Лужецька Леся Богданівна

Лужецька Леся Богданівна

Лужецька Леся Богданівна – старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Відмінник освіти України. Автор збірки поезій “Тривога серця і душі” (1997),  навчальних посібників «Дидактичні вірші на уроках рідної мови в початкових класах» (2001), «Вивчайте, діти, рідну мову!» (2007). Має 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: культура мовлення; дидактичні вірші на уроках української мови в початкових класах.

 

 

 Перелік публікацій

 Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Федурко М.Ю., Філь Г.О., Котович В.В., Лужецька Л.Б. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник / Марія Федурко, Галина Філь, Віра Котович, Леся Лужецька. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 160 с.
 2. Лужецька Л.Б. Вивчення частин мови на уроках української мови у 3 – 4 класах. Частина ІІ: навчально-методичний посібник [ для вчителів початкових класів] / Леся Богданівна Лужецька – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 74 с.
 3. Лужецька Л.Б. Методика викладання української мови: матеріали для практичних занять і самостійної роботи / Леся Лужецька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 88 с.
 4. Лужецька Леся Методика викладання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом: матер. для практ. занять і самост. роб. : [для студ. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта”] / Л. Б. Лужецька ; [відп. за вип. М. Ю. Федурко] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 78 с.
 5. Лужецька Л.Б. Комплексний державний іспит з фахових методик: методичні матеріали [для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта] / укладачі: М.П. Пантюк, М.Б. Сидор, Л.Б. Лужецька та ін.  – Дрогобич , 2015. – 116 с.
 6. Лужецька Леся, Луців Світлана. Методика викладання української мови. Навчання грамоти: матеріали для практичних занять і самостійної роботи: навчально-методичний посібник / Леся Богданівна Лужецька, Світлана Ігорівна Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 54 с.
 7. Федурко М., Філь Г., Котович В., Лужецька Л. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / Федурко Марія Юліанівна, Філь Галина Олександрівна, Котович Віра Василівна,  Лужецька Леся Богданівна. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.
 8. Лужецька Леся. Комунікативно-діяльнісний підхід у становленні мовної особистості молодшого школяра / Леся Лужецька // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць/ Дрогобицький державний педагогічний університете імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 424 – 433.

 

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1. Лужецька Леся Вивчення частин мови на уроках української мови у 3 – 4 класах: навч.-метод. посіб. для вчит. почат. кл. Ч. 2 / Л. Б. Лужецька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 73 с.
 2. Лужецька Леся Методика викладання української мови : матер. для практ. занять і самост. роб. : для студ. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.010102 “Поч. освіта” (заочна ф-ма навч.) / Л. Б. Лужецька ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 87 с.
 3. Лужецька Леся  Методика викладання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом : матер. для практ. занять і самост. роб. : [для студ. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.010101 “Дошкільна освіта”] / Л. Б. Лужецька ; [відп. за вип. М. Ю. Федурко] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 78 с.
 4. Лужецька Леся, Луців Світлана. Методика викладання української мови. Навчання грамоти: матеріали для практичних занять і самостійної роботи: навчально-методичний посібник / Леся Богданівна Лужецька, Світлана Ігорівна Луців. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 54 с.
 5. Федурко М., Філь Г., Котович В., Лужецька Л. Сучасна українська мова з практикумом: матеріали для практичних занять і самостійної роботи. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / Федурко Марія Юліанівна, Філь Галина Олександрівна, Котович Віра Василівна,  Лужецька Леся Богданівна. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 164 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Лужецька Л.Б. Лексико-фразеологічні вміння у структурі комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Леся Лужецька // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол. : І.О. Смолюк (гол. ред.), Р.А. Арцишевський, О.В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 191-194.  
 2. Лужецька Л.Б. Пароніми та їх роль у забезпеченні точності мовлення / Леся Лужецька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : М. Вачевський (гол. ред.), Н. Примаченко, Н. Скотна та ін. – 2014. – №7 (114). – С. 102-105.
 3. Зимульдінова А.С., Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи за новими програмами з гуманітарних дисциплін у перших-других класах / Алла Зимульдінова, Галина Філь, Леся Лужецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Ред. рада: І. Коцан (гол. ред.), А. Цьось, С. Гаврилюк та ін. – 2014. – №6 (283). – С. 152-155.
 4. Філь Г.О., Лужецька Л.Б. Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності / Галина Філь, Леся Лужецька // MFTERIALY XII MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE «VEDA  A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI – 2016. – Praha, 2016. – S. 76-83.
Оновлено: 21 Листопад, 2017