Меню

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Проблема буття людини у творчості Василя Стуса: екзистенційний вимір».

Учасник науково-практичних конференцій, читань та симпозіумів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Автор 28  публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми філософії музики та їх значення в освітньо-мистецьких процесах сьогодення. Питання герменевтики в музичному мистецтві.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Полюга В. Музична творчість – основа розвитку особистості [метод. реком.] / Вікторія Полюга // Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 48 с.
 2. Полюга В. Репертуар хорового класу. Навчальний посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)] / Редактор-упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації В. Полюга. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 56 с.
Публікації за кордоном
 1. Полюга В. Социокультурная адаптация славян в контексте музыкальных традицій / В. Полюга. // Материалы республиканской научной конференции «Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы» – Барановичи, Белорусия, 2016.
 2. Полюга В. Гендерні ролі як сегмент розвитку музичної освіти / В. Полюга // «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки педагогів. Університет Данубіус (м. Сладковічево, Словацька республіка, 2016.
Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Полюга В. Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти / Вікторія Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015, № 6 (50).
 2. Полюга В. Дисипативні системи синергетики в музичній освіті / Вікторія Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015, № 8 (52).
 3. Полюга В. Музичні традиції слов’янських народів у формації соціокультурної ідентичності // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика.: збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка, Дрогобич-Кельце-Каунас-Алмати: Посвіт, 2017. – Вип. 2.
Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України
 1. Полюга В. Абсурд і бунт як „вірність самому собі” у філософії Василя Стуса та Альбера Камю / В. Полюга // Практична філософія. – Київ, “ПАРАПАН”, 2012. – №2.
 2. Полюга В. Музика. Творчість. Інтерпретація (Спроба філософського аналізу) / В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 3. Полюга В. Філософсько-концептуальні засади осмислення проблеми творчості / В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 4 (87).
 4. Полюга В. Відданість мистецтву!!! / В. Полюга // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94).
 5. Полюга В.Музика як екзистенційна творчість / В. Полюга // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 6. Полюга В. Феномен інтерпретації в музиці: філософський аспект / В. Полюга // Журнал “Практична філософія”. – Київ, “ПАРАПАН”, 2013. – №3.
 7. Полюга В.Творчий акт, музика, екзистенція – феномени особистісного буття людини / В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 10 (117). – С. 105-108.
 8. Полюга В. Екзистенційна парадигма музичної творчості / В. Полюга // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2015. – Вип.17. –
 9. Полюга В. Проблема синергетики в контексті сучасної музичної освіти / В. Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 6 (50).
 10. Полюга В. Атрактори синергійносьі музичної освіти / В. Полюга // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132).
 11. Полюга В. Дисипативні системи синергетики в музичній освіті / В. Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал Суми 2015 – № 8 (52).
 12. Полюга В. Атрактори синергійності музичної освіти / В. Полюга // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016.
Публікації у наукових виданнях
 1. Полюга В. Проблема творчості у музичному мистецтві (філософський дискурс) / В. В. Полюга // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.
 2. Полюга В.Науковий аналіз публіцистики Нестора Нижанківського у монографії Уляни Молчко (критичний відгук) / Франківець, часопис Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2015 р.
 3. Полюга В. Творчо-педагогічна спадщина Інституту музичного мистецтва (м. Дрогобич): корифеї минулого – пріоритети сьогодення // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 223 – 230. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/?page_id=5182.
Збірники
 1. Полюга В., Бермес І. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20 – 21 жовтня 2016 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 325 с. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/?page_id=5182.
 2. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 325 с. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/konf-xorove-mystectvo/