців С.І. Система словникової роботи на уроках літературного читання як передумова інтелектуального та духовного зростання учнів початкових класів / Світлана Луців // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С.479 – 486.
 14. Луців С.І., Філь Г.О. Організація проектної діяльності молодших школярів у процесі проведення позакласної роботи з літературного читання / Галина Філь, Світлана Луців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І. Коцан (гол. ред.), А. Цьось, С. Гаврилюк та ін. – 2016. – №1 (303). – С. 81-86.
 15. Луців С.І. Підготовка майбутніх вчителів до формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності учнів початкової школи / Світлана Луців // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н. Примаченко (гол. ред.), Н. Скотна та ін. – 2016. – №6 (137). – С. 44-47.
 16. Луців С.І. Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови / Світлана Луців // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 347-353.
 17. Луців С., Гарбіч Г. Розвиток образного мовлення учнів початкової школи засобами ТРВЗ-педагогіки / С. Луців, Г. Гарбіч // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря].– Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 174 – 175.
 18. Луців С.І. Розвиток літературно-творчих здібностей учнів початкової школи засобами ТРВЗ / Світлана Луців // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць[ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Т.Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.435-443.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Федурко М.Ю., Луців С.І. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення як засіб естетичного виховання молодших школярів / Марія Федурко, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования “Барановичский государственный  университет”; пед. фак. ; редкол. : З.В. Лукашеня (гл.ред.), А.Э. Руднева (отв.ред.), З.Н. Кветко. – Барановичи: РИО БарГУ, 2013. – C. 241-245.
 2. Луців С.І. Лінгвістичні мініатюри як засіб мовленнєвого розвитку молодших школярів / Світлана Луців // Zbiór raportów naukowych.  «Pedagogika Projekty naukowe» (27.02.2015 – 28.02.2015) – Warsawa: Wydawca: Sp. zo. o.  «Diamond trading tour», 2015. – S. 62-64.
 3. Луців С. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання особистісно орієнтованих технологій на уроках української мови і літературного читання / С. Луців // Zbiór artykulów naukowych. Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, rozwój propozycje. – Warszawa: Wydawca: Sp.z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – pp. 70-71.
 4. Филь Г.А., Кутняк И.М., Луцив С.И. Формирование навыков каллиграфического письма учеников начальной школы средствами изобразительного искусства / Г.А. Филь, И.М. Кутняк, С.И. Луцив // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы». – Барановичи, 2017. – С. 179 – 183.
Оновлено: 21 Листопад, 2017