Стасів Надія Юріївна

Стасів Надія Юріївна

Стасів Надія Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач. У 2019 році захистила дисертацію на тему   «Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Автор 18 наукових та навчально-методичних праць.   

Сфера наукових зацікавлень: формування інформаційних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи.

 

Перелік публікацій

1.Кутняк О. А., Стасів Н.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі. Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта /Ольга Кутняк, Надія Стасів – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

2.Ковальчук В.Ю., Салань Н.В., Стасів Н.Ю. Мережеві технології: навчальний посібник / Володимир Ковальчук, Наталя Салань, Надія Стасів. –Дрогобич: РВВДДПУ імені Івана Франка, 2017. -132с.

    

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

1.Skaskiv O., Kuryliak A., Stasiv N.  On the convergence of Dirichlet series with random exponents / Andrii Kuryliak, Oleh Skas­kiv, Nadia Stasiv,.- International Journal of Applied Mathematics. – Volume 30. – No. 3.– 2017. –  P. 229–238.                   ( in Scopus)

Kuryliak A., Skaskiv O., Stasiv N. On the convergence of random multiple Dirichlet series/ Andrii Kuryliak, Oleh Skaskiv, Nadia Stasiv // Matematychni Studii – 2018. – V.49. – №2. – Р. 122–137.       (in Scopus)

2.Куриляк А.О., Скасків О.Б., Стасів Н.Ю. Про абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками та коефіцієнтами / Андрій Куриляк, Олег Сказків, Надія Стасів// Буковинський математичний журнал. – 2017. – Т.5. – №3–4. – С.90 – 97.      (Copernicus)  

Стасів Н.Ю., Стасів Н.І. Особливості формування елементів комп’ютерної грамотності учнів початкової школи /Надія Стасів, Наталія Стасів.- Молодь і ринок – №8 (151).-2017.- С.55-59.    (Copernicus)  

3.Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів Н.Ю. Особливості  використання навчальних комп’ютерних ігор у початковій школі / Наталія Стасів, Тарас Війчук, Надія Стасів// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагог.журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін.. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.82-88.    (Copernicus)  

 

Статті  у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

1.Скасків О.Б., Стасів Н.Ю. Абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2018. – Вип.84. – С.76–91.

2.Куриляк А.О., Скасків О.Б., Стасів Н.Ю. Абсциси збіжності випадкових кратних рядів Діріхле / Андрій Куриляк, Олег Сказків, Надія Стасів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2018.  –  №1 (42). – С. 26–36.

3.Скасків О.Б., Стасів Н.Ю. Про зростання випадкових цілих рядів Діріхле / Олег Сказків, Надія Стасів/// Вісник Львівського університету. Серія Механіко-математична. – 2018. – Вип. 85. – С.66–82.

4.Стасів Н.І., Війчук Т.І., Стасів Н.Ю. Особливості  використання навчальних  комп’ютерних ігор у початковій школі / Наталія Стасів, Тарас Війчук, Надія Стасів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: Н.Скотна (шеф-редактор), Н.Примаченко (гол. ред.), І.Бахов та ін. – 2019. – №9 (176) вересень. – С.82-85 (0,3 др. арк. / 0,1 др. арк.) / 3 с. / авт. уч. 1 с.

 

Статті у зарубіжних виданнях

1.Стасів Н.Ю., Війчук Т.І. Особливості вивчення елементів стохастики у коледжах з економічним спрямуванням. /Тарас Війчук, Надія Стасів.- Materiály ІХ mezi­na­rodni vědecko-prak­ti­cká conference “Věda a technologie: krok do budouchnosti – 2013”. – Dil Pedagogika / Hudrba a život: Praha. Pub­lishing House “Edu­ca­tion and Science”. s.r.o. – 2013. – P.49-52.

2.Стасів Н.Ю. Формування логічних прийомів та операцій на уроках інформатики у початковій школі / Надія Стасів.- Materialy ХIIІ Mіędzy­na­rodowej naukowi-prak­ty­cznej conferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2017”. – Tom 5. Pedagogiсzne nauki. Przemysl: Nauka i studia, 2017 –St. 11-13.

Оновлено: 18 Лютий, 2020