Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася в с. Новошичі  Дрогобицького району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дублянську СШ  (1981 р.), Ужгородський державний університет (нині – Ужгородський національний університет) за спеціальністю «фізика» (1986 р.).   В 2001 – 2004 роках навчалася в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему: «Магнітні та електричні властивості заміщених натрієм манганітів лантану» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків захистила на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2013 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Старший лаборант кафедри загальної фізики (1987 р.),  молодший науковий, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії нелінійних давачів (1988-1992 рр.) Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1993 по 2008 рік  –  викладач Центру професійної орієнтації при національному університеті «Львівська політехніка». У 2008 році прийнята на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Матеріалів твердотільної мікроелектроніки» (МТМЕ) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2016 р. суміщає  посади старшого наукового співробітника лабораторії МТМЕ та викладача кафедри фізики.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням новітніх плівкових матеріалів з високим ступенем спінової поляризації електронів. Результати  наукової роботи викладені більше, ніж у 40 публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжжя і Патенті України на винахід (№ 77284).

Участь у науково-дослідних проектах в рамках бюджетних тем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка:

 • «Роль зовнішніх чинників (попередньої термообробки, радіаційного опромінення та пластичної деформації) на преципітацію кисню у кристалах кремнію», (держ. реєстр. № 0105U001879, 2005-2007 р.р. );
 • «Вплив зовнішніх чинників на фізичні параметри кремнію та модифікованих напівпровідникових матеріалів», (держ. реєстр. № 0108 U000586, 2008-2010);
 •  « Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у халькогенідних склоподібних напівпровідниках», (держ. реєстр. № 0111 U001021, 2011-2013);
 •  «Кореляції «структура-властивості» у складних металомістких склоподібних матеріалах» (держ. реєстр. №  0216U002616, 2014-2016 рр.);
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
 1.   On the concentrations of magnetically ordered clusters and paramagnetic centers per magnetic cluster in Ag/AgI-As2S3 glasses /  T.S. Kavetskyy, V.M. Tsmots, L.I. Pan’kiv [et al.] // Journal of optoelrctronics and advanced materials. – 2014. – V. 16, No. 11-12. – P. 1317-1321.
 2. Dynamics of magnetic and electric parameters transformation in thin films of sodium-doped lanthanum manganites / L.I. Pan’kiv, V.M. Tsmots,
  I.S. Pan’kiv [et al.] // Functional Materials. – 2012. – V. 19, No. 2. – P. 1–6.
 3. Highly anisotropic magnetic properties of ultrathin (La,Na)MnO3 films on LaAlO3 (001) substrate / A.I. Tovstolytkin, A.I. Matviyenko,
  L.I. Pankiv [et al.] // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2011. – V. 42, No. 2. – P. 151–153.
 4. Дослідження радіаційно-індукованих процесів у халькогенідних склоподібних напівпровідниках методом вимірювання магнітної сприйнятливості / Т.С. Кавецький, В.М. Цмоць, Л.І. Паньків // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2011. № 3. – С. 16-20.
 5. Особливості переходу парамагнетик-феромагнетик у частково кристалізованих плівках заміщених натрієм манганітів лантану / О.І.Товстолиткін, В.В. Дзюблюк, Л.І. Паньків [та ін.] // Металлофиз. новейшие технол. – 2010. – т. 32, №4. – С. 459–474.
 6. Магнитные и магниторезистивные свойства натрийзамещенных манганитов лантана / А.И. Товстолыткин, В.М. Цмоць, Л.И. Панькив [и др.] // Физика низких температур. – 2010. – т. 36, №3. – С. 280 – 286.
 7. Патент 77284 України, МПК (2006) G01 R 33/16. Пристрій для вимірювання магнітної сприйнятливості матеріалів / В.М. Цмоць, І.С. Паньків, Л.І. Паньків [та ін.]; заявник і власник патенту Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – № 20041008650; заявл. 25.10.2004; опубл.15.11.2006, Бюл. № 11.
 8. Кристалічна структура та магнітні властивості сплавів твердих розчинів у системі Tm-Ge-Si / Р.С. Козак, С.Я. Пукас, Л.І. Паньків [та ін.] // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2009. – №2. – С. 49-55.
 9. Peculiar features of magnetic and resistive transitions in partially crystallized La84Na0.16MnO3 films / L.I. Pan’kiv, V.M. Tsmots, I.S. Pan’kiv [et al.] // Тhe International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering 03-07 September, 2012 : аbstr. вook. – Lviv, 2012. – P. 272-273.
 10. The features of temperature dependences of magnetoresistance of La84Na0.16MnO3 films / V.M. Tsmots, L.I. Pan’kiv, I.S. Pan’kiv [et al.] // Тhe XIII International Symposium on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems , 16-21 May 2011: аbstr. вook. – Ivano-Frankivsk, 2011. – V. 2. – P. 223.
 11. Highly anisotropic magnetic properties of ultrathin (La,Na)MnO3 films on LaAlO3 (001) substrate / A.I. Tovstolytkin, A.I. Matviyenko,
  I. Pan’kiv [et al.] // Тhe Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, 06–10 September, 2010: аbstr. вook. – Beregove, 2010. – P. 178.
 12. Дослідження особливостей переходу парамагнетик-феромагнетик в частково кристалізованих плівках Lа0,840,16МnО3 / Л. Паньків, О.І. Товстолиткін, В.М. Цмоць [та ін.] // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : VII міжнародна школа-конф., 28 вересня -1 жовтня 2010 р. : тези допов. – Дрогобич, 2010. – С. 127 – 128.
Викладає дисципліни: 

Методика викладання фізики
Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти