Меню

Медведик Юрій Євгенович

Медведик Юрій Євгенович

Медведик Юрій Євгенович – доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки композиторів України, НТШ, а також наукової ради Центру музичної україністики НМА ім. П. Чайковського і Європейського товариства дослідників ХVІІІ ст. 2009 року захистив докторську дисертацію на тему «Українська духовнопісенна творчість ХVІ-ХVІІІ ст.: джерела, текстологія та жанрова стилістика». Автор понад 150 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: українське та центральноєвропейське музичне Бароко, музична медієвістика.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики ХVІІ – початку ХХ ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 618 с.
 2. Медведик Ю. Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk.
 • Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 602 S.
 • Band 2: Darstellung. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 432 S.
Посібники з грифом університету
 1. Медведик Ю., Медведик Г. Історія української музики: фольклористичні дослідження другої половини ХІХ – поч.ХХ ст. «Ліра та її мотиви» П.Демуцького: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2014. – 60 с.
 2. Медведик Ю. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посібник для студентів факультету культури та мистецтв / Роман Крохмальний, Юрій Медведик, Майя Гарбузюк, Наталія Демчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 310 с.
 3. Медведик Ю. Історія української музики: «Почаївський Богогласник – видатна пам’ятка української культури доби Бароко»: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 72 с.
 4. Медведик Ю., Медведик Г. Історія української музики: «Шкільні та релігійні-дидактичні друковані співаники першої третини ХХ ст.»: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 56 с. 
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Медведик Ю. Деякі зауваги щодо релігійно-виховної спрямованості духовної поезії та пісні К.-Т.Ставропецької та Й.Галятовського // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 19. – Київ, 2011. – С. 203-211.
 2. Медведик Ю. Рукописний збірник духовних пісень: шлях від укладача до дослідника (соціальний статус переписувача, науково-пошукова місія колекціонера) // Науковий вісник НМАУ імені П.І.Чайковського: Старовинна музика – сучасний погляд / Упор. Н.О.Герасимова-Персидська. – К.: НМАУ імені П.І.Чайковського, 2009. – Вип. 88. – Ч. 2. – С. 213-226.
 3. Медведик Ю. Східнослов’янська духовнопісенна творчість у славістичних студіях середини – другої половини ХІХ ст. (деякі аспекти дослідження) // Музикознавчі студії. – Луцьк, 2011. – С.2-12.
 4. Медведик Ю. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів ХVІ-ХІХ ст.) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – Збірник наукових праць. – Випуск ХХVІ. – Київ, 2011. – С. 337-345.
 5. Медведик Ю. Українська та східнослов’янська барокова духовна пісня у дослідженнях сучасних західноєвропейських славістів // Вісник прикарпатського університету. – Випуск 21-22. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 125-129.
 6. Медведик Ю. Напрямки та пріоритети вивчення української духовної пісні львівськими дослідниками упродовж останньої чверті ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2012. Випуск 11. – С. 13-29.
 7. Медведик Ю. Дзвонарство України у дослідженні Б.Кіндратюка // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство / Упор. М.Станкевич. – Івано-Франківськ, 2012-2013. Вип. 26-27. – С. 369-379.
 8. Медведик Ю. Лірницький «Богогласник» Порфирія Демуцького (До 100-ліття виходу у світ збірника «Ліра та її мотиви») // Мистецтвознавство України: Зб. наук. Праць / Гол. ред. А.Чебикін, О.Федорук. – Київ: Фенікс, 2013. – Вип. 13. – С. 79-90.
 9. Медведик Ю., Медведик Г. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету / Серія мистецтвознавство / Упор. О.Козаренко. – Львів: Львівський національний університет ім.І.Франка, 2014. – Випуск 15. – С. 65-81.
 10. Медведик Ю. Феномен української духовної музики: почаївський «Богогласник» 1790-1791 років // Вісник львівського університету / Упор. О.Козаренко та ін. – Львів, 2015. – Вип. 16. (Ч. І). – С. 59-83.
 11. Медведик Ю., Медведик Г. Українські композитори – укладачі перших шкільних співаників кінця ХІХ – першої третини ХХ століть / Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. 2016. Вип. 17. С.88-104.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Медведик Ю. «Богогласник» – перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 89-97.
 2. Медведик Ю., Медведик Г. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 70-78.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Медведик Ю. [Рецензія]: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Cyrilské paraliturgické piesne. Cyrilská rukopisná spevniková tvorba v bývalom Mukačevskom biskupstve v 18.–19. storočí. Hg. Peter Žeňuch. [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. N.F. Reihe B: Editionen, Bd. 23] // ЗНТШ. – Т. CCLVIII. – 2009. – S. 562–565.
 2. Медведик Ю. Рецепція іконославильних пісень українського Полісся, Поділля, Волині та Галичини в співочій культурі XVIII–XIX ст. Мукачівської єпархії // Stav výskumu Mukačevsko-Užhorodského nápevu. Súbor štúdií. – Košice-Trnava: Vyda­vatel’stvo Dobrá kniha, 2010. – S. 165–194 (Vol. 6. Analecta Instituti studiis spiritua­litatis orientalium occidentaliumque provehendis nomine p. Michaelis Lacko appellati).
 3. Медведик Ю. Українська духовна пісня (кант) XVII–XVIII ст. // Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Zýpadom / Ed. Peter Žeńuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 67–94.
 4. Медведик Ю. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців Доби Бароко / Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етносу (Rola odbioru sztuki w formacij osoby a etos spoleczny) / Гол. ред. Г.Гжибек. – Львів; Rzeszow, 2014. – С. 117-131.