Котович Віра Василівна

Котович Віра ВасилівнаКотович Віра Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Відмінник освіти України, від вересня 2016 року – докторант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2000 року захистила дисертацію «Ойконімія Опілля ХІ-ХХ ст.» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Автор ономастичних етимологічних словників «Походження назв населених пунктів Опілля» (2000), «Походження назв населених пунктів Перемишлянщини» (2006), «Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії)» (2012), «Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії)» (2015), збірок поезій «Жінка входила в осінь…» (2008), «Душі – як пазли» (2013). Має 88 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми української ономастики.

 

 Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1.  Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Навчальний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2011. – 160 с.
 2. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Скварок О.А. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять [для студентів ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта] Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Оксана Скварок. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 78 с.
 3. Котович В.В. Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії). – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88 с.
 4. Котович В.В. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: методичні рекомендації до проведення практичних занять : Навчальний посібник : [для підготовці фахівців ОКР Бакалавр галузі знань 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.01010201 Початкова освіта]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 56 с.
 5. Котович В.В. Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 74 с.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1. Котович Віра Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. [для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” гал. знань 0101 “Пед. освіта”, напр. підгот. 6.01010201 “Поч. освіта”] / В. В. Котович ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 50 с.
 2. Котович Віра Походження назв населених пунктів Дрогобиччини : наукові версії : [ономаст. словник] / В. В. Котович ; [відп. за вип. М. Ю. Федурко]. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88 с. – Бібліогр. : С. 74-78. – ISBN 978-966-2248-96-8.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Котович В.В. Територіальні межі ойконімного простору Бойківщини / Віра Котович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – №8 (91). – С. 77-80.
 2. Котович В.В. Ойконіми Бойківщини: лінгвістика і краєзнавство / Віра Котович // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 28. Філологія. – С. 44-55.
 3. Котович В.В. Топоніми, мотивовані діалектними апелятивами: бойківсько-гуцульські паралелі / Віра Котович // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. – С. 177-181.
 4. Котович В.В. Ойконіми Самбірщини: фонетичні та морфемно-словотвірні зміни / Віра Котович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (21). – С. 128-136.
 5. Котович В.В., Кравченко-Дзондза О.Е. Мовно-образний світ українців у західноукраїнській дитячій літературі / Віра Котович, Олена Кравченко-Дзондза // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О.Смолюк (гол. ред.), Р.А. Арцишевський, О.В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 187-191.
 6. Котович В.В. Посесивні ойконіми Самбірщини / Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 30. Філологія, 2012. – С. 102-118.
 7. Котович В.В. Ойконіми Самбірщини: відродинні, відлокально-етнічні назви / Молодь і ринок. – № 4 (99). – Дрогобич, 2013. – С 58-63.
 8. Котович В.В. Відпатронімні ойконіми Самбірщини / Актуальні проблеми філології та перекладо-знавства: збірник наукових праць. – Випуск шостий. –Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Частина друга. – С. 133-145.
 9. Котович В.В. Трансонімізація як вияв просторового принципу наймену- вання поселень / Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 32. Філологія, 2013. – С. 38-49.
 10. Котович В.В. Трансонімізація як вияв просторового принципу найменування поселень / Віра Котович // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред. кол. : Надія Скотна (гол. ред.), Марія Федурко (редактор розділу) та ін.]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Випуск 32.  – С. 38-48
 11. Котович В.В., Федурко М.Ю Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи / Марія Федурко, Віра Котович // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 11-15
 12. Котович В.В., Федурко М.Ю Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М.Гущинського, І.Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / Марія Федурко, Віра Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І Коцан (гол. ред.), А. Цьось, С. Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С. 119-123.
 13. Котович В В. Ойконімія Самбірщини: трансонімізація / Наукові записки ТДПУ. Серія: Мовознавство.  – Тернопіль: ТНПУ, 201 – Вип. 1 (23) 2014. – С. 94 – 100.
 14. Котович В.В. Принципи номінації ойконімів Тернопільщини / Наукові записки ТДПУ. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 20 – Вип. 1 (23) 2014. – С. 94 – 100.
 15. Котович В.В. Ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні архаїчні утворення на  -*jь / Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 34. Філологія, 2014. – С. 74-87.
 16. Котович В.В. Галичина ХІV століття: принципи номінації поселень Опілля та Бойківщини / Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 36. – С. 38– 50.
 17. Котович В.В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини / Рідне слово в етнокультурному вимірі [зб. наукових праць]. – Дрогобич, 2015. – С. 97–113.
 18. Котович В.В. Оніми прадавньої Галичини: лінгвокультурологічний аспект / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 2 (К–П). – С. 50–55.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Котович В.В. Явище полімотивації ойконімів / 19 slovenska onomasticka konferencia (Bratislava – 30. aprila 2014) – Bratislava: VEDA, 2015. – S. 308-314.
 2. Котович В В. Ойконіми як відображення мовної картини світу / Человек – культура – язык: международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2014. – C. 13-17.
 3. Котович В.В. Ойконімія Самбірщини / Віра Котович // Състояние и проблеми на българската ономастика: Научен сборник. – Том 13. Педагогически науки. – Велико Търново: Университетско издательство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2013. – С. 138-155.
 4. Котович В.В. Ойконіми Галичини ХІV– ХV ст.: архаїчні посесивні утворення / Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей / сост. : А. М. Мезенко, Е. А. Зайцева, О. В. Шеверинова; под. научн. ред. А. М. Мезенко. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – С. 100–103.
Оновлено: 10 Жовтень, 2016