Гірняк Світлана Петрівна

Гірняк Світлана ПетрівнаГірняк Світлана Петрівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, директор Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДДПУ ім. І. Франка.

1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові XIX-XX ст.». 2011 – 2014 рр. – докторант кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тема докторського дослідження «Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття)». Науковий консультант доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України Карпіловська Євгенія Анатоліївна. Автор 130 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: словотвір сучасної української та російської мов; історія мови, вплив соціодинаміки на систему та структуру мови.

 

Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

Монографії

 1. Гирняк С.П. Роль дискуссии надднепрянской и галицкой интеллигенции начала ХХ века в становлении языковых норм / Светлана Гирняк // в кн. : Язык и культура: монография / Е.И.Бойчук, С.П. Гирняк, Н.Н. Колтун и др. – Новосибирск : ООО «Агенство «СИБПРИНТ», 2012. – 170 с. – С. 49 – 66; .

 

Навчальні посібники з грифом МОН України

 1.  Гірняк С.П. Методика викладання російської мови в початкових класах (шкіл з українською мовою навчання): Рекомендації до теоретико-практичного вивчення дисципліни [для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»]. Навчальний посібник / Світлана Гірняк. – Видання 2-ге, переробл. і доповнене. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 274 с.

 

Навчально-методичний доробок

 1.  Гірняк С.П., Луців С.І. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта» заочної форми навчання]. Навчально-методичний посібник / Світлана Гірняк, Світлана Луців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 79 с.
 2. Гірняк С.П. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя початкових класів : методичні матеріали Авторський колектив: Л.С. Білецька, С.П. Гірняк, І.М. Кутняк, Л.Й. Скалич / За загальною редакцією С.П. Гірняк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 180 с.
 3. Гірняк С.П., Луців С.І. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010201 Початкова освіта /заочної форми навчання/). Світлана Гірняк, Світлана Луців. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 68 с.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1.  Гірняк Світлана Методика викладання російської мови в початкових класах шкіл з українською мовою навчання: (рекоменд. до теорет.-практ. вивчення дисципліни) : навч. посіб. для студ. ВНЗ напр. підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / С. П. Гірняк ; МОНМС України ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 274 с. – ISBN 978-966-384-246-2.
 1. Гірняк Світлана, Світлана Луців. Сучасна типізація уроків з української мови і читання : метод. реком. до провед. практ. занять: навч – метод. посіб. для підготов. фах. ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0101 «Пед. освіта», спец. 7.01010201 «Поч. освіта» / С.П. Гірняк, С.І. Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 78 с.
 2. Гірняк Світлана, Світлана Луців. Сучасна типізація уроків з української мови і читання : метод. реком. до викон. самост. роб. : навч – метод. посіб. для підготов. фах. ОКР «Спеціаліст» гал. знань 0101 «Пед. освіта», спец. 7.01010201 «Поч. освіта» / С.П. Гірняк, С.І. Луців. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 68 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Гірняк С.П. Дискусії Наддніпрянської та Галицької інтелігенції початку ХХ ст. про становлення мовних норм / Світлана Гірняк // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск двадцять шостий. Філологія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 14-33.
 2. Гірняк С.П. Мовний колорит Львова кінця ХІХ – початку ХХст. як відображення етнічного складу його мешканців / Світлана Гірняк // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), М. Федурко, П. Мацьків та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 201 с. – С. 33-50.
 3. Гірняк С.П. Особливості соціолекту як системно-структурного явища / Світлана Гірняк // Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. Науковий журнал. – № 1 – 2. – 2012. – С. 146-155.
 4. Гірняк С.П. Пастирські послання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі ХІХ – ХХ століть / Світлана Гірняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № – Серія «Філологія»”. – Випуск 67. – Харків, 2013. – С. 85-91.
 5. Гірняк С.П. Україномовна інтелігенція Галичини: передумови й особливості формування / Світлана Гірняк // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред. кол. : Надія Скотна (гол. ред.), Марія Федурко (редактор розділу) та ін.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Випуск 32. – С. 16-37.
 6. Гірняк С.П. Мовно-культурна ситуація в Галичині кінця ХІХст. очима Л.Василевського / Світлана Гірняк // Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. Науковий журнал [ред. кол. : В.П. Шевченко (гол. ред.), С.В. Беспалова (заст. гол. ред.), О.І. Амоша та ін.]. – 2013. – № 1-2. – Том 1. – 2013. – С. 53 – 60.
 7. Гірняк С.П. Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ століть / Світлана Гірняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна [ред. кол. : Безхутрий Ю.М., Шеховцова Т.А., Борзенко О.І. та ін.]. – № – Серія “Філологія”. – Випуск 69. – Харків-2013. – С. 237 – 242.
 8. Гірняк С.П. Галичина “як психологічна категорія” у концепції Миколи Шлемкевича / Світлана Гірняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 6 (72) : Науковий журнал [ред. кол. : П.Ю. Саух (гол. ред.), Н.А. Сейко (заст. гол. ред.), Н.П. Щербакова (відп. секр. та ін.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 255 – 260.
 9. ГірнякС.П. Роман Смаль-Стоцький про роль соціального чинника у становленні й розвитку літературної мови / Світлана Гірняк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М.Я. Плющ. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Випуск 10. – С.207-212.
 10. Гірняк С.П. Мовні особливості пастирських послань і морально-пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького / Світлана Гірняк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 4 (76). Науковий журнал [ред. кол. : В.П.Шевченко (гол. ред.), С.В.Беспалова (заст. гол. ред.), О.І.Амоша та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 179 – 186.
 11. Гірняк С.П. Мова як соціальне явище у концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького / Світлана Гірняк // Вісник Дніпропетровського національного університету. – Серія: Мовознавство. – Випуск 20 (1). – Том 22. – № 11 [ред. рада: М.В. Поляков (гол. ред. ради), В.І. Карилюк (заст. голови), О.О. Кочубей та ін.]. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – С. 38 – 45.
 12. Гірняк С.П. Тексти творів Уляни Кравченко як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини / Світлана Гірняк // Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Наукові  записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових  праць / [ред. кол. : Іваницька Н.Л. (гол. ред.), Павловська Н.М., Завальнюк І.Я. та ін.].– Вінниця: ТОВ “Фірма “Планер”, 2014. – Вип. 19. – С. 274-280.
 1. Гірняк С.П. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини / Світлана Гірняк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М.Я. Плющ. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – 242 с. – С. 173-180.
 2. Гірняк С.П. Львів кінця ХІХ – початку ХХ – «серце руського народу в Галичині» й осередок галицької україномовної інтелігенції / Світлана Гірняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. 1 (23) 2014. – 200 с. – С. 41 – 49.
 3. Гірняк С.П. Стан мовно-культурного розвитку Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть у концепції М. Лозинського // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць / ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015 – 568 с. – С. 51 – 64.
 4. Гірняк С.П. Тексти гімнів І. Гушалевича, П. Чубинського, І. Франка як взірці соціолекту української інтелігенції другої половини ХІХ століття / Світлана Гірняк // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол.: М.Федурко(гол. ред.), П.Мацьків та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 234 с. – С. 16 – 27.
 5. Гірняк С.П. Мовний портрет Константини Малицької / Світлана Гірняк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упоряднки В. Ільницький, А. Душкий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 165 – 171.
 6. Гірняк С.П. Ідейний зміст та мовні особливості есе Івана Франка «Дещо про самого себе» // Рідне слово в етнокультурному вимірі : збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. 568 с. – С. 50 – 58.
 7. Гірняк С.П. Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова. – № 4 (60). – 2016. – С. 103 – 121.
 8. Гірняк С.П. Михайло Ломацький – чорнороб-учитель з Гуцульщини / Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів – Т. 4 : Матеріали Міжнародного форуму «ІV Дні Австрії у Дрогобичі» (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) /[упор., наук. ред. Я. Лопушанський та О. Радченко]. – Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 2016. – 456 с. – С. 363 – 367.
 9. Гірняк Світлана. Особливості формування соціокультурної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови / Світлана Гірняк // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університете імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 385-393.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гірняк С.П. Львів кінця ХІХ – початку ХХ століть як осередок формування україномовної галицької інтелігенції / Світлана Гірняк // Наука и современность – 2012: Сборник материалов ХVІІ Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 214 – 219.
 2. Гірняк С.П. Язык как средство отражения социальной истории народа / Світлана Гірняк // Наука и современность – 2012: сборник материалов ХVІ Международной научно-практической конференции. – Часть 2 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 44 – 50.
 3. Гірняк С.П. Лексичні особливості соціолекту галицької інтелігентської верстви кінця ХІХ – початку ХХ століть / Світлана Гірняк // Язык и культура: сборник материалов ІІ Международной практической конференции, посвященной памяти академика РАН, докт. филол. наук, профессора Ю.С. Степанова. – Часть І / Под общ. ред. докт. филол. наук, проф. С.Г.Проскурина. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. – С. 70-74.
 4. Гірняк С.П. Соціолект галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століть / Світлана Гірняк // Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Гуманітарний факультет Відділення Українського Дослідження Сфери культури. – Том ІІІ. Журнал філологічних, історичних, соціальних засобів масової комунікації, політології та культурології. – Люблін, 2013. – 412 с. Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, Lublin 2013, Vol. ІІІ, st. 293 – 304.
 5. Гірняк С.П. Особливості мови галицької інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століть / Світлана Гірняк // Язык и культура: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2013. – 253 с. – С. 42 – 47.
 6. Гірняк С.П. Михайло Лозинський про особливості розвитку української мови та культури Галичини на межі ХІХ–ХХ століть / Світлана Гірняк //  Мир человека на гранях языка: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / Под ред. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. – 182 с. – С. 171 – 175.
 7. Гірняк С.П. Особенности развития украинского языка в восточной Галичине конца ХІХ – начала ХХ веков / Світлана Гірняк // Язык и личность в поликультурном пространстве: сборник статей [под. ред. Л.В. Адониной, О.С.Фисенко]. – Севастополь: Рибэст, 2014. – 216 с. (Серия «Молодой филолог», 2014. – Выпуск 2 (6). – С. 72 – 79.
 8. Гірняк С.П. Уляна Кравченко (Шнайдер) – штрихи до мовного портрета / Світлана Гірняк // Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Гуманітарний факультет Відділення Українського Дослідження Сфери культури. – Том VII. Журнал філологічних, історичних, соціальних засобів масової комунікації, політології та культурології. – Люблін, 2014. – С. 331 – 342.
 9. Гірняк С.П. Тексти українських гімнів як взірці соціолекту української інтелігенції другої половини ХІХ ст. / Світлана Гірняк // Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Выпуск 9 / Под ред. проф. Е.Е.Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2014. – 144 с. – С. 60 – 65.
 10. Гірняк С.П. Сутність та особливості формування каліграфічної навички письма / Світлана Гірняк // Zbiуr raportуw naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 27.02.2015 – 28.02.2015 roku. Sopot. Część 2. – 2015. – 108 с. – С. 56 – 58 (у співавторстві).
 11. Гірняк С.П. Язык как средство отражения социальной истории народа и важнейших этапов его культурного развития / Світлана Гірняк // Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Выпуск 10 / Под ред. проф. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 201 – С. 16 – 21.
 12. Гірняк С.П., Кутняк І.М. Філософські та мовні особливості Євангелій від Матвія та Івана / Світлана Гірняк, Іван Кутняк // Культурные коды в сознании и языке : Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Выпуск 10 / Под ред. проф. Е.Е. Стефанского. – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2015. – С. 36 – 41.
Оновлено: 21 Листопад, 2017