Меню

Теоретико-методологічна лабораторія з проблем дослідження літературознавства (НДЛ ТМЛ)

  1. “Теоретико-методологічна лабораторія (з проблем дослідження літературознавства)”
  2. Керівник: Іванишин Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури
  3. Напрями діяльності, тематика досліджень:

Тематика і напрями досліджень Теоретико-методологічної лабораторії зумовлені новітніми тенденціями в українській постколоніальній гуманітаристиці та, зокрема, педагогіці, спрямованими на підвищення якості освіти у вищій та середній школі. Тому основний напрям наукового пошуку стосується сфери підвищення якості літературознавчої освіти та літературознавчих досліджень загалом. Оскільки особливо гостро у навчальному процесі педагогічних університетів та сучасному літературознавчому дискурсі стоїть проблема недостатнього рівня теоретико-методологічної підготовки, то пропонована тема покликана допомогти в аналізі та розв’язанні цих проблем. Тим більше, що сучасне українське літературознавство ще явно не набуло повноти діапазону у своїх теоретичних засадах і параметрах, не виробило тих концептуальних шляхів тлумачення літературних явищ, які б виводили його на обрії проникнення в цивілізаційні, культурологічні і ментальні основи літературного процесу. Особливо важливим аналітичним контекстом вибору теми стала потреба поглибленого вивчення специфіки Франкового Прикарпаття як регіону посиленого полілогу культур, маловивчених літературознавчих і літературних досвідів, різних наукологічних ідей. Відповідно до цього, загальною метою нашої наукової теми є теоретико-методологічне окреслення духовних, естетичних та герменевтичних вимірів української літератури. Основними завданнями цієї теми є: осмислення герменевтики художнього буття; вивчення теоретико-методологічних та метакритичних засад інтерпретації літературного твору; дослідження культурологічних та естетико-філософських основ художньої творчості; з’ясування теоретико-методологічних аспектів сакрального в українській та світовій літературах; теоретична інтерпретація духовних основ художньої літератури.

Тематика Теоретико-методологічної лабораторії є концептуальним доповненням до магістральних тем кафедри української літератури та теорії літератури. Вона органічно пов’язана із студіями провідних учених-літературознавців сучасної України: В.Дончик, О.Пахльовська, В.Іванишин, М.Ільницький, Т.Салига, Р.Гром’як, Г.Клочек, Г.Сивокінь, М.Жулинський, Л.Скупейко та ін. Ця ж тема сутнісно пов’язана із теоретичними висновками низки зарубіжних гуманітаріїв: Г.Г.Гадамера, К.Хюбнера, Е.Сміта, Б.Андерсена, С.Гантінгтона, Е.Томпсон, Дж.Сантаяни та ін. У межах цієї тематики на сьогодні вже актуалізовано неуникненність вивчення літератури з погляду духовної традиції, її інтерпретації за канонами класичного літературознавства та герменевтики; піднесено важливість вивчення інтеркультуральних полілогів у сучасному світі; доведено вкоріненість письменства в національно-культурне буття. У цьому контексті осмислено такі важливі концепти: “національно-культурна стратегія”, “національно-екзистенціальна методологія”, “національно-культурні цінності”, “психологічні основи літератури”, “націологічні принципи літератури”, “культурні коди”, “християнська духовність”, “архетипи національного підсвідомого”, “екзистенціали людського буття”, “сакральне і профанне”, “католицька література і критика”, “вісниківська традиція”, “консервативний модернізм”, “войовнича неокласика”, “національний імператив” та ін.

  1. Історична довідка: “Теоретико-методологічна лабораторія (з проблем дослідження літературознавства)” відкрита при кафедрі української літератури та теорії літератури 1 жовтня 2011 року.
  2. Основні результати:

Спільно з кафедро української літератури та теорії літератури проведено два щорічні Теоретико-методологічні семінари імені Василя Іванишина (в лютому 2012 і 2013 роках), а також дві щорічні франкознавчі конференції у форматі всеукраїнського культурологічного круглого столу “Нагуєвицькі читання – 2011” (1 жовтня 2011 р.) і “Нагуєвицькі читання – 2012” (10 жовтня 2012 р.).

Інші проведені конференції та наукові заходи:

Івано-Франківськ, 1.03.2012 р. Презентація монографії Петра Іванишина “Критика і метакритика” у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника.

Івано-Франківськ, 2.03.2012 р. Теоретико-методологічний круглий стіл “Сучасний літературний і літературознавчий процеси” у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника.

Дрогобич, 23.03.2012 р. Міжнародна наукова конференція “Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття (до проблеми методологічних естетико-теоретичних та ідеологічних впливів на літературний процес)”, пам’яті Василя Іванишина (1944-2007).

Дрогобич, 16.05.2012 р. Студентська наукова конференція “Творчість Андрія Чайковського у контексті української літератури (до 155-річчя від дня народження письменника)”.

Дрогобич, 10.10.2012 р. Презентація збірника на пошану професора Любомира Сеника “Таємниця слова” (Львів, 2012).

Київ, 27.11.2012 р. Співорганізація презентації нових книг академіка Віталія Дончика у Спілці письменників України.

Дрогобич, 19.12.2012 р. Науковий семінар “Спадщина Григорія Сковороди і сьогодення”.

Видано наукові збірники: “Нагуєвицькі читання – 2010: Цивілізаційні іде Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством” за ред. П.Іванишина (Дрогобич, 2011. – 336 с., 30 др. арк..), “Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Вип. 2” за ред. О.Багана (Дрогобич, 2012. – 488 с., 40 др. арк.).

 

Видано монографії:

1) Іванишин Петро. Критика і метакритика як осмислення літературності. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288с. (15 др. арк.)

2) Іванишин Мирослава. Екзистенція української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману “Невеличка драма”). – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 64 с. (4 др. арк.)

Опубліковано понад 40 наукових статей у фахових і нефахових виданнях України та зарубіжжя.

  1. Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України.

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Ужгородський національний університет;

Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

  1. Міжнародна співпраця:

Університет імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща)

Католицький університет (м. Люблін, Польща)