Меню

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівна – доцент, член НТШ. Автор понад 300 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: музична культура Прикарпаття, дослідження творчості мистецьких персоналій української діаспори, вивчення музичної публіцистики західно-українських композиторів початку ХХ-ХХІ століть.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Молчко У., Філоненко Л. Жанр біографічного нарису в музично-публіцистичній творчості Михайла Тележинського // Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століть: колективна монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – С. 51-79.
 2. Молчко У. Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 304 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Молчко У. Остап Бобикевич. Хорові твори. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 88с.
Посібники з грифом університету
 1. Молчко У. Бобикевич Остап. Хорові твори. / Ред.-упор., вступна стаття Уляни Молчко. – Дрогобич: Ред.-вид. ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 94 с.
 2. Молчко У. Стрийщина. Історія в іменах. – Ч. 2. – Стрий: Щедрик, 2012. – 153 с.
 3. Молчко У. Музично-публіцистична діяльність Нестора Нижанківського: Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2014. – 154 с.
 4. Молчко У. Музично-критична публіцистика Меланії Нижанківської: навчальний посібник. / Уляна Молчко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 112 с.
 5. Молчко У., Лоскоріх М. Дезидерій Задор. Вокальні твори на вірші Любові Забашти: Навчально-методичний посібник / Ред.-упор., вступна стаття У.Молчко, М.Лоскоріх. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 2016. – 24 с.
 6. Молчко У. Бобикевич Остап. Вокальні твори на слова Івана Франка: навчально-методичний посібник / редактор-упорядник, вступна стаття У. Молчко.– Дрогобич: Посвіт, 2016.– 40с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Молчко У. Богдан Шарко – подвижник української Західної діаспори (До 90-річчя від дня народження) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Мистецтвознавство. – Випуск 17-18. – Івано-Франківськ, 2009-2010. – С. 92-97.
 2. Молчко У. Вокальні твори Анатолія Кос-Анатольського на вірші Віктора Романюка // Музикознавчі студії / Упор. В.Рожок, В.Посвалюк, О.Коменда. – Луцьк: Волин. нац. універ. ім. Л.Українки, 2010. – Вип. 5. – С. 257-265.
 3. Молчко У. Фортепіанний цикл Богдани Фільц «Музичні присвяти» // Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 93-98.
 4. Молчко У., Німилович О. До питання інтерпретації творів для фортепіанного дуету Богдани Фільц // Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 99-103.
 5. Молчко У., Філоненко Л. Біографічний нарис Михайла Тележинського «Український композитор К.Стеценко» // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2011. – №4. – С. 89-93.
 6. Молчко У., Філоненко Л. Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №9. – С. 14-18.
 7. Молчко У. Музично-педагогічна діяльність Романа Никифоріва //  Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2010. – №5. – С. 83-87.
 8. Молчко У., Філоненко Л. Хорова культура Волині в першій половині ХХ сторіччя на сторінках журналу «Боян» // Молодь і ринок /Упор. М.Вачевський. – №9. – 2011. – С.60-63.
 9. Молчко У. Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Остапа Бобикевича // Музикознавчі студії. – Луцьк, 2011. – Вип. 7. – С. 403-410.
 10. Молчко У. Проблеми інтерпретації фортепіанного ансамблю «Пори року» Лесі Дичко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ. – 2011. – Вип.21-22. – С. 229-232.
 11. Молчко У. Фортепіанний альбом «Наші веснянки» Романа Никифоріва – як зразок сучасного національно спрямованого репертуару / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №8. – С. 123-1126.
 12. Молчко У. Виховний потенціал пісенної творчості Богдана Янівського, Павла Дворського, Романа Сов’яка на слова Віктора Романюка // Науковий часопис НТУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Ред. В.Андрущенко. – Київ, 2013. – Вип. 22 (32). – С. 82-86.
 13. Молчко У. Камерно-вокальні твори Богдана Весоловського як засіб виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва / Час мистецької освіти: збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2013) / За заг. ред. Т.А.Смірнової. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, “Федорко”, 2013 . – С. 192-201.
 14. Молчко У. Камерно-інструментальна діяльність скрипаля, педагога, диригента Іринея Турканика / Камерно-інструментальний ансамбль: традиції та сучасний вимір: матеріали міжнародної конференції, 17 квітня 2013. / ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Львів, – 2013. – С.119-123. (0,3 д.а.) 5 с.
 15. Молчко У. Концертна діяльність Марти Кравців-Барабаш (львівський період) // Українознавство: науковий журнал Науково-дослідного інституту українознавства / засн. Науково-дослідний інститут українознавства; гол. ред. проф., академік, Петро Кононенко. – Київ, 2013. – №. 1 (46). – С. 110-113.
 16. Молчко У. Стильові особливості хорових творів українських композиторів на вірші Віктора Романюка // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №9 (104). – С.119-123.
 17. Молчко У. Фортепіанні твори Богдана Весоловського – яскраві зразки національної розважальної музики // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / Ред.-упор. В.Дутчак. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 128-132.
 18. Молчко У. Камерна кантата Ольги Криволап «Калинові коні» на вірші Віктора Романюка – узірець національного неоромантичного хорового циклу / Музикознавчі студії інституту / Упор. О.І. Коменда. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 11. – С. 141-147.
 19. Молчко У. Фольклорні джерела солоспівів Остапа Бобикевича на вірші Тараса Шевченка / Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. Вип. 13 / Гол. ред. Г.Скрипник. – НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ., 2013. – С. 158-164.
 20. Молчко У. Композиторська спадщина Остапа Бобикевича у сучасних навчально-методичних виданнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ред. О.Смоляк. – Тернопіль: Вид. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – № 1 – С. 16-21.
 21. Молчко У. Культурно-освітній потенціал інструментальних творів Богдана Весоловського // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім.Б.Хмельницького. Серія: Педагогіка / Ред. І.Амосов. – Мелітополь, 2014. – №1 (12). – 2014. – С. 59-65.
 22. Молчко У. Жанрові особливості фортепіанних творів Богдана Весоловського / Уляна Молчко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 28-29. – Ч. 2. – С. 77-83.
 23. Молчко У. Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини / Уляна Молчко // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В, Лисенка / ЛНМА імені М. В, Лисенка; [гол. ред. Ігор Пилатюк, наук. ред-упор. Ніна Дика]. – Львів, 2015. – Випуск 34: Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 475- 480.
 24. Молчко У. Михайло Вербицький в публіцистичній оцінці Кирила  Студинського / Уляна Молчко // Молодь і ринок. – 2016. – №3(134). – березень. – С. 121-124.
 25. Молчко У. Йосип Гошуляк: штрихи життєвого та творчого шляху (до першої річниці від дня смерті співака) / Уляна Молчко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – №1 (Вип. 34). – С. 88-94.
 26. Молчко У. Концертне життя Львова початку ХХ сторіччя в рецензіях Меланії Нижанківської / Уляна Молчко // Українська культура: минуле, сучасне, шлях розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 21. – С. 80-86.
 27. Молчко У. Стаття “Остап Нижанківський у моїх спогадах” Кирила Студинського – вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя / Уляна Молчко // Молодь і ринок. – 2017. – №6(149). – червень. – С. 104-109.
 28. Молчко У. Виховний потенціал хорових опрацювань стрілецьких пісень Нестора Нижанківського / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 29 (39) / ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С.56-60.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Молчко У. Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Остапа Бобикевича /Уляна Молчко // Українська культура: минуле, сучасне, шлях розвитку: наук. зб. / упор. і наук. ред. В. Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 22. – С. 134-140.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Molchko U. Pianistka Marta Krawciw-Barabasz w ocenie lwowskich krytyków muzycznych / U. Molchko // Musica Galiciana /pod redakcją naukową G. Oliwy. – Rzeszów, 2014 – P. 334-343.