Кравченко-Дзондза Олена Енеївна

Кравченко-Дзондза Олена ЕнеївнаКравченко-Дзондза Олена Енеївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. Захистила дисертацію «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки» у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвостилістика, формування комунікативної компетентності студентів.

 

 

 Перелік публікацій

Найважливіші наукові та науково-методичні праці за останні 5 років:

 1. Кравченко-Дзондза О.Е.Українська мова (за професійним спрямуванням): Матеріали до практичних занять. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана   Франка, 2017– 132 с.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи: навчальний посібник [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта»] / Олена Кравченко-Дзондза. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобиць-кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с.

 

Електронні варіанти навчально-методичних посібників які передані в бібліотеку:

 1. Кравченко-Дзондза О.Е.Українська мова (за професійним спрямуванням): Матеріали до практичних занять. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана   Франка, – 132 с.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності вчителя початкової школи: навчальний посібник [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта»] / Олена Кравченко-Дзондза. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобиць-кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 88 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Кравченко-Дзондза О.Е.Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки / Олена Кравченко-Дзондза // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. Н. Скотна, М. Чепіль та ін. – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип.31. – С. 177-186.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців початкової школи у ВНЗ / Олена Кравченко-Дзондза // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне: РДГУ, 2015. – С.253-261.
 3. Кравченко-Дзондза О.Е. Технологія особистісно орієнтованої освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи / Олена Кравченко-Дзондза // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в запкладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне, РДГУ, 2015. – С.253-261.
 4. Кравченко-Дзондза О.Е. Символіка в образній системі західноукраїнської прози / Олена Кравченко-Дзондза // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць – Дрогобич: Посвіт, 2015. – C.115-121.
 5. Кравченко-Дзондза О.Е. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів / Олена Кравченко-Дзондза // Науковий вісник Миколоївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. проф. А.Л. Ситченка. – -№1(52).- С.98 -103.
 6. Кравченко-Дзондза О.Е.Технологія особистісно орієнтованої освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи / Олена Кравченко-Дзондза // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки – 2016. – №1 (303). Том. ІІ.– С. 8-13.
 7. Кравченко-Дзондза О.Е.Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи у змісті фахової підготовки  / Олена Кравченко-Дзондза //  Молодь і ринок: Щомісячний  науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н.Примаченко (гол. ред.),  Н. Скотна та ін. – 2016. – № 6 (137). – С. 98-103.
 8. Кравченко-Дзондза О.Е.Комунікативна складова педагогічного дискурсу у контексті підготовки вчителя початкової школи / Олена Кравченко-Дзондза // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск Том 3. – Херсон: видавництво ХДУ, 2016. – С.54-58.
 9. Кравченко-Дзондза О.ЕРеперезентація національної ідентичності в дитячій літературі діаспори / Олена Кравченко-Дзондза // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.314 -322. (0,4 др. арк.).
 10. Кравченко-Дзондза О.Е.Особистісно орієнтована система розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Олена Кравченко-Дзондза // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В.Д. Сиротюка. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С. 86-92.
 11. Кравченко-Дзондза О.Е.Формування мовної особистості вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки / Олена Кравченко-Дзондза // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.405 -412.
 12. Кравченко-Дзондза О.Е. Компетентнісна парадигма підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Олена Кравченко-Дзондза // Молодь і ринок: Щомісячний  науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н.Примаченко (гол. ред.),  Н. Скотна та ін. – 2017. – № 10 (153). – С. 84-90.
 13. Кравченко-Дзондза О.Е. Культурологічна компетентність майбутнього вчителя в контексті культурологічної парадигми освіти/ Олена Кравченко-Дзондза // Молодь і ринок: Щомісячний  науково-педагогічний журнал / Ред. кол. : Н.Примаченко (гол. ред.),  Н. Скотна та ін. – 2018. – № 8 (163). – С. 90-94.
 14. Кравченко-Дзондза О.Е. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи/ Олена Кравченко-Дзондза // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С.172-180.
 15. Кравченко-Дзондза О. Е. Іван Огієнко – дослідник літературної мови Галичини/ Олена Кравченко-Дзондза // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — Вип. XV. — С.78-82.
 16. Кравченко-Дзондза О. Е. Особливості мовного стилю Осипа Турянського / Олена Кравченко-Дзондза // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст]: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С.133-141.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Krawczenko–DzondzaO. Współczesny nauczyciel szkoły podstawowej przez pryzmat wymagań wobec jego osobowości / O. Krawczenko-Dzondza // Kelm – Fundacja «Oświata i Nauka bez Granic PRO FUTURO».– 2015. – №1(9). – S. 119-129.
 2. Кравченко-Дзондза О.Е. Сучасний вчитель початкових класів крізь призму його особистості / Олена Кравченко-Дзондза // Kelm. Scientific issue of knowledge, education, law and management. – №1 (9) / 2015 marzec. – С. 119 –128.
 3. Федурко М. Ю.,Кравченко-Дзондза Е. Э. Эстетическое воспитание младших школьников средствами детской литературы / Мария Федурко, Елена Кравченко-Дзондза // Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: Материалы III Международной научно-практической  конференции  (Барановичи, Беларусь, 30 сентября 2016 года). – С.176 -179.
 4. Kravchenko–DzondzaO. Communicative competence in the contenxt of professional training of the modern teacher / O. Kravchenko-Dzondza // Kelm: Fundacja Oswiata i nauka bez granic PRO FUTURO. –  №4 (16)/2016. – Р.108 -113.
Оновлено: 16 Квітень, 2020