Меню

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, НТШ. 1991 року захистила дисертацію “Жанрово-стильові особливості сучасної камерної кантати (на матеріалі творчості українських композиторів 70 – 80 рр. ХХ ст.)”.  Автор понад 100 наукових й науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: епістемологічні перетворення в системі фундаментальних питань музикознавства, парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості, модернізація загальної музичної освіти.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Ярко М. І. Епістемологія світу музики: методологічні рефлексії та алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості. В 2-х томах. – Том 1: Архітектоніка світу музики. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 632 с. Том 2: Герменевтичний аналіз музичного тексту: аналітичні етюди. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. 356 с.
 2. Ярко М. І. Сучасна загальна музична освіта: теоретичні основи. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, –188 с.
 3. Ярко М. І. Інструментальна творчість В. Барвінського в герменевтичному полі сучасної музикознавчої думки. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 242 с.
Посібники з грифом університету
 1. Ярко М.І. Аналіз музичних творів: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” за напрямом 6.020204 “Музичне мистецтво” / М. І. Ярко [Навчально-методичний посібник]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 47 с.
 2. Ярко М.І. Проблеми сучасного музикознавства: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.02020401 “Музичне мистецтво” / М. І. Ярко [Навчально-методичний посібник]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 82 с.
 3. Ярко М.І. Проблеми сучасної музичної культури: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.02020401 “Музичне мистецтво” з спеціалізацією “Художня культура” / М. І. Ярко [Навчально-методичний посібник]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 29 с.
 4. Ярко М.І. Психологія музичних здібностей: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.02020401 “Музичне мистецтво” / М. І. Ярко [Навчально-методичний посібник]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 58 с.
 5. Ярко М., Федоронько Л. Поліфонія: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 44 с.
 6. Ярко М., Федоронько Л. Сольфеджіо: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 39 с.
 7. Ярко М. Психологія музичних здібностей: курс лекцій для студентів напряму підготовки 8.02020401 «Музичне мистецтво*» (за видами): науково-методичне видання. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 218 с.
 8. Ярко М. Психологія музичних здібностей: курс лекцій для студентів напряму підготовки 8.02020401 «Музичне мистецтво» (за видами): науково-методичне видання. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 218 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Ярко М. Фортепіанні «Обробки колядок і щедрівок»  В.Барвінського: інновації художньої обробки фольклорного матеріалу // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2009. – №3. – С. 91-95.
 2. Ярко М.І. Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, статті / Збірник наукових праць. – Київ. – 2009. – Випуск 9. – С. 169–173.
 3. Ярко М.І. Класицистський та романтичний типи музичного мовлення як історико-стильові типи музичного мислення // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. І.Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич: Ред.–вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2009. – Вип. 23. – Філософія. – С. 56-77
 4. Ярко М.І. Феномен «фольклорної фонеми» як метод опрацювання фольклорних джерел у творчості Мирослава Скорика // Молодь і ринок. – №8 (55) серпень, 2009. – С. 66-69.
 5. Ярко М. І. Конструкти інтонаційного поля музики як інформаційної системи // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету / Ред кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Скотний, В. Мовчан [та ін.] – Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 20. – Філософія. – С. 95 – 111.
 6. Ярко М. І. Феномен етнонаціональної собітотожності та питання ментально-архетипної підоснови трансформації принципів академізму (на матеріалі фортепіанної сонати Василя Барвінського) // Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових праць на пошану музикознавця, доктора мистецтвознавства, професора М. П. Загайкевич / Ред.-упоряд. А. К. Терещенко. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. – Вип.4. – С. 34 – 39.
 7. Ярко М. І. Естетико-стильові трансформації українського солоспіву у творчості Нестора Нижанківського // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, статті / Збірник наукових праць. – Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2009. – Випуск 9. – С. 169 – 173.
 8. Ярко М. І. Українська народнопісенна традиція як концентрація ментальних утворень // Народна творчість та етнографія. – №6 (328). – листопад-грудень, 2010. – С. 84 – 89.
 9. Ярко М. І. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістемологія світу музики: методологія питання // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. – Чис. 3(31) / [головний редактор Г. Скрипник]. – К.: ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ, 2010. – С. 536 – 63.
 10. Ярко М. І. Людиновимірність стилю як проблема світоглядної парадигми та типології історико-стильових явищ: епістемологічні та почуттєві форми // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. [ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. – Вип. 6. – Луцьк: Волин. Нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. – С. 216 – 228.
 11. Ярко М. І. Феномен кітчу в музичній творчості 1990-х років: проблема аналізу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. праць. – К. : НАНУ, ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2010. – Вип. 10. – С. 22 – 230.
 12. Ярко М. І. Психологія музики та музична психологія: проблемологія питання // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. – Вип. 25 (Психологія). – С. 78 – 91.
 13. Ярко М. І. Методологічні рефлексії постмодерної музикознавчої свідомості // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. університет ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 7. – С. 248 – 259.
 14. Ярко М. І. Онтологія знання та епістемологія світу музики: знаннєві орієнтири сучасного теоретичного музикознавства // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія “Мистецвознавство”. – №1. – 2011. – С. 3 – 11.
 15. Ярко М. І. Герменевтична рецепція та епістемологічне дослідження категорії стилю // Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно. – Чис. 1(33) / [головний редактор Г. Скрипник]. – К. : ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ, 2011. – С. 20 – 30.
 16. Ярко М. І. Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті “фази європеїзації” // Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей пам’яті музикознавця, доктора мистецтвознавства М. М. Гордійчука. – К.: Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАНУ, 2011. – Вип. 6. – С. 189 – 198.
 17. Ярко М. І. Каузальний та іманентний чинники модернізації загальної музичної освіти в Україні на межі ІІ–ІІІ тисячоліть // Молодь і ринок. – № 7 (90). – Липень, 2012. – С. 90 – 94.
 18. Ярко М. І. Сучасні епістемологічні (знаннєві) та теоретичні основи загальної музичної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія “Мистецтвознавство”. – №2. – 2012. – С. 75 – 83.
 19. Ярко М. І. Постать М. В. Лисенка в контексті парадигми етнонаціональної ідентичності української музичної творчості // Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей пам’яті М. В. Лисенка / Упор. А. П. Калениченко. – ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АНУ, 2012. – Вип. 7. – С. 196 – 205.
 20. Ярко М. Художньо-стильові особливості українського музичного модерну в соціокультурному контексті «фази європеїзації» // Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей пам’яті музикознавця, доктора мистецтвознавства М. М. Гордійчука. / Упор. А.П.Калениченко. – К. : Ін-т митецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2012. – Вип. 6. – С. 186–196.
 21. Ярко М. І. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія “Мистецтвознавство”. – №2 – 2013. – С. 40 – 48.
 22. Ярко М. Кавецька В. Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми «Авангардна (і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст.» у виконанні О.Стрілецької та С.Позднишевої / «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2017. – №3 (146). – С. 26-31.
 23. Ярко М. Алгоритми аналізу етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як філософсько-методологічна проблема / М. І. Ярко // Проблеми гуманітарних наук: наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. А. О. Ткаченко (гол. ред.), Ж. В. Янко [та ін.] – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Вип. 37 – Філософія. – С. 190 – 202.