Меню

І науково-практична конференція

Шановні студенти та молоді вчені, запрошуємо вас взяти участь у І науково–практичній конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, яка відбудеться 16 травня 2014 року.

Напрями роботи конференції:

  • Загальна фізика
  • Теоретична фізика та методика викладання фізики
  • Математика
  • Інформатика та обчислювальна математика
  • Інформаційні системи і технології
  • Теоретична та прикладна економіка
  • Менеджмент та адміністрування
  • Економічна кібернетика та інноватика
  • Машинознавство та основи технологій
  • Методика трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, польська.

До початку роботи конференції планується опублікувати на сайті інституту збірник тез доповідей. Всі учасники конференції отримають сертифікат.

Тези доповідей та заявки на виступ приймаються завідуючими кафедр інституту до 25 квітня 2014 року.

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання.

1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких  не перевищує 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином (дивіться зразок):

–         прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (14 рt), у правому верхньому кутку;

– назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегель – 14, по центру (уважно дивіться зразок!);

– текс – шрифт Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5;

– список використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5.

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ!

5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки. Тези студентів друкуються під керівництвом викладача що зазначається після відомостей про автора.

6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією, після подачі керівника секції (завідуючого кафедри).

 

Зразок оформлення тез доповіді (для стедентів)

Іванов І. І.

студент групи МЕ-22

інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Керівник к.е.н., доцент Петренко З.З.

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ СЬОГОДНІ

 

[Текст]

 

Список використаних джерел

 

Зразок оформлення тез доповіді

Іванов І. І.

к.е.н., доцент

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ СЬОГОДНІ

 

[Текст]

 

Список використаних джерел