Гірняк Світлана Петрівна

Гірняк Світлана ПетрівнаГірняк Світлана Петрівна доктор філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, директор центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДДПУ ім. І. Франка.

1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові XIX – XX ст.».

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, завідувача відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інститут української мови НАН України Карпіловська Євгенія Анатоліївна.

Сфера наукових зацікавлень: словотвір сучасної української та російської мов; лінгвоукраїністика, соціолінгвістика, історія мови, вплив соціодинаміки на систему та структуру мови.

Автор 165 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

Монографії

 1. Гирняк С.П. Роль дискуссии надднепрянской и галицкой интеллигенции начала ХХ века в становлении языковых норм / Светлана Гирняк // в кн. : Язык и культура: монография / Е.И.Бойчук, С.П. Гирняк, Н.Н. Колтун и др. – Новосибирск : ООО «Агенство «СИБПРИНТ», 2012. – 170 с. – С. 49 – 66.
 2. Гірняк С.П. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 620 с.

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Гірняк С.П., Шумей І.А. Посібник для самостійної роботи студентів із курсу «Вступ до мовознавства». – Дрогобич, 2003. – 124 с.
 2. Гірняк С.П., Шумей І.А. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навчальний посібник. – Дрогобич, 2005. – 148 с.
 3. Гірняк С.П., Лисенко Н.Р., Шумей І.А. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 256 с.
 4. Гірняк С.П.Методика викладання російської мови в початкових класах (шкіл з українською мовою навчання) : Рекомендації до теоретико-практичного вивчення дисципліни [для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»]. Навчальний посібник. – Видання 2-ге, переробл. і доповнене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 274 с.

Навчально-методичний доробок:

 1. Гірняк С.П., Луців С.І. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010201 Початкова освіта /заочної форми навчання/). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 68 с.
 2. Від ґудзика до ґаджета : навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки : у 2 ч. – Ч. І [для фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогіч­ного університету імені Івана Франка, 2016. – 160 с.
 3. Від ґудзика до ґаджета : навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки : у 2 ч. – Ч. ІІ [для фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / за ред. М.П. Пантюка, А.С. Зимульдінової. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.
 4. Гірняк С.П. Пропедевтична та педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя початкової школи. Авторський колектив: Л.С. Білецька, С.П. Гірняк, І.М. Кутняк, Л.Б. Колток, С.І. Луців / за загальною редакцією С.П. Гірняк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 254 с.

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1. Гірняк СвітланаМетодика викладання російської мови в початкових класах шкіл з українською мовою навчання: (рекоменд. до теорет.-практ. вивчення дисципліни) : навч. посіб. для студ. ВНЗ напр. підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / С. П. Гірняк ; МОНМС України ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 274 с. – ISBN 978-966-384-246-2.
 2. Гірняк СвітланаЛуців Світлана.Сучасна типізація уроків з української мови і читання : метод. реком. до провед. практ. занять: навч – метод. посіб. для підготов. фах. ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 «Пед. освіта», спец. 7.01010201 «Поч. освіта» / С.П. Гірняк, С.І. Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 78 с.
 3. Гірняк Світлана, Луців Світлана. Сучасна типізація уроків з української мови і читання : метод. реком. до викон. самост. роб. : навч – метод. посіб. для підготов. фах. ОКР «Спеціаліст» гал. знань 0101 «Пед. освіта», спец. 7.01010201 «Поч. освіта» / С.П. Гірняк, С.І. Луців. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 68 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Гірняк С.П.Пастирські послання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі ХІХ – ХХ століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Філологія». – Випуск 67. – Харків, 2013. – С. 85-91.
 2. Гірняк С.П.Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № – Серія «Філологія». – Випуск 69. – Харків-2013. – С. 237 – 242.
 3. Гірняк С.П.Галичина «як психологічна категорія» у концепції Миколи Шлемкевича / Світлана Гірняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 6 (72) : Науковий журнал. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 255 – 260.
 4. Гірняк С.П.Роман Смаль-Стоцький про роль соціального чинника у становленні й розвитку літературної мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 10. – С. 207 – 212.
 5. Гірняк С.П.Мовні особливості пастирських послань і морально-пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 4 (76). Науковий журнал. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 179 – 186.
 6. Гірняк С.П.Мова як соціальне явище у концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького // Вісник Дніпропетровського національного університету. – Серія: Мовознавство. – Випуск 20 (1). – Том 22. – № 11. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – С. 38 – 45.
 7. Гірняк С.П. Тексти творів Уляни Кравченко як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини // Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Наукові  записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Фірма “Планер”», 2014. – Вип. 19. – С. 274 – 280.
 8. Гірняк С.П. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – 242 с. – С. 173-180.
 9. Гірняк С.П. Львів кінця ХІХ – початку ХХ – «серце руського народу в Галичині» й осередок галицької україномовної інтелігенції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23) 2014. – 200 с. – С. 41 – 49.
 10. Гірняк С.П. Стан мовно-культурного розвитку Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть у концепції М. Лозинського // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 51 – 64.
 11. Гірняк С.П. Тексти гімнів І. Гушалевича, П. Чубинського, І. Франка як взірці соціолекту української інтелігенції другої половини ХІХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 234 с. – С. 16 – 27.
 12. Гірняк С.П. Мовний портрет Константини Малицької // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 165 – 171.
 13. Гірняк С.П. Ідейний зміст та мовні особливості есе Івана Франка «Дещо про самого себе» // Рідне слово в етнокультурному вимірі :збірник наукових праць. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 50 – 58.
 14. Гірняк С.П.Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова. – № 4 (60). – 2016. – С. 103 – 121.
 15. Гірняк С.П.Михайло Ломацький – чорнороб-учитель з Гуцульщини / Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т  4 : Матеріали Міжнародного форуму «ІV Дні Австрії у Дрогобичі» (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.). – Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 2016. – С. 363 – 367.
 16. Гірняк С. І. Франко «Дещо про себе самого» як сповідь національно свідомого представника галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, – Ч. 29/30. – С. 234 – 238.
 17. Гірняк С., Луців С.І. Теоретико-методологічні основи формування навички письма в учнів сучасної початкової школи // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Серія «Педагогіка». – Випуск 7/39. – Дрогобич, 2018. – С. 62 – 72.
 18. Гірняк С., Луців С.І. Становлення шкільного театру в навчальних закладах України XVII – XVIII ст. // Молодь і ринок. – № 10 (177), 2019. – С. 6 – 12.
 19. Hirnyak S., Lutsiv S. School theater in educations of Ukraine in the XVII – XVIII centuries // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Серія «Педагогіка». – Випуск 8/40. – Дрогобич, 2019. – С. 146 – 157.
 20. Гірняк С. Образ Тараса Шевченка в житті та творчості Константини Малицької // Рідне слово в етнокультурному вимірі : збірник наукових праць. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 110 – 121.

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Гірняк С.П.Сутність та особливості формування каліграфічної навички письма / Світлана Гірняк // Zbiуr raportуw naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 27.02.2015 – 28.02.2015 roku. Sopot. Część 2. – 2015. – 108 с. – С. 56 – 58 (у співавторстві).
 2. Гірняк С.П. Язык как средство отражения социальной истории народа и важнейших этапов его культурного развития / Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Выпуск 10 / Под ред. проф. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015 – С. 16 – 21.
 3. Гірняк С.П., Кутняк І.М. Філософські та мовні особливості Євангелій від Матвія та Івана / Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Выпуск 10. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015. – С. 36 – 41.
 4. Hirnyak S., Lutsiv S. The establishment of the school theatre in Ukraine in the general European context of the development of education and schooling / The 7-th International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» (March 25-27, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. – P. 62 – 68.
Оновлено: 16 Квітень, 2020