Меню

Інститут Франкознавства (ІФ)

1.        Керівник:
      Пшеничний Євген Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент
2.        Напрям діяльності, тематика досліджень:
Літературознавчий.
“Вивчення життя і творчості Івана Франка, його попередників та сучасників”.
3.        Історична довідка.
Інститут Франкознавства був заснований у квітні 2010 року. (Наказ Міністерства
освіти і науки України від 02. 03. 2010 р.).
4.        Працівники Інституту Франкознавства:
Флюнт Богдана Вікторівна – без наукового ступеня,                                                  старший лаборант.

Шалата Михайло Йосипович – кандидат філологічних наук, професор,

провідний спеціаліст.

Сабат Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор,

провідний спеціаліст.

Дуркалевич Вікторія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент,

провідний спеціаліст.

Зубрицький Михайло Євстахійович – без наукового ступеня,

науковий співробітник

Іващенко Олена Петрівна – без наукового ступеня,

науковий співробітник.

Коновалова Оксана Степанівна – без наукового ступеня,

науковий співробітник.

5.        Результати наукових досліджень.            Виявлено і опубліковано невідомі листи Івана Франка; опубліковано і досліджено маловідому публіцистику письменника. Впроваджено у науковий обіг не відомі досі спогади про І. Франка, зокрема доньки Ганни Франко–Ключко та сина Тараса; оприлюднено матеріали до “Енциклопедії Франкознавства” і “Словника Франкознавства”.        Уперше зібрано польськомовну бібліографію І. Франка з питань мовознавства. Ґрунтовно вивчено архів одного з найближчих співпрацівників  Івана Франка – Василя Щурата на предмет виявлення в ньому цікавих, не відомих досі науці, Франкознавчих  матеріалів. За матеріалами пошуку опубліковано статтю “Франкознавча тематика у матеріалах особового архівного фонду В. Г. Щурата”.

Багато зроблено для кращого осмислення творчості І. Франка в школі. У 2010 році видано другий том науково-методичного збірника “Іван Франко в школі”, де видрукувані статті працівників Інституту Франкознавства Г. Сабат “Коли ще звірі говорили”: до проблеми вивчення казок Івана Франка в школі” та Є. Пшеничного “Володимир Дорошенко та його Франкознавчі студії: Володимир Дорошенко. Шкільні задачі Івана Франка. (З нагоди  20-ліття смерти)”.

У 2012 році видано Інститутом Франкознавства видано збірник наукових праць “Франкознавчі студії”, т. 5 (Дрогобич: Коло, 2012. – 642 с, 20 др. арк.).

6.        Звіти за попередні роки.

Інформаційний звіт про наукову роботу Інституту Франкознавства за 2011 рік

Тема роботи: “Іван Франко та його доба”.

Вид роботи:  прикладна

Керівник: доцент Пшеничний Є. В.

Виконавці: а) доктор філологічних наук Сабат Г. П.

б) кандидати філологічних наук:

Галик В. М., Дуркалевич В. В. Пшеничний Є. В., Шалата М. Й.

в) без ступенів: Зубрицький М. Є., Іващенко О. П.

Основні наукові результати:

Протягом підзвітного року продовжувалась робота зі збору та вивчення історіографічного доробку з теми (аналізувалися праці українських та зарубіжних учених, в яких осмислювалася постать Івана Франка та суспільні й культурні процеси в Україні другої половини ХІХ – поч. ХХ сторіч), що дало підставу для ширшого узагальнення актуальності досліджуваної проблематики. Продовжувалася робота в архівосховищах та бібліотеках, в результаті чого була значно розширена джерельна база дослідження. Опрацьовано значну кількість недоступних у минулому Франкознавчих джерел,  внаслідок чого осмислено науково-методичну складову теми.

Основна увага була присвячена маловивченим, а то й зовсім не вивченим питанням Франкознавства, результатом чого стало дослідження провідного наукового спеціаліста, проф. М. Шалати “Для Тебе, Тату…” Писання

Г. Франко – Ключко” (Київ: Ярославів вал, 2010 (30 аркушів), в якому вперше в українському літературознавстві зібрано, систематизовано і проаналізовано листи І. Франка до доньки.

Проведено глибокий аналіз славістичних студій Івана Франка. Простежено його життя з європейськими славістами: О. Веселовським,

М. Мурко, В. Ягичем… У цьому плані здійснено відкриття: в одному із архівосховищ віднайдено два досі не відомі листи І. Франка до знаного славіста Юліяна Яворського. Зараз ці листи проаналізовано, прокоментовано і подано до друку.

Анотовані дані з теми НДР:

а) мета і предмет дослідження: мета – ґрунтовне вивчення життєвого й творчого шляху Івана Франка та його епохи (середина ХІХ – поч. ХХ ст.), узагальнення та аналіз культурологічних процесів тієї доби. Предмет – твори Івана Франка, архівні матеріали, історіографічні джерела.

б) суть процесу дослідження: опрацювання архівного та історіографічного матеріалу, вивчення історіографічного досвіду українських та зарубіжних наукових шкіл, ґрунтовний аналіз творчої спадщини Івана Франка.

в) основні наукові результати: виявлено в архівосховищах України і Чеської республіки нові  матеріали до біографії Івана Франка, вивчено і реконструйовано біографічну канву письменника, зокрема періоду 70 – 80-х років ХІХ ст., осмислено культурологічний контекст в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ сторіч.

г) економічний, соціальний, інший ефект, що мають та будуть мати результати роботи: результати дослідження будуть використані при написанні фундаментальної біографії Івана Франка, літопису його життя і творчості, виданні енциклопедії Франкознавства. Публікації з проблематики можуть бути впроваджені в навчально-виховний процес університету та середніх навчальних закладів України.

Захисти дисертацій

1.2.Кандидатські дисертації

       П. І. Б.        Тема дисертації Спеціальність, номер, назва Дата і місце захисту
Зубрицький Михайло Євстахович Розвиток ідей західноєвропейської педагогіки у творчості Івана Франка Педагогіка Дрогобич, Спецрада, 2014 р.
Іващенко Олена Петрівна Епістолярна спадщина Івана Франка як вияв творчої індивідуальності письменника Літературознавство

10. 01. 01

Киів, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2016 р.

 

3. Конференції

Назва і статус конференції Дата проведення Проблематика конференції  Кількість         учасників
     Всього       Ін
1.

 

2.

 

Презентація другого тому “Славістики”.

У рамках акції “Дні пам’яті Івана Франка” проведено:

Всеукраїнська наукова конференція “Іван Франко і українська фольклористика”

16.02. 2011

 

24.05 – 28.05.

 

 

 

24.05. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Літературознавча, мистецтвознавча

30

 

 

 

 

 

 

80

4

 

 

 

 

 

 

6

3. Круглий стіл. 26.05. 2011 1.Презентація першого тому “Бібліотека Івана Франка”

2.Презентація монографії професора ЛНУ ім. І. Франка

М. Гнатюка “Іван Франко і проблеми теорії літератури”

25

 

 

25

8

 

 

8

        

Міжнародна наукова співпраця.

У квітні 2011 року у Природничо-гуманітарному університеті (Сєдліце, Польща) було проведено презентацію четвертого тому “Франкознавчих студій” і другого тому “Славістики”.

6 червня в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) було проведено презентацію Франкознавчих видань Інституту Франкознавства.

В Інституті Франкознавства у червні 2011 року приймали професора Українського Вільного Університету (Німеччина, Мюнхен) Френка Сисина, професора природничо-гуманітарного університету (Сєдліце, Польща) Романа Мниха, доцента, доктора Юстину Урбан (травень 2011 р.).

У лютому 2011 р. приймали письменницю з Варшави Агату Тухольську.

 Співпраця з установами НАН України, АПН України та ін.

Інститут Франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка співпрацює з Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України та з Інститутом рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернацького.

Зараз Інститут Франкознавства працює над виданням п’ятого тому “Франкознавчих студій”.  Книга готова до друку. Також готуємо до друку разом з Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України фундаментальну працю покійного М. Мороза “Літопис життя і творчості Івана Франка” у трьох томах. Почали збирати матеріали до третього тому науково-методичного видання “Іван Франко в школі”.

Значимість отриманого результату. Отримані результати роботи над темою “Іван Франко та його доба” свідчать про достатній рівень реалізації поставленої мети. Віднайдені і частково опубліковані матеріали до життєпису письменника можуть бути використані (і вже використовуються) у процесі написання нової біографії Івана Франка, а також під час висвітлення творчого шляху письменника в університетах, школах, гімназіях, ліцеях.

 

Співпраця з іншими навчальними та науковими установами України.

Співпраця з Інститутом літератури  ім. Т. Шевченка НАН України,

з Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова,

з Інститутом Івана Франка у  Львові.

Міжнародна співпраця.

Співпраця з Інститутом Славістики Віденського університету, з гуманітарним факультетом Сєдлцького університету (Польща), з Українським Історичним Товариством (США).