Меню

Кузьо Віра Ігорівна

Кузьо Віра Ігорівна

Кузьо Віра Ігорівна – методист заочної форми навчання, старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, магістр музичного мистецтва, викладач. Автор 15 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: втілення фольклорного джерела в українській інструментальній музиці.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Кузьо В., Чавва Л. Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №5 (100). – С.131–135.
  2. Кузьо В., Чавва Л. До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №3 (110). – С. 146 – 150.
  3. Кузьо В., Чавва Л. Пріоритетні дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №10 (117). – С.162-167.
  4. Кузьо В., Душний А. Творческое развитие музыканта-инструменталиста как составляющая художественного образования Украины ХХІ века / Науковий вісник виконавського музикознавства. Випуск 21 / За ред. М.А.Давидова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. –  С.130-139.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Кузьо В. Научные приоритеты народно-инструментального искусства Дрогобыча в начале ХХІ века / Исполнительство на народных инструментах: теория, история, практика: Материалы Международной научно-практической конференции / Сост. А.Усов. – Казань, 2014. – С. 316-320.
  2. Кузьо В., Душний А. Творческое развитие музыканта-инструменталиста как составляющая художественного образования Украины ХХІ века / Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : Сб. науч. Ст. / Кемеров. гос. ин-т культуры; ред. кол.: гол. ред. Шунков А. – Кемерово: КемГИК, 2017. – Вып. 4. –  С. 118-124.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
  1. Кузьо В., Чавва Л. Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 119-125.
  2. Кузьо В., Чавва Л. Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях ХХІ століття (джерелознавчий аспект) / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка / Гол. ред. А.Душний. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 123-127.
  3. Кузьо В., Чавва Л. Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С.42-48.