Меню

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна – кандидат мистецтвознавства, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів. Автор 52 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: українське хорове мистецтво: історія і сучасність.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Синкевич Н. «Вербовая дощечка» / Народна пісня на уроках музики у загальноосвітній школі (молодші класи). Методичні рекомендації / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : Посвіт, 2012.
 2. Синкевич Н. «Ой чи є, чи нема», «Болять мене руки», «Нова радість стала», «Коломийка» / Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Вип. 2. / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013.
 3. Синкевич Н. Станіслав Людкевич «Хоровий цикл «Чабарашки» для мішаного хору в супроводі фортепіано»: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Хоровий клас та практикум роботи з хором» [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво»] / Ред.-упоряд., автор вступної статті Наталія Синкевич. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 46 с.
 4. Синкевич Н. «Дзвони щедрівки», «Косарі», «Максим козак Залізняк», «Перепілка» / Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів. Вип. № 3. Методичні рекомендації / [упор. З. Гнатів]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014.
 5. Гушоватий П., Гнатів З., Синкевич Н. Хрестоматія шкільного пісенного репертуару «Музична символіка України» Випуск перший (видання 2-е, доповнене): навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Зоряна Гнатів, Наталія Синкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 88 С.
 6. Синкевич Н. Микола Ластовецький. Не забудь юних днів. Хори на вірші Івана Франка: Редактор-упорядник, вступна стаття Н. Синкевич. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 40 с.
Публікації у зарубіжних виданнях
 1. Синкевич Н. Socjokulturologiczne funkccje ukrainskiego ruchu choralnego w Galicij Wschodniej przet 1939 rokiem / Н. Синкевич // Musica Galiciana Tom XIV wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. Rzeszow 2014.
Публікації у міжнародних
науково-метричних базах даних
 1. Синкевич Н. Лев Туркевич і Є.-О. Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів / Наталія Синкевич // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15.
 2. Синкевич Н. Cultural figures of Lev Turkevych and Yevhen-Orest Sadovskyi in the context of functioning of Ukrainian choral art in the western diaspora / N. Synkevych // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал К.: Міленіум, 2017. – №. 1.
Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України
 1. Синкевич Н. Національний „Обрядовий архетип” у хорових циклах Кирила Стеценка й Левка Ревуцького / Н. Синкевич // Студії мистецтвознавчі. Число 1 (33). Театр. Музика. Кіно, Видавництво ІМФЕ, К., – 2011.
 2. Синкевич Н. Соціально-архетипове підґрунтя національно-хорового мистецтва /
  Н. Синкевич // Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2012,
 3. Синкевич Н. Соціокультурні функції українського хорового мистецтва в детермінантах тоталітаризму / Н. Синкевич // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ: Міленіум, 2012. – № 3.
 4. Синкевич Н. Організація української хорової діяльності у Східній Галичині від витоків до 1939 року (соціокультурний вплив) / Н. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 5. Синкевич Н. Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу / Н. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105).
 6. Синкевич Н. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавства. В.13. – 2013.
 7. Синкевич Н. Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу / Н. Т. Синкевич // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105).
 8. Синкевич Н. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство. – Львів, 2013. Вип. 13.
 9. Синкевич Н. Теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х т. – Рівне, 2014. – Вип. 20. –  Т. 1.
 10. Синкевич Н. Творчість Лева Туркевича в контексті соціокультурного функціонування українського хорового мистецтва діаспори / Н. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16.
Публікації у наукових виданнях
 1. Синкевич Н.,Різник О. Значення творчості Я. Ярославенка у музично-естетичному вихованні в загальноосвітній школі / Н. Синкевич, О. Різник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011.
 2. Синкевич Н. Засновник першого українського професійного хору на західно-українських теренах ( До 30-річчя від дня смерті Дмитра Котка) / Н. Т. Синкевич // Календар класного керівника на 2012-2013 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2012.
 3. Синкевич Н. Олександр Кошиць – репрезентатор української співочої культури закордоном (до 70-ї річниці з дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014.
 4. Синкевич Н. Матковська О. Хормейстерська діяльність о. Білона як приклад організаційно-розбудовчого етапу розвитку хорового мистецтва Північної Америки /
  Н. Синкевич, О. Матковська // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.
 5. Синкевич Н. Т. Лев Туркевич – видатний український диригент / Н. Синкевич / Н. Т. Синкевич // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції Мистецька культура: історія, теорія, методологія. – Львів, 2015. – С. 77 – 81.
 6. Синкевич Н. Геній хорового мистецтва – Павло Муравський (До першої річниці від дня смерті) / Н. Синкевич //Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015.
 7. Синкевич Н. Борис Лятошинський – видатний представник української музичної культури (До 120 – ї річниці від дня народження) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015.
 8. Синкевич Н. Геній хорового мистецтва – Павло Муравський (До першої річниці від дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2015-2016 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015.
 9. Синкевич Н. Борис Лятошинський – видатний представник української музичної культури/ Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2015-2016 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015.
 10. Синкевич Н. Внесок Миколи Колесси до діяльності СУПРОМу в контексті соціокультурної ситуації 1930-х років у Галичині Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 282 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/?page_id=5182.
 11. Синкевич Н. Лицар ордена св. Григорія – диригент, співак, композитор Євген-Орест Садовський (До 105-річчя від дня народження) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017.
 12. Синкевич Н. Орфей української музики – Ярослав Ярославенко (До 60-річчя від дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2017 – 2018 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017.
 13. Синкевич Н. Кирило Стеценко – видатний представник українського музичного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століть (До 95-річчя від дня смерті) / Н. Синкевич // Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік. Дрогобич. – 2016.
 14. Синкевич Н. Диригент «Хору солов’їв» – Лев Туркевич / Н. Синкевич //  Календар класного керівника на 2016 – 2017 навчальний рік. Дрогобич. – 2016.