Філь Галина Олександрівна

Філь Галина ОлександрівнаФіль Галина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у  початковій школі, Відмінник освіти України, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 1995 року захистила дисертацію “Морфонологічна варіативність у словотвірній структурі іменників чоловічого роду російської мови (у зіставленні з українською)” в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України. Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: національно-культурний компонент фразеологічних одиниць слов’янських мов; лінгвокогнітивний та комунікативний аспект фразеологічних одиниць української мови.

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. – Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Філь Г.О. Фразеологічні одиниці української мови з рослинними компонентами-символами: етнонаціональний аспект / Галина Філь // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філологія. Випуск тридцять шостий. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С.116-126.
 2. Федурко М., Філь Г. Комунікативна компетентність у системі професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Галина Філь // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 760. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.217-224.
 3. Кутняк І.М., Філь Г.О. Шляхи реалізації управлінської діяльності початкової школи / Іван Кутняк, Галина Філь // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н. Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – 2016. – № 6 (137). – С.35-39.
 4. Філь Г.О. Флористичний компонент у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов / Галина Філь // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Тетяна Біленко та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.237-246.
 5. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань у початковій школі як інноваційна педагогічна технологія / Галина Філь, Леся Лужецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), Ф.Андрушкевич та ін. – – № 10 (153) жовтень. – С.35-41.
 6. Луців С.І., Філь Г.О. Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання / Світлана Луців, Галина Філь // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя” [ред. кол.: Євгенія Коваленко (гол. ред.), Микола Криловець, Юлія Новгородська та ін.]. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – №3. – С.195-199.
 7. Філь Г.О. Антонімічні відношення у сфері фразеології української мови / Галина Філь // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Ніна Клименко, Зоя Валюх та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.249-257.
 8. Філь Г.О. Національна символіка фразеологічних одиниць з компонентами-зоонімами (на матеріалі української, російської та білоруської мов) / Галина Філь // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра Котович та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С.98-107.
 9. Філь Г.О. Номени тварин водного простору в східнослов’янських фразеосистемах / Галина Філь // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць [ред. кол.: Марія Федурко (гол. ред.), Світлана Гірняк, Віра Котович та ін.]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С.101-109.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Скалич Л.Й. Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Любов Скалич // Scientific forizons-2015: Матеrials of the international scientific and practical conference. – Volume 6. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – C.31-38.
 2. Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Взаємозв’язок морального, естетичного та трудового виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи / Алла Зимульдінова, Галина Філь // Настоящи изследвания и развитие-2016: Материали за ХІІ международна научна практична конференция. – Том 6. Педагогически науки. София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2016. – C.54-58.
 3. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності / Галина Філь, Леся Лужецька // Vĕda a technologie: Krok do budoucnosti-2016: Матеriály mezinárodni vĕdecko-praktická konference. – Dil Pedagogika. – Praha:  Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2016. – C.76-83.
 4. Філь Г.О., Кутняк І.М., Луців С.І. Формирование навыков каллиграфического письма учеников начальной школы средствами изобразительного искусства / Галина Філь, Іван Кутняк, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тен-денции, достижения, проблемы: Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Барановичи, 2017. – C.179-183.
 5. Філь Г.О., Цупик Г.П. Діалогічне мовлення як засіб формування комунікативної компетенції учнів початкової школи на уроках української мови / Г.О.Філь, Г.П.Цупик // (Modern scientific potential-2019: Materials of ХV international research and praktice conference / Sneffield: Science and education LTD, 2019. – С.18-23.
 6. Філь Г.О., Сігетій Н.П. Монологічне мовлення як один із аспектів формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи на уроках української мови / Г.О.Філь, Н.П.Сігетій // (Modern scientific potential-2019: Materials of ХV international research and praktice conference / Sneffield: Science and education LTD, 2019. – С.13-17.
 7. Філь Г.О., Звір О.В. Загадка як засіб мовно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи в період навчання грамоти / Г.О.Філь, О.В.Звір // Наука: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl: Nauka i studia, 2019. – С.38-41.
 8. Філь Г.О., Немировська І.П. Українська фразеологія як відображення вербальних і невербальних засобів спілкування / Г.О.Філь, І.П.Немировська // Наука: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl: Nauka i studia, 2019. – С.34-37.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Філь Г.О., Жигайло М.Р. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки / Галина Філь, Марія Жигайло // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск      11. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.310-316.
 2. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Скалич Л.Й. Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Любов Скалич // Scientific forizons-2015: Матеrials of the international scientific and practical conference. – Volume 6. – Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – C.31-38.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О. Взаємозв’язок морального, естетичного та трудового виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи / Алла Зимульдінова, Галина Філь // Настоящи изследвания и развитие-2016: Материали за ХІІ международна научна практична конференция. – Том 6. Педагогически науки. София: “БялГРАД-БГ” ООД, 2016. – C.54-58.
 4. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності / Галина Філь, Леся Лужецька // Vĕda a technologie: Krok do budoucnosti-2016: Матеriály mezinárodni vĕdecko-praktická konference. – Dil Pedagogika. – Praha:  Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2016. – C.76-83.
 5. Філь Г.О., Кутняк І.М., Луців С.І. Формирование навыков каллиграфического письма учеников начальной школы средствами изобразительного искусства / Галина Філь, Іван Кутняк, Світлана Луців // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тен-денции, достижения, проблемы: Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Барановичи, 2017. – C.179-183.
 6. Філь Г.О., Цупик Г.П. Діалогічне мовлення як засіб формування комунікативної компетенції учнів початкової школи на уроках української мови / Г.О.Філь, Г.П.Цупик // (Modern scientific potential-2019: Materials of ХV international research and praktice conference / Sneffield: Science and education LTD, 2019. – С.18-23.
 7. Філь Г.О., Сігетій Н.П. Монологічне мовлення як один із аспектів формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи на уроках української мови / Г.О.Філь, Н.П.Сігетій // (Modern scientific potential-2019: Materials of ХV international research and praktice conference / Sneffield: Science and education LTD, 2019. – С.13-17.
 8. Філь Г.О., Звір О.В. Загадка як засіб мовно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи в період навчання грамоти / Г.О.Філь, О.В.Звір // Наука: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl: Nauka i studia, 2019. – С.38-41.
 9. Філь Г.О., Немировська І.П. Українська фразеологія як відображення вербальних і невербальних засобів спілкування / Г.О.Філь, І.П.Немировська // Наука: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. – Premysl: Nauka i studia, 2019. – С.34-37.
Оновлено: 16 Квітень, 2020