Меню

Медведик Галина Каролівна

Медведик Галина Каролівна

Медведик Галина Каролівна – старший викладач. Працює над дисертаційним дослідженням «Український друкований співаник: музично-педагогічне та соціокультурне значення пісенного репертуару (перша третина ХІХ століття – перша третина ХХ століття)». Має 20 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: музична культура доби Романтизму, музично-педагогічна думка кінця ХІХ – перша третина ХХ століття.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Медведик Г., Медведик Ю. Історія української музики: фольклористичні дослідження другої половини ХІХ – поч.ХХ ст. «Ліра та її мотиви» П.Демуцького: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2014. – 60с.
  2. Медведик Г. Історія української музики: «Друковані співаники кін. ХІХ – першої третини ХХ ст.» »: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 64 с.
  3. Медведик Г., Медведик Ю. Історія української музики: «Шкільні та релігійні-дидактичні друковані співаники першої третини ХХ ст.»: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 56 с.
  4. Медведик Г. Основний музичний інструмент (фортепіано): «Клавірна творчість західноєвропейських композиторів у сучасному навчально-педагогічному процесі»: методичні рекомендації для самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Медведик Г., Медведик Ю. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету / Серія мистецтвознавство / Упор. О.Козаренко. – Львів: Львівський національний університет ім.І.Франка, 2014. – Випуск 15. – С. 65-81.
  2. Медведик Г., Медведик Ю. Українські композитори – укладачі перших шкільних співаників кінця ХІХ – першої третини ХХ століть / Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. 2016. Вип. 17. С.88-104.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
  1. Медведик Г., Медведик Ю. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 70-78.
  2. Медведик Г. Соціокультурні особливості зародження українського музичного шкільництва на Наддніпрянській Україні (джерелознавчі та музично-педагогічні аспекти) / Музичне мистецтво ХХІ століття: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / заг. ред. та упор. А.Душного. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С.20-24.
  3. Медведик Г. Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього ренесансу – класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів) / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 86-93.