Меню

Бермес Ірина Лаврентіївна

Бермес Ірина ЛаврентіївнаБермес Ірина Лаврентіївна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини».

У 2014 році захистила докторську дисертацію «Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ сторіччя».

Автор наукових праць з питань хорової культури та музичної освіти.

Сфера наукових зацікавлень: музичне краєзнавство; історія українського хорового мистецтва та хорового виконавства; хорова творчість українських композиторів.

Монографії
 1. Бермес І. Український хоровий спів як соціокультурне явище. – Дрогобич: Посвіт, 2013.
 2. Бермес І. Українсько-польські музичні зв’язки першої третини ХХ століття (на прикладі Дрогобича): підрозділ монографії / І. Бермес // Історія, теорія та практика сучасних гуманітарних наук: колективна монографія. – Мелітополь, 2016.
Посібники з грифом університету
 1. Бермес І., Гушоватий П., Пиц Б., Михаць М. Хор „Боян Дрогобицький: історія і сучасність”: Навчальний посібник – Вид. 2-е, доповнене. – Дрогобич: Посвіт, 2011.
 2. Бермес І. Л. Виховні засади хорового співу в процесі загального музичного виховання: навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2013.
 3. Бермес І.Л. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія музичного мистецтва» / І.Бермес. –  Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2019.
 4. Бермес І.Л., Матійчин І.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Соціокультурні виміри музичного мистецтва» / І.Бермес, І.Матійчин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2019.
Публікації за кордоном
 1. Бермес І. Дидактика вокального обучения школьников: зарубежный опит / І. Бермес // Education and behavioural issues in modern world II: Collected works. ‒ Ternopil: Kart-Blansh, 2014.
 2. Бермес І. Działalność „Bojana Borysławskiego” jako czynnika kulturologicznego ziemi drogobyckiej / І. Бермес // Musica Galiciana. – Rzeszów. – 2014. – Tom ХІV.
 3. Бермес І. Zagadnienie audycji muzycznych na łamach miesięcznika «Muzyka w szkole» // Studia kulturowo-edukacyjne. – 2016.
 4. Бермес І.Л. Value basics of musical enlightenment (on the example of eastern Galicia in the first half of the 20th century. Lubelski rochnik pedagogichny. 2018.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
 1. Бермес І. Л. Виховні засади хорового співу в процесі загального музичного виховання: навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2013.
 2. Бермес І. Л. Секрети педагогічної майстерності Олени Сотничук // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 3. Бермес І. Л. “Бояни” – подвижники культурного життя східної Галичини в першій третині ХХ ст. // Стрийська дитяча музична школа ім.
  О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Стрий, 2013.
 4. Бермес І. Л. Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868-1939) // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту У 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 5. Бермес І. Л. Перші уроки Романа Сов’яка // Роман Сов’як митець і людина / Ред.-упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 6. Бермес І. Л. Професіоналізація музичного життя Дрогобиччини у 20-30-х роках ХХ ст. // Pograniche:roczniknaukowy. – Lublin-Дрогобич, 2012. ‒ №4.
 7. Бермес І. Л. Роман Кухар. – співак і організатор музичного життя української діаспори. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Мистецтвознавство. – К. – Міленіум, 2015 р. Вип. І (4)
 8. Бермес І. Л. Хоровий спів і ментальність українців // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Серія: Мистецтвознавство. – Вип. 21 – 22. – 2011.
 9. Бермес І. Л. Хорове мистецтво ХYII – ХYIII ст.: засади функціонування (на прикладі Києво-Могилянської академії) //Молодь і ринок. — № 9 (80). – 2011.
 10. Бермес І. Л. Іван Снігурський – зачинатель хорової справи в Перемишлі (30-40-і роки ХІХ ст.) // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 9 (92).
 11. Бермес І. Л. Музична інтонація й інтонування: історико-теоретичний аспект // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. ‒ Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип.17 /За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ. – 2011. – Т.1.
 12. Бермес І.Л. Прикмети української народної пісні “Не бий мене, мужу, вночі” в хоровому опрацюванні М.Колесси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – № 2. – 2011.
 13. Бермес І.Л. Глухівська співоча школа як підгрунття вітчизняної професійної вокально-хорової освіти у ХVІІІ столітті // Наукові записки Тенопільського Нац. пед. ун-ту. Серія: мистецтвознавство. –Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч.2.
 14. Бермес І.Л. Співоче товариство “Дрогобицький Боян”: тяглість традицій // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип.18 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2012. – Т.1.
 15. Бермес І.Л. Секрети педагогічної майстерності Олени Сотничук // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104).
 16. Бермес І.Л. Михайло Вербицький і Віктор Матюк: спадкоємність художньо-естетичних традицій // Вісник Прикарпатського університету. Випуск 24-25. – Івано-Франківськ, 2012.
 17. Бермес І.Л. Просвітянські хорові гуртки в культурному піднесенні Східної Галичини (1868-1939) // Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту У 2-х т. – Вип.19. – Рівне, 2013. – Т. І.
 18. Бермес І. Л. Поезія І. Франка “Червона калино, чого в лузі гнешся?” в хоровій версії М. Ластовецького: особливості прочитання / І. Бермес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Т., 2014. ‒ Т 2.
 19. Бермес І. Л. “Золотоверхий Київ” у фестивальному русі України періоду державної незалежності / І. Бермес // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. ‒ Вип. 20. – Т. 1.
 20. Бермес І. Л. Українські народні пісні як об’єкт наукової рефлексії / І. Бермес // Музикознавчі студії: Збірник наукових праць Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та національної музичної академії ім. П. Чайковського. – Луцьк, 2014. – Вип. 13.
 21. Бермес І. Л. Активізація музичного життя Дрогобиччини в 20-30-х роках ХХ ст. / І. Бермес // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25-27 березня 2015 р.
 22. Бермес І. Л. Василь Барвінський і Микола Колесса // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура.: Збірник наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2012.
 23. Бермес І. Л. Мій учитель Орест Яцків // Орест Яцків: Спогади. Матеріали. Статті / упор. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012.
 24. Бермес І. Л. Соломія Крушельницька та Михайло Павлик (взаємини в контексті їхнього епістолярію) // Соломія Крушельницька та українська духовність. – Тернопіль: Астон, 2012.
 25. Бермес І. Л. Хор української гімназії ім.І.Франка (30-і рр. ХХ ст.) Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр. / Упоряд. Л. Дутко-Слонська та ін Дрогобич: Посвіт, 2014.
 26. Бермес І. Л. Перші уроки Романа Совʼяка // Роман Совʼяк митець і людина / Ред.-упор.: Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 27. Батько галицької музики // Яворівщина. – 2015. ‒ № 18‒19. – 5 березня. – С. 4. № 20‒21.
 28. Беремс І. Л. “Бояни” – подвижники культурного життя східної Галичини в першій третині ХХ ст.. // Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Стрий, 2013.
 29. Бермес І. Л. До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід). Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127)
 30. Бермес І. Л. Батько галицької музики // Яворівщина. – 2015. ‒ № 18‒19. – 5 березня. – С. 4. № 20‒21.
 31. Бермес І. Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) / І. Бермес // Культура України: Збірник наукових праць Харківської державної академії культури. Серія: Мистецтвознавство. – Х.: ХДАК. – 2015. – Вип. 50.
 32. Бермес І. Хорова музика в дзеркалі фестивалю “Музичні прем’єри сезону” / І. Бермес // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 30.
 33. Бермес І. Концерти хорової музики в проектах міжнародного фестивалю “Київ-Музик-Фест”: культуротворча сутність / І. Бермес // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16.
 34. Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні / І. Бермес // Культурологічна думка: Щорічник наукових праць Інституту культурології Національної академії мистецтв України. – Київ, 2015. ‒ №8.
 35. Бермес І. Хоровий рух у Наддніпрянській Україні як фактор самоідентифікації українців у ХІХст. / І. Бермес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2015. – №. 1. – Вип. 33.
 36. Бермес І. Репертуар дитячого хору як педагогічна проблема / І. Бермес // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. ‒ №9 (128).
 37. Бермес І. Наукові горизонти музикознавчої спадщини Романа Кухаря / І. Бермес // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2015. – Вип.4.
 38. Бермес І. Культуротворча сутність Галицького музичного просвітництва (перша третина ХХ ст.) / І. Бермес // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. ‒ Вип. 21. – Т. 1.
Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Бермес І. Л. Михайло Вербицький і музичний романтизм / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 13.
 2. Бермес І. Л. Роман Кухар – співак і організатор музичного життя української діаспори  / І. Бермес // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К.: Міленіум, 2015. Вип. 1 (4).
 3. Бермес І. Рефлексії про сутність поняття «хор» у просторі культури / І. Бермес // Вісник НАКККіМ. – 2016. – № 4.
 4. Бермес І. Жінка-диригент: спроба характеристики успішності / І. Бермес // Вісник НАКККіМ. – 2017. – № 1.
 5. Бермес І. Феномен «музика» у науковому дискурсі / І. Бермес // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва. Випуск 3 – Дрогобич, Кельце, Каунас, Алмати. – Посвіт, 2017.
 6. Бермес І. Аналіз і типологізація епістолярію Соломії Крушельницької / І. Бермес // Вісник НАКККіМ 2018.
 7. Бермес І. Виконавська специфіка хорового мистецтва // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика– Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати, Просвіт,
 8. Бермес І. Фестиваль «Лемківська ватра» в Ждині в історії та культурі субетносу / І. Бермес // Вісник НАКККіМ. – 2018.
 9. Бермес І.Л. Соціокультурні функції польських товариств Дрогобича (перша третина ХХ ст.). Вісник НАКККіМ. – 2019.
Публікації  у наукових виданнях
 1. Беремс І. “Бояни” – подвижники культурного життя східної Галичини в першій третині ХХ ст. // Стрийська дитяча музична школа ім. О. Нижанківського: історія та сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Стрий, 2013.
 2. Бермес І. Перші уроки Романа Совʼяка // Роман Совʼяк митець і людина / Ред.-упор.: Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 3. Бермес І. Батько галицької музики / І. Бермес // Яворівщина. – 2015.
 4. Бермес І. Хор української гімназії ім.І.Франка (30-і рр. ХХ ст.) Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр.  / І. Бермес / [Упоряд. Л. Дутко-Слонська та ін ]. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 5. Бермес І. Активізація музичного життя Дрогобиччини в 20-30-х роках ХХ ст. / І.Бермес // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25 – 27 березня 2015 р.).
 6. Бермес І. Інтерпретація поезії І. Франка «Дивувалась зима» у хоровій версії М. Ластовецького // Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції «Хорове мистецтво України та його подвижники». – Дрогобич: НВЦ ДДПУ ім. І. франка, 2016.
 7. Бермес І. Композиторський доробок Володимира Гущака / І. Бермес // В. Гущак. Хорові твори. – Дрогобич: Посвіт, 2016.
 8. Бермес І. Інтерпретація поезії І. Франка «Дивувалась зима» у хоровій версії М. Ластовецького // Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції «Хорове мистецтво України та його подвижники». – Дрогобич: НВЦ ДДПУ ім. І. франка, 2016.
 9. Бермес І. Композиторський доробок Володимира Гущака / І. Бермес // В. Гущак. Хорові твори. – Дрогобич: Посвіт, 2016.
 10. Бермес І.Л. Етнопсихологічні засади української національної ментальності //Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції:  Збірник наукових праць. Книга перша. ­Полтава, 2018.
 11. Бермес І.Л. До питання про виконавську культуру дитячого хорового колективу // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції  (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2018.
Збірники
 1. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 325 с. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/?page_id=5182.
 2. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 358 с. Режим доступу: http://dspu.edu.ua/konf-xorove-mystectvo/
 3. Бермес І., Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Видавництво ДДПУ ім. І. Франка, 2017. Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/konf-xorove-mystectvo/
 4. Бермес І. Полюга В. Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції  (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018  року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Бермес, В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ ім. І. Франка, 2018.