Федурко Марія Юліанівна

Федурко Марія Юліанівна, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі, доктор філологічних наук, професор.

1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічні перетворення в структурі відносних прикметників російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України; 2006 року – докторську дисертацію “Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові” в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Член спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Cфера наукових зацікавлень: словотвірна морфонологія української мови; лінгвоетнокультурологія.

 

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Пристай Г.В. Морфонологія відприкметникового словотворення. Монографія / Марія Федурко, Галина Пристай. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.

 

Навчально-методичний доробок

 1.  Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. – Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 160 с.
 2. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників  які передані в бібліотеку:

 1.  Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом : матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Федурко М.Ю. Рідна мова – джерело духовного досвіду майбутнього вчителя початкової школи / Марія Федурко // Педагогічні науки : Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О. Смолюк (гол. ред.), Р.А. Арцишевський, О.В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 106-109.
 2. Федурко М.Ю. Історія села крізь призму діалектної лексики / Марія Федурко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 277-280.
 3. Федурко М.Ю. Чужомовне слово у сучасному газетному тексті: лінгвокультурний та морфонолого-словотвірний аспекти / Марія Федурко // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 39. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2012. – С. 356-360.
 4. Федурко М.Ю. Усно-розмовна лексика в художній мові А. Чайковського (на матеріалі повісті “Олюнька” / Федурко М.Ю. // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 1. – С. 458-462.
 5. Федурко М. Lexicographis secundus post herculem labor / Марія Федурко // Українська мова : Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України. – 2012. – №1. – С. 131-135.
 6. Федурко М.Ю., Філь Г.О. Слово-колоратив у структурі фразеологічних одиниць : етнолінгвокультурологічний аспект // Марія Федурко, Галина Філь // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2013. – № 4 (99). – С. 10-14
 7. Федурко М.Ю., Котович В.В. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / Марія Федурко, Віра Котович // Педагогічні науки : Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – № 6 (283). – С. 119-123.
 8. Федурко М.Ю. Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи / Марія Федурко // Початкова школа. Науково-методичний журнал / Ред. Рада : А. Лук’янець (гол. ред.), І. Бех, Н. Бібік та ін. – 2014. – №10. – С. 36-39.
 9. Федурко М.Ю., Котович В.В. Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Віра Котович // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 11-15.
 10. Федурко М.Ю. Екологія мови в контексті моралі / Марія Федурко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2015–2016. Вип. 44–45. – С. 245–250.
 11. Федурко М., Філь Г. Комунікативна компетентність у системі професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Галина Філь // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 760. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2015. –С. 217-224.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Федурко М.Ю. Эмоциональность в структуре украинского национального характера в контксте словообразовательной морфонологии / М.Ю. Федурко Человек в пространстве языка : Материалы Международной научной конференции. – Каунас, 2011. – С. 95-100.
 2. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Кутняк І.М. Східнослов’янські фразеологічні одиниці з колоративом як репрезентанти національних культур / Марія Федурко, Галина Філь, Іван Кутняк // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского / Ред. кол. : О.В. Гукаленко (гл. ред.), Е.В. Бондаревская, Н.Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 27-31.
 3. Федурко М.Ю. Морфонологическая структура производящей основы в аспекте типологии / М.Ю. Федурко // Балтийский гуманитарный журнал [ред. кол. : А. А. Коростелев (гл. ред.), И. Осадченко (зам. гл. ред.), И. Бех и др.]. – 2013. – № 4 (5). – С. 48-51.
 4. Федурко М.Ю., Луців С.І. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення як засіб естетичного виховання молодших школярів / Марія Федурко, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы : материалы II Международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь, учреждение образования “Барановичский государственный университет”; пед. фак. ; редкол. : З.В. Лукашеня (гл.ред.), А.Э. Руднева (отв.ред.), З.Н. Кветко. – Барановичи : РИО БарГУ, 2013. – C. 241-245
 5. Федурко М.Ю. Лингвокоммуникативная компетенция как компонент профессионального становления личности / М.Ю. Федурко // Перспективы, организационные формы и эффективность развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза и СНГ : Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. – Москва: Наукоград Королев, 2013. – C. 499-505.
Оновлено: 10 Жовтень, 2016