Філь Галина Олександрівна

Філь Галина ОлександрівнаФіль Галина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі, Відмінник освіти України, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 1995 року захистила дисертацію “Морфонологічна варіативність у словотвірній структурі іменників чоловічого роду російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: національно-культурний компонент фразеологічних одиниць слов’янських мов; лінгвокогнітивний та комунікативний аспект фразеологічних одиниць української мови.

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.
 2. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. – Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Філь Г.О., Зимульдінова А.С., Кутняк І.М. Технологія використання творів-мініатюр Василя Сухомлинського на уроках читання в початкових класах / Галина Філь, Алла Зимульдінова, Іван Кутняк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Випуск 40. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 63-69.
 2. Філь Г.О., Патен І.М. Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови / Галина Філь, Ірина Патен // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – №8 (91).
 3. Федурко М.Ю., Філь Г.О. Слово-колоратив у структурі фразеологічних одиниць: етнолінгвокультурний аспект / Марія Федурко, Галина Філь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2013. – №4 (99). – С. 10-14
 4. Філь Г.О., Патен І.М. Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами лінгвістичних словників / Галина Філь, Ірина Патен // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 14 (239). – С. 30-34.
 5. Філь Г.О., Зимульдінова А.С. Організація самостійної роботи молодших школярів / Алла Зимульдінова, Галина Філь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – №9 (116). – С. 54-60.
 6. Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Діалог як форма усного мовлення учнів початкових класів / Галина Філь // Початкова школа. Науково-методичний журнал / Ред. рада: А. Лук’янець (гол. ред.), І. Бех, Н. Бібік та ін. – 2014. – №3. – С. 37-39.
 7. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №8 (115). – С.89-94.
 8. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи за новими програмами з гуманітарних дисциплін у перших-других класах / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Леся Лужецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І. Коцан (гол. ред.), А. Цьось, С. Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С.152-155.
 9. Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Організація самостійної роботи молодших школярів / Алла Зимульдінова, Галина Філь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №9 (116). – С.54-60.
 10. Філь Г.О. Фразеологічні одиниці української мови з рослинними компонентами-символами: етнонаціональний аспект / Галина Філь // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологія. Випуск тридцять шостий. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С.116-126.
 11. 11. Федурко М., Філь Г. Комунікативна компетентність у системі професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Галина Філь // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 760. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.217-224.
 12. Кутняк І.М., Філь Г.О. Шляхи реалізації управлінської діяльності початкової школи / Іван Кутняк, Галина Філь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – №6 (137). – С.35-39.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Кутняк І.М. Innovatives pädagogisches Verfahren in der Grundschule der Ukraine Integriertes Erlernen der Schuifächer nach Wissenschaftszweigen / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Іван Кутняк // Збірник наукових праць Віденського педагогічного інституту “Forschungsperspektiven 4”. – Wien, 2012. – C.149-160
 2. Зимульдінова А.С., Кутняк І.М., Філь Г.О. Педагогічні ідеї Бориса Грінченка та проблеми сучасної освіти / Алла Зимульдінова, Іван Кутняк, Галина Філь // Бъдещите изследвания – 2014 : Материали за Х Международна научна практична конференция. – Том 19. Педагогически науки. – София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2014. – C.30-41.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Скалич Л.Й. Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Любов Скалич // Scientific forizons-2015: Матеrials of the international scientific and practical conference. – Volume 6. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – C.31-38.
 4. Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Взаємозв’язок морального, естетичного та трудового виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи / Алла Зимульдінова, Галина Філь // Настоящи изследвания и развитие-2016: Материали за ХІІ международна научна практична конференция. – Том 6. Педагогически науки. София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2016. – C.54-58.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Філь Г.О., Жигайло М.Р. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки / Галина Філь, Марія Жигайло // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск      11. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.310-316.
Оновлено: 10 Жовтень, 2016