Меню

Салій Володимир Степанович

Салій Володимир Степанович

Салій Володимир Степанович – кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри. У 2010 році захистив дисертацію на тему: «Методика роботи над музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні)» Автор монографії, навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей. В науковому доробку понад  30 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: художній образ у музичному мистецтві.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Методика роботи над музичним образом у процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні): монографія / Володимир Степанович Салій. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 136 с.
Посібники з грифом МОН України
Посібники з грифом університету
 1. Салій В. Бобечко О., Педагогічний репертуар для дуету інструменталістів : навчальний посібник / [автори Оксана Бобечко, Володимир Салій]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 36 с.
 2. Гудзій В. 15 художніх етюдів для гітари : навчально-репертуарний збірник / Редактори-упорядники В. Салій, А. Душний. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 36 с.
 3. Гудзій В. П`єси та ансамблі для гітари : навчально-методичний посібник / [ред.-упор. В. Салій]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 36 с.
 4. Пукшин Ю. Педагогічний репертуар для народних інструментів: Навчальний посібник / Ред.-упор. А. Душний, В. Шафета, В. Салій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. І.Франка, 2012. – 49 с.
 5. Салій В. С., Сторонська Н. З., Турянський П. І.12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано / Володимир Салій, Наталія Сторонська, Петро Турянський. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 6. Салій В. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на прикладі «Дитячого альбому баяніста (акордеоніста) № 2» : методичні рекомендації / Володимир Салій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 28 с.
 7. Салій В., Сторонська Н.15 художніх вокалізів у супроводі фортепіано: методичні рекомендації [для самостійної роботи] / Володимир Салій, Наталія Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 54 с. 
 8. Мініатюри для кларнета у супроводі фортепіано: навчально-методичний посібник / упор. Р. Михаць, В. Салій, Н. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 46с.  
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Салій В., Салій С. Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи // Салій В., Салій С. / Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2015. – №9 (128). С. 73 – 77.
 2. Салій В. До питання виконавських прийомів гітариста / В. Салій // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 115–117.
 3. Салій В. Впровадження інтегрованого підходу до усвідомлення підлітками художніх образів музики // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки. Колективна монографія / під. науковою редакцією А.В. Козир. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. – С. 210-216.
 4. Салій В. До питання методичного забезпечення роботи з учнями над сприйняттям та інтерпретацією образного змісту музики в класі баяна (акордеона) // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 61-64.
 5. Салій В. Рок група X-PROJEKT продовжує дарувати приємні несподіванки своїм шанувальникам // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 224.
 6. Салій В. С., Салій В. В. До питання теорії формування мотивації в процесі навчання гри на фортепіано / Володимир Салій, Вікторія Салій // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та III-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 412 с. – С. 64 – 67.
 7. Салій В. С., Салій В. В. Теоретичне дослідження формування мотивації навчання гри на фортепіано / Володимир Салій, Вікторія Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2013. – №5 (100). С. 83 – 85.
 8. Салій В. С., Салій С. І. Елементи музично-театральної діяльності в естетичному вихованні підлітків / Володимир Салій, Степан Салій // Наукові записи Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред..О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім..В.Гнатюка, 2014. – № 1 – С. 110-116.
 9. Салій В. С., Салій С. І. Професійна діяльність вчителя музики на його образотворче мислення / Володимир Салій, Степан Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2013. – №11 (106). С. 83 – 85.
 10. Салій В. Усвідомлення підлітками художніх образів музики // Молодь і ринок: наук. – пед. журнал. – 2011. – №8(79). – С. 69-73.
 11. Салій В. Художній образ як категорія музичної педагогіки // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матервалів VІІ педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької / [за ред.. О.М. Отич]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 412с. – С. 139-141.
 12. Салій В.С. Відомості про виникнення та розвиток класичної гітари / Володимир Салій // VІІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичної конференції ДДПУ ім. І.Франка, 30 квітня – 1 травня 2014р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 25–26.
 13. Салій В.С. Вплив виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) на розкриття художнього образу музичного твору / Володимир Салій // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського : Виконавське музикознавство: історія, теорія, практика / Автори проекту, ред.-упор. : М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012. – Вип. 103. – 304с. – С. 267 – 273.
 14. Салій В.С. Педагогічний репертуар музиканта-інструменталіста на прикладі “Дитячого альбому баяніста (акордеоніста)”. Навчально-методичний посібник / Володимир Салій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 40 с.
 15. Салій В.С. Розвиток школярів засобами музичного мистецтва / Володимир Салій // Актуалні питання гуманітарних наук : збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 552с. – С. 176 – 180.
 16. Салій В.С. Сприйняття підлітками художніх образів музики / Володимир Салій // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 1. – 234 с. – С. 108 – 110.
 17. Салій В.С. Художній образ музики у виконавській інтерпретації / Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – С. 54–59
 18. Салій С.І., Салій В.С. Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття / Володимир Салій, Степан Салій // Молодь і ринок: наук. -пед. журнал. – 2011. – №10 (81). С. 91 – 95.
 19. Салій С.І., Салій В.С. Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / Степан Салій, Володимир Салій // Молодь і ринок. – 2012. –  №10 (93). – С. 81 – 87.
 20. Душний А., Салій В. Роль мотивації в процесі навчання гри на музичному інструменті / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : мат. ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 110-111.
 21. Салій С. І., Салій В. С. Музично-естетичне виховання школярів загальноосвітньої школи на уроках музичного мистецтва / Степан Салій, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2016. – №10 (141). С. 94 – 98. (0,5 д/а – 0,25 д.арк.).
 22. Олексин Л. І., Салій В. С. Теоретичні основи екологічної освіти у виявленні дослідницьких умінь дітей дошкільного віку шляхом експериментування / Лілія Олексин, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2016. – №11 – 12 (142 – 143). С. 38 – 41.
 23. Салій В.С., Душний А. І. Декілька рекомендацій з технічного розвитку гітариста / Володимир Салій, Андрій Душний // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез X-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 92 с. – С. 67 – 69.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Салій В.С. Художній образ музики у виконавській інтерпретації / Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – С. 54–59 .
за кордоном :
 1. Салий В.С., Душный А.И. Праксеологические измерения эстетического воспитания младших школьников средствами украинского фольклора / Владимир Салий, Андрей Душный // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Таганрог, 20 апреля 2018 г. / Науч. ред. Карнаухова Т.И. – Таганрог: Таганрогский институт имени А.П. Чехова, 2018. – 640 с. – С. 563 – 567.
у міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ)*
 1. Лоцько В. М., Салій В. С. Формування та розвиток музичного сприйняття підлітками / Василь Лоцько, Володимир Салій // Молодь і ринок: щомісячний наук. – пед. журнал. – 2017. – №11 (154). С. 62 – 66.
 2. Душний А., Салій В. Деякі методи дитячого вокального розвитку / Андрій Душний, Володимир Салій // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер­жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 25. – 282 с. – С. 44 – 48.
 3. Осипенко О., Салій В. Особливості вокального розвитку дітей середнього шкільного віку // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. – С. 304 – 310.
на міжнародних конференціях :
 1. Салій В., Душний А. Уроки-образи та їх роль у формуванні творчої особистості учня у початкових мистецьких навчальних закладах // Folk-Instrumental Art at the turn of XX – XXI century : collection of materials and theses VI-th International Scientiic and Practical Conference (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, December 8, 2017, Drohobych) / [editors-compilers A. Dushniy, B. Pyts]. – Drohobych : Posvit, 2017. – С. 29-31.
 2. Піньора Н., Салій В. Сутність художнього образу музики у виконавській інтерпретації // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. –Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с. – С. 45 – 49.
 3. Пугало М., Салій В. Вплив гітарної музики на сучасне музичне мистецтво // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с. – С. 49 – 53.
 4. Микита О., Салій В. Видатні постаті українського гітарного мистецтва другої половини XX століття (А. А. Шевченко, М. М. Михайленко, В. Я. Петренко) // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с. – С. 151 – 154.
 5. Чаповська О., Салій В. Походження гітари: історичний аспект // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с. – С. 181 – 187.
 6. Сторонська Н., Салій В. Вокаліз – вокальна мініатюра для голосу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX – XXI століть: збірник матеріалів та тез XII-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 236 с. – С. 197 – 199.
 7. Душний А., Салій В. Деякі методи дитячого вокального розвитку (на прикладі методики Д. Огородникова) // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 372 с. – С. 57 – 58.