Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Квантові осциляції магнітоопору у вузькозонних напівпровідниках”. Автор 72 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: Дослідження гальваномагнетних явищ в твердих тілах. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
  1. Угрин Ю.О. Опис електромагнетних явищ способом розв’язування задач [для студентів напряму підготовки 6.040203 “Фізика”]. Навчально-методичний посібник / Юрій Угрин, Роман Пелещак, Володимир Штим. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 372 с. (Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України, протокол № 1/11-12205 від 30.07.2013 р.).
  2. UhrynO. Magnetoresistance based determination of basic parameters of minority charge carriers in solid matter / Y.O. Uhryn, R.M. Peleshchak, V.B. Brytan, A.A. Velchenko // Condensed Matter Physics. – 2017. – V. 20. – № 4. – Р. 43702 (5 р.).
  3. PavlovskayaN.T. Magnetoresistance of proton irradiated Si97Ge0.03 whiskers / N.T. Pavlovskaya, P.G. Litovchenko, Y.O. Ugrin, Y.V. Pavlovskyy, I.P. Ostrovskii, K. Rogacki // Modern Electronic Materials. – 2016. – V. 2. – № 3. – P. 85 – 88.
  4. Druzhinin A.A.  Magnetic susceptibility and magnetoresistance of neutron-irradiated doped SI whiskers / A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki, P.G. Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. Pavlovskyy, Yu.O. Ugrin // Journal of magnetism and magnetic materials. – 2015. – V. 393. – P. 310 – 315.
  5. Павловская Н.Т. Магнетосопротивление облученных протонами нитевидных кристаллов Si97Ge0.03 / Н.Т. Павловская, П.Г. Литовченко, Ю.О. Угрин, Ю.В. Павловский, И.П. Островский, К. Рогацкий // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 69 – 74.
  6. Британ В.Б. Електростатично-деформаційний механізм пасивації воднем електрично-активних центрів у напівпровідниках CdTe, CdxZn1‑xTe / В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, А.О. Вельченко, І.П. Кремер, Ю.О. Угрин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15. –  № – С. 239 – 243.
  7. Угрин Ю.О. Спосіб визначення артеріального тиску. – Патент на винахід № 108123. – Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.03.2015 р.
  8. Угрин Ю.О. Спосіб визначення основних параметрів, а саме концентрації і рухливості неосновних носіїв заряду в твердих тілах. – Патент на винахід № 87695. – Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.08.2009.
  9. Uhryn Yu.O. The Method of Determination of Minority Charge Carriers Basic Parameters in Solid Matter / Yuriy Uhryn // United States Patent and Trademark Office. Provisional Patent Application № 61/211, 237. – 30.03.2009.