Правила для авторів

Заявка

Договір

Редколегія збірника наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць” запрошує вас до співпраці у нашому виданні.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги ВАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

Вимоги до оформлення статей

Приймаємо статті українською, російською або англійською мовами, раніше ніде не публіковані та не передані для публікації в інші видання. Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14 (дані про автора, анотації, реферат, література та її транслітерований варіант – Times New Roman 12), інтервал 1,5, усі береги – 20 мм, абзац – 10 мм).

У тексті  не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Матеріал має містити: індекс УДК та номер ORCID (http://orcid.org/); ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора; назву статті (усі літери – великі); анотацію українською мовою (500 знаків), ключові слова (5–7 слів); анотацію, ключові слова російською мовою (відповідно до української анотації і ключових слів); реферат статті (2000 символів) та ключові слова англійською мовою (реферат має містити скорочений зміст статті, її мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження, подані без комп’ютерного перекладу); кількість посилань на літературу.

Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу;  висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

Редколегії важливо, щоб у статті було посилання на публікації із попередніх випусків збірника «Рідне слово в етнокультурному вимірі».

Після тексту статті за алфавітом подати Список використаної літератури, оформлений за вимогами державного стандарту. Бібліографічні посилання у тексті – у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки.

Після списку використаної літератури подавати References. Для транслітерації українського тексту використовуємо сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php; для транслітерації російського тексту – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

Статтю подавати до 1 червня 2018 року на сайті збірника (http://dspu.edu.ua/native_word/) через платформу OJS і надсилати на адресу редколегії (annaogar@ukr.net або fildys@i.ua) архівовану папку (назва папки – ПРІЗВИЩЕ автора) з такими файлами:

– файл з назвою «Прізвище автора – стаття» (напр., Іваненко – стаття. doc), що містить текст статті;

– файл з назвою «Прізвище автора – відомості про автора» (напр., Іваненко – відомості про автора. doc), що містить таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові автора, назву статті, місце роботи й посаду, контактний телефон, електронну адресу, домашню адресу, № відділення «Нової пошти» для отримання збірника;

– файл з назвою «Прізвище автора – оплата» (напр., Іваненко – оплата.jpg), що містить відскановану копію (або фотокопію) квитанції про оплату вартості публікації;

– файл з назвою «Прізвище автора – рецензія» (напр., Іваненко – рецензія. doc), що містить рекомендацію статті до друку (для авторів без наукового ступеня).

Кошти за публікацію (вартість 1 сторінки тексту 40 грн.) переказувати на

Р/р 31259202108508

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області

        МФО 820172

       ЄДРПОУ 02125438

       Призначення платежу: за друк статті у науковому збірнику «Рідне слово в етнокультурному вимірі»

            Одноосібні статті докторів наук, професорів друкуємо безкоштовно.

 

Контактні телефони:

0678982290 (Федурко Марія Юліанівна);

0938839853 (Котович Віра Василівна);

(03244) 1-04-74,  0673370413 (Огар Анна Осипівна).

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

 

Анна ОГАР,

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(Україна, Дрогобич) annaogar@ukr.net

orcid.org/ 0000-0002-4917-8008

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

У статті проаналізовано втілення концепту земля в поетичних текстах другої половини ХХ ст. З’ясовано, що смислове наповнення цього концепту охоплює одинадцять пар опозицій (батьківщина – чужина, рай – пекло, сакральність – профанність, дарувальниця – забирателька, краса – потворність, молодість – старість тощо), які ілюструють його суперечливу природу й неоднозначне потрактування. Окрім цього, виявлені ознаки концепту розподілено поміж ядром і периферією на основі критерію частоти вербалізації.

Ключові слова: концепт; вербалізатор; дискурс; концептуальна структура; концептуальна ознака.

Літ. 15.

 

Анна ОГАР,

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе,  Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко

(Украина, Дрогобыч) annaogar@ukr.net

 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ЗЕМЛЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

 

В статье проанализированы языковое воплощение концепта земля в поэтических текстах второй половины ХХ века. Выяснено, что смысловое наполнение этого концепта охватывает одиннадцать пар оппозиций (родина – чужбина, рай – ад, сакральность – профанность, красота – уродство  и др.), иллюстрирующие противоречивую его природу и неоднозначную трактовку. Кроме этого, приведенные признаки концепта распределены между ядром и периферией на основе показателя частоты вербализации.

Ключевые слова: концепт; вербализатор; дискурс; концептуальная структура; концептуальная признак.

Лит. 15.

 

ТЕКСТ СТАТТІ

Постановка проблеми.

Аналіз досліджень.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Желєзняк О. Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців / Олена Желєзняк [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf
 2. Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононенко. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – К. ; Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 440 с.
 3. Лобур Н. Культ землі в українській мові / Лобур Надія // Дивослово. – 1996. – №3. – С.22-23.
 4. Огар А. О. Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. : дис. … кандидата філологічних наук : 10.02.01 / Огар Анна Осипівна. – Дрогобич, 2014. – 215 с.
 5. Огар А. О. Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. О. Огар. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.
 6. Огар А. Концептосфера небо у національному концептопросторі (з опорою на поезію Ліни Костенко) / Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 295 – 299.
 7. Українська душа / Відп. ред. В. Храмова. – К. : Фенікс, 1992. – 128 с.

 

REFERENCES

 

 1. Zheliezniak, O. (2014). Kontseptualizatsiia arkhetypu zemlia v poetychnij kartyni svitu ukraintsiv [Conceptualization archetype land Ukrainian poetic picture of the world] Retrieved from http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf [in Ukrainian]
 1. Kononenko, V. I. (2013). Symvoly ukrainskoi movy [Characters Ukrainian language]. Kyiv ; Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Prykarpat. nats. un-tu im. V. Stefanyka. [in Ukrainian]
 1. Lobur, N. (1996). Kult zemli v ukrainskij movi [The cult of the earth in Ukrainian]. Dyvoslovo (транслітерація) – Dyvoslovo (переклад), 3,  22-23. [in Ukrainian]
 1. Ohar, O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century]. Candidate’s (чи Doctor’s) thesis. Drohobych: Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. [in Ukrainian]
 2. Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century]. Extended abstract of candidate’s (чи Doctor’s) thesis. Ivano-Frankivsk: SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»[in Ukrainian]
 3. Ohar, A. (2009). Kontseptosfera nebo u natsionalnomu kontseptoprostori (z oporoiu na poeziiu Liny Kostenko) [Conceptual sky in national kontseptoprostori (based on her poems)], «Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Native word in ethnocultural terms». Materials Second International Scientific Conference. (рр. 295 – 299). Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]
 4. Hramova, V. (Eds.). (1992). Ukrainska dusha [Ukrainian soul]. Kyiv: [in Ukrainian]

 

ABSTRACT

 

Anna OНAR,

Ph.D. in  Philology, senior lecturer, Department of philological sciences and techniques of teaching in elementary school,

Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

(Ukraine, Drohobych) annaogar@ukr.net

 

VERBALIZATION OF THE CONCEPT LAND IN POETIC DISCOURSE
SECOND HALF OF XX CENTURY

 

Purpose of the article – to identify lexemes that show the concept land in poetry of the second half of the twentieth century.

The article analyzes the concept land. It was found that the semantic content of this concept covers eleven pairs of oppositions (birthplace – foreign land, a paradise – hell, sacred – profan, grantor – taker, fertility – infertility, beauty – ugliness, certainty – uncertainty, hardness – softness, youth – old age, depth – shallowness, heaviness – lightness), illustrating the contradictory nature of the mental formation, indefinite and correctly interpreting his vision. In addition, the concept features are distributed between the core and periphery index based on frequency of verbalization. It was found out that all meanings of the main verbalizator (1) the Earth, 2) ground, 3) soil, 4) land, 5) country, 6) land opposite sea) used in poetry, but most of all 1. the Earth, 2. the ground, 3. the land (native). Also, the word «land» had meaning «big value», «sacred substance», «it, that give strength, fortitude», «grave». There were a lot of phraseological units that explained land as the last refuge, grave, that’s why land named holy. The ground gave life, that’s why it called black, generous, greasy and meager soil, salt, infertile, fruitless.

So poetry brings to concept some accents, ignoring signs of meaning and emphasizes the symbolic.

Prospects for further research – to analyze the verbalization of this concept in poetry of other historical periods.

Key words: concept; verbalizator; discourse; conceptual framework; conceptual features.

 

Критерії відхилення статей:

1) стаття не відповідає профілю збірника;

2) стаття не відповідає  задекларованим вимогам;

3) стаття не розкриває поставлену мету дослідження.

Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк. Видання здійснюється із залученням коштів авторів. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія на підставі висновків рецензентів.

Модель рецензування

Подану до друку статтю редколегія скеровує на рецензування двом незалежним рецензентам, які враховують:

 • оформлення статті (наявність відповідних структурних елементів, правильність подання списку літератури, дотримання технічних вимог);
 • якість статті (посилання на праці провідних науковців у досліджуваній галузі, ґрунтовність джерельної бази, ступінь підтвердженості теоретичних положень фактичними даними).

Дві позитивні рецензії  – підстава для публікування статті у збірнику. Якщо одна чи дві рецензії негативні, то рішення щодо відхилення чи публікації статті приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

За наявності певних розбіжностей (конфлікт інтересів) рішення щодо відхилення чи опублікування статті також приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

Відповідальний секретар – к. філол. н. Анна Огар