Меню

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівнакандидат філософських наук, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор більше 50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: міждисциплінарність як сучасний принцип навчання; проблеми національного вектору модернізаційного процесу розвитку сучасної музичної педагогіки.

Монографії
 1. Гушоватий П., Гнатів З. Мистецтво. Творчість. Виховання: монографія /П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 168 с.
Посібники з грифом університету
 1. Гушоватий П., Гнатів З. Хорове мистецтво України та його подвижники // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2011. – 270 с.
 2. Гнатів З. Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів // методичні рекомендації. Випуск ІІІ. [упор. З.Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 74 с.
 3. Гнатів З., Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори) [упор. З. Гнатів, Ю. Добуш]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 72с.
 4. Гнатів З., Сможаник О. Хоровий клас і практикум роботи з хором: методичні рекомендації до проведення занять [упор. З. Гнатів, О. Сможаник]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 32 с.
 5. Добуш Ю., Гнатів З. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори). / [Упоряд. Ю. Добуш, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – 54 с.
 6. Гушоватий П., Гнатів З., Синкевич Н. Хрестоматія шкільного пісенного репертуару «Музична символіка України» Випуск перший (видання 2-е, доповнене): навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Зоряна Гнатів, Наталія Синкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 88 С.
У міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Гнатів З. Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження / З. Гнатів // Філософські обрії: наук.-теорет. журн. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вип. 37. – К.: Полтава, 2017.
 2. Гнатів З. Філософсько-праксеологічний зріз музичної освіти в Україні: постановка проблеми / З. Гнатів // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: філософія, культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (24). – К.: НАУ, 2016.
 3. Гнатів З. Pоль музично-естетичної освіти у розвитку лідерського потенціалу суспільства // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 20.
 4. Гнатів З. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної вищої освіти // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXXІІ Том 2.− Херсон, 2018.
 5. Гнатів З. Сучасні тенденції розвитку естетичного виховання в українському та європейському просторі освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред.кол.: Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Видавництво МДУ, 2018. – Випуск 1 (7).
Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України
 1. Гнатів З. Українська духовна музика в контексті сучасного процесу едукації // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 2 (73).
 2. Гнатів З. Християнські засади музичного мистецтва України в сучасному освітньо-виховному процесі. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 32. – Ч. 2.
 3. Гнатів З. Духовний вимір музичної культури України на рубежі ХІХ-ХХст. як предмет соціально-філософського аналізу // Молодь і ринок. – 2011. – №-9 (80).
 4. Гнатів З. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософського аналізу: постановка проблеми // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць [відп. ред. В. В. Лях]. – К.: Укр. центр дух. культури, 2011. – Вип. 10.
 5. Гнатів З. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії: теоретико-методологічні аспекти проблеми // Нова парадигма. ‒ / [голов. ред. В. П. Бех.]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 102.
 6. Гнатів З. Есхатологічно-сотеріологічні мотиви у знакових системах української культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. / [редкол. В. П. Андрущенко та ін.]. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26 (39).
 7. Гнатів З. Наратив Біблії в екзистенційно-кордоцентричних мотивах української культури // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. №15. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ „Вежа”, 2011.
 8. Гнатів З. Провіденціальні ідеї в українській політичній символіці (до проблеми біблійних мотивів в українській культурі) // Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2012. – №1 (43).
 9. Гнатів З. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 10. Гнатів З. Релігійна стрижнева основа в українській культурі та освіті: духовний пошук, національний досвід, філософська традиція // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 11. Гнатів З. Сакральна тематика у творчості українських композиторів 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / З. Гнатів // Молодь і ринок: [щомісячний науково-педагогічний журнал]. Дрогобич, 2012. – 12 (95). – С.118-126.
 12. Гнатів З. Неотомістичні пошуки «інтегрального гуманізму» у сучасних модернізаційних суспільно-політичних процесах України / З. Гнатів // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№2).
 13. Гнатів З. Осмислення буття феноменів сакрального і світського в культурі / З. Гнатів // Практична філософія. – Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2013. – №1.
 14. Гнатів З. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2014. – Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 15. Гнатів З. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110).
 16. Гнатів З. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4.
 17. Гнатів З. Екзистенційно-кордоцентрична традиція в українській та світовій культурах // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 18. Гнатів З. Інтеграція філософського і мистецтвознавчого підходів в сучасній музично-педагогічній освіті [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. 2014. Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_2_3.pdf.
 19. Гнатів З. Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2014. – № 3 (110).
 20. Гнатів З. Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 4.
 21. Гнатів З., Сможаник О. Образно-символічна та інформаційна наповненість українських народних пісень (На прикладі «Гей, пливе кача по Тисині») / З. Гнатів, О. Сможаник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 12 (119).
 22. Гнатів З. Національний вектор розвитку сучасної мистецької освіти / З. Гнатів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. − №8 (127).
 23. Гнатів З. Українська музична культура та освіта в модернізаційних процесах сьогодення / З. Гнатів // Практична філософія. – К.: ПАРАПАН, 2016. – № 3.
 24. Гнатів З. Актуальність дослідження практик естетичного виховання студентів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти Естетика і етика педагогічної дії: збірник наукових праць / З. Гнатів // Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – 2017
 25. Гнатів З. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної вищої освіти // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXXІІ Том 2.− Херсон, 2018.
 26. Гнатів З.Я. Інститут університету: минуле, сьогодення, майбутнє // Освітологічний дискурс, 2019, № 3-4 (26-27) – С.35-47. Електронне видання.- Режим доступу – http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/614/542
 27. Гнатів З.Я. Трансформаційний процес сучасної освіти: навчати іншому і по-іншому? // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» International Scientific Journal of Universities and Leadership №1 (7), 2019.
На міжнародних конференціях
 1. Гнатів З. Сучасний культурно-освітній процес: загальнодержавна драма // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація: матеріали І. Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 / Заг. Ред. Крсек О. Є. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. 2017.
 2. Гнатів З. Філософський підхід до проблеми формування особистості вчителя музичного мистецтва: пріоритети освітнього середовища / З. Гнатів // Матеріали ІІІ Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Суспільство, культура, особистість у сучасному світі». – Луцьк, ЛНТУ, 2016. – Вип. 3.
 1. Гнатів З. До процесу трансформації вищої освіти у напрямку Європейської інтеграції // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: матер. ІІ між нар. наук.-практ. конф, м. Маріуполь, 18-19 квітня 2018р. – Маріуполь: МДУ, 2018.
 2. Гнатів З. Модель дослідження теорії і практики естетичного виховання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 – 27 січня 2018 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018.
 3. Гнатів З. Проблеми становлення професійної особистості педагога як носія естетичних цінностей в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Імплементація європейських стандартів в українській освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Української асоціації дослідників освіти (15 червня 2018р.) / За ред С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018.
 4. Гнатів З. Цінності естетичного розвитку студентської молоді в умовах інтернаціоналізації вищої освіти / З. Гнатів // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 груд. 2017 р. / ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Вінниця : [ФОП Корзун Д. Ю.], 2018.
Публікації у наукових виданнях
 1. Гнатів З. Модус кордоцентризму як біблійний мотив у знакових системах української культури: історичний аспект. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2011.
 2. Гнатів З. Часовий вимір мотиву месіанства України в знакових системах національної культури. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань ”Гуманізм.Людина.Час”, 21-22жовтня 2011р./ Відп. за випуск проф. В. Здоровенко. – Дрогобич:„Швидкодрук”, 2011.
 3. Гнатів З. „Філософія серця”: модус життя і безсмертя // Збірник праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 1.
 4. Гнатів З. Проблема біблійних мотивів в теорії модернізації українського суспільства // Простір і час сучасної науки: зб. матеріалів VІІІ Міжнародної інтернет-конференції 19-21 квітня 2012 р. Частина 4. – Київ, 2012.
 5. Гнатів З. „Філософія серця” як біблійний мотив у ціннісно-смислових спектрах соціальної реальності // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць [за заг. ред. к. філос. н. Журби М. А.]. – Частина 1. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011.
 6. Гнатів З. З молитвою у вічність / о. Данило Роздольський. Панахида /Упор
  П. Гушоватий, В. Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 7. Гнатів З. Особливості реалізації художньо-естетичного виховання в контексті національних орієнтирів розвитку музичної освіти // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2016.
 8. Гнатів З. До проблеми етнопсихологічної детермінованості української музичної культури та освіти / З. Гнатів // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2016. − № 5 (16).   
 9. Гнатів З. До проблемних питань в сучасній освіті // Проблеми музичної освіти учнівської молоді. Матеріали Другого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету
  ім. Івана Франка, – 2017.
 10. Гнатів З. Камінський А. Християнські цінності в системі музично-естетичного виховання школярів // Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Третього Міжнародного науково-практичного семінару/ Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс ‒ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2018.
 11. Гнатів З. Томчук М. Формування комунікативних вмінь як педагогічна проблема у підготовці вчителя музичного мистецтва // Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Третього Міжнародного науково-практичного семінару/ Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс ‒ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2018.
 12. Гнатів З.Я. Музично-естетична культура сучасного школяра: траєкторія особистісного розвитку засобами духовної музики / Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Четвертого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З.Гнатів, М.Каралюс ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.
Публікації у зарубіжних виданнях
 1. Гнатів З. Диригентсько-хорова підготовка у фаховому становленні вчителів музичного мистецтва: трансформація культурно-освітнього досвіду // Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (9 октября 2013 г., Екатеринбург-Бирск) / Под ред. Л.В.Моисеевой, О.С.Батуриной. – М.: Научн. технологии, 2013.
Збірники
 1. Гнатів З., Гушоватий П. Проблеми музичної освіти учнівської молоді / П. Гушоватий, З. Гнатів // Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару. ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2016. – 140 с.