Меню

Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна – заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, магістр педагогічної освіти, член НТШ. 2000 року закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського. Автор понад 60 наукових, методичних та публіцистичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дискурс стилю модерн в українському та європейському музичному мистецтві.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Каралюс М., Мудра С. Асистентська практика: музичні здібності та педагогічне прогнозування творчого росту учня / студента: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 31 с.
  2. Каралюс М., Герета Л. Хрестоматія диктантів із сольфеджіо.– Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 20 с.
  3. Каралюс М., Ластовецткий М., Ярко М. І. Історія зарубіжної музики: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). / упор. М.І.Ярко, М.А.Ластовецький, М.М.Каралюс. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 106 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Каралюс М. Риси стилю модерн у камерно-вокальній творчості Нестора Нижанківського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім.А.Макаренка, 2010. – С.261 – 269.
  2. Каралюс М. Стильові домінанти модерну в українському мистецтві // Студії мистецтвознавчі / Упор. Г.Скрипник. – 2010. – Ч. 3. – С. 64-69.
  3. Каралюс М. Музичний твір і проблеми його теоретичних інтерпретацій у дослідженнях М.Томашевського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №10 (93). – С.124-127.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
  1. Каралюс М. Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 358-361.