Меню

І. Інформація про університет

 1. Назва і адреса

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

вул. Івана Франка, 24,

м. Дрогобич, Львівська обл.,

82100, Україна

Тел.,факс.: (0324) 410474, (03244) 33877

 

 1. Академічний календар

У 2015 році навчальній рік розпочинається 1 вересня.

Перший семестр триває 20 тижнів, із яких 14 – тижні теоретичного навчання, 6 – тижні семестрового контролю.

Зимові канікули тривають з 18 січня по 7 лютого 2016 р.

Другий семестр розпочинається 8 лютого 2016 р. і триває 20 тижнів, із яких 16 – тижні теоретичного навчання, 4 – тижні семестрового контролю.

Літні канікули розпочинаються 27 червня 2016 р.

 

 1. Адміністрація університету
 • Ректор – Скотна Надія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, головний корпус, кімн.24, тел.(0324) 410474, e-mail: snv@drohobych.net
 • Проректор з науково-педагогічної роботи – Шаран Володимир Лук’янович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент, головний корпус, кімн.28,  тел. (03244) 33877, e-mail: volsharan@ukr.net

 • Проректор з науково-педагогічної роботи – Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор, головний корпус, кімн.41, тел. (03244) 21587, e-mail: pmp@drohobych.net
 • Проректор з науково-педагогічної роботи – Чернець Мирон Васильович,  доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний корпус, кімн.9, тел. (03244) 38111,  e-mail: chernets@drohobych.net
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегії соціально-економічного розвитку – Лук’янченко Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, головний корпус, кімн.21, тел. (03244) 24207.

 

 1. Загальний опис університету

Дрогобицький державний педагогічний університет   імені Івана   Франка створений у травні 1940 року як Дрогобицький учительський інститут. З 1940-го року до 1952 року заклад функціонував як учительський інститут у складі трьох факультетів, з 1952-го року до 1998 року – як педагогічний інститут. У вересні 1998 року на базі педагогічного інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  – державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Головними напрямками діяльності університету є: підготовка висококваліфікованих фахівців для системи освіти та інших галузей економіки України; перепідготовка спеціалістів і підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти та педагогічних працівників; розробка, видання навчальної та навчально-методичної літератури; організація та проведення фундаментальних та прикладних досліджень; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; інтеграція університету у європейську систему вищої освіти.

Сьогодні у структурі університету діють три навчально-наукові інститути (інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, інститут іноземних мов та інститут музичного мистецтва, інститут фізичної культури і здоров’я), 6 факультетів (біолого-природничий, історичний, соціально-гуманітарний, філологічний, факультет початкової та мистецької освіти), Центр доуніверситетської підготовки, Центр перепідготовки  та  післядипломної освіти.

Університет готує фахівців з 12 галузей знань за 38 спеціальностями на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста.

В університеті навчається 5160 студентів (3231 – на денній формі навчання, 1929 – на заочній формі).

На 42 кафедрах університету навчальний процес забезпечують 584 науково-педагогічних працівники (з них 544 (93,2 %) на постійній основі і 40 (6,8 %) – зовнішні сумісники. Серед штатних науково-педагогічних працівників є 50 докторів наук, професорів (9,2 % від усіх штатних науково-педагогічних працівників), 320 кандидатів наук, доцентів (58,8 % від усіх штатних науково-педагогічних працівників).

 

 1. Перелік навчальних програм, які пропонує університет

Університет пропонує широкий вибір навчальних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Також Університет веде підготовку кандидатів наук через аспірантуру та докторів наук через докторантуру.

Повний перелік освітніх програм можна знайти у Каталозі освітніх програм.

 

 1. Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Університету проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальна інформація про умови прийому на навчання до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка міститься на Веб-сайті університету за адресою http://pk.drohobych.net/2016.html.

 

 1. Загальні процедури реєстрації

Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. У кожній заяві вступник зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

До заяви,  поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у Правилах прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

 

 1. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

 

 1. Інформація про консультативну допомогу студентам

У кожному навчально-науковому інституті та на факультетах університету є координатори ЄКТС інституту (факультету), а також ЄКТС-консультанти для кожного бакалаврського напряму. Відповідні дані містяться на веб-сторінці кожного навчально-наукового інституту та факультету.