Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 20 травня 1976 року у смт. Щирець, Пустомитівського району, Львівської області.

ОСВІТА. Закінчв 9 класів в Щирецькій СШ  (1991 р.), Дрогобицький педагогічний ліцей (1993), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Фізика та математика» (1998 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Електронні та екситонні стани у наногеторосистемах з тунельно-зв’язаними квантовими точками різної форми» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2005 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1998 р. розпочав трудову діяльність інженером технологом на щирецькому заводі «Склоприлад», після якого в листопаді 1998 року поступив в аспірантуру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2000 року працював інженером-програмістом на факультеті Романо-германської філології. У 2004 році викладач кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики.  н. На посаду доцента перейшов з 2007 року.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням квантово-розмірних ефектів в наногетеросистемах різної розмірності. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 40 науковими працями. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Бойчук В.І., Гольський В.Б. Квантові основи наноелектроніки. Навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2009. – 128 с.
 2. Гольський В.Б., Шаклеіна І.О. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2010. – 100 с.
 3. Бойчук В.І., Гольський В.Б., Шаклеіна І.О. Основи квантової механіки. Навчальний посібник. – Дрогобич: ДДПУ, 2011. – 148 с.
 4. Гольський В.Б., Лешко Р.Я., Шаклеіна І.О. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Дрогобич: ДДПУ, 2012. — 155 с.
 5. Бойчук В.І., Гольський В.Б., Шаклеіна І.О. Теоретична фізика. Квантова механіка. Навчальний посібник. Частина ІІ. –Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 225 с.
 6. Гольський В.Б. Теоретична механіка (частина 1). Навчальний посібник. — Дрогобич: Вв. ДДПУ імені Івана Франка, 2014. — 107 с.
 7. Гольський В.Б. Теоретична механіка. Частина 2. Тексти лекцій. Дрогобич : Вв. ДДПУ імені Івана Франка, 2015.  – 110 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. I. Boichuk, R.Ya. Leshko, V.B. Holskyi, D.S. Karpyn Optical spectra of small CdS nanocrystals//Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. 2016. V.19, N.4. P. 384-390.
 2. В. I. Бойчук, Р. Я. Лешко, В. Б. Гольський, Д. С. Карпин Вплив сусіднього домішкового йона на міжрівневе акцепторне поглинання світла нано кристалами CdSe //Журнал фізичних досліджень/ – Т. 20, № 3 (2016) 3701(7 С.)
 3. Головацький В.А., Бернік І.Б., Яхневич M.Я., Гольський В.Б. Вплив магнітного поля на локалізацію квазічастинок у сферичній наногетеросистемі ZnS/CdSe/ZnS/CdSe/H2// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. –Т. 4, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 29-34.
 4. В.І. Бойчук, В.Б. Гольський, Р.Я. Лешко, І.О. Шаклеіна. Коефіцієнт поглинання світла двошаровою квантовою точкою, яка має форму витягнутого сфероїда// Фізика і хімія твердого тіла – Т. 13, № 4 (2012) С. 851-859.
 5. Бойчук В.І.,Білинський І.В., Гольський В.Б. Електрон у двох зв’язаних наногетерокристалах кубічної форми // Український фізичний журнал. – 2003. – № 1 (48). – С. 56 – 60.
 6. Бойчук В.І., Гольський В.Б. Дослідження впливу взаємодії двох сферичних нанокристалів системи на енергетичний спектр електрону //Український фізичний журнал. – 2001. – № 3 (46). – С. 342 – 345.
 7. Бойчук В.І., Гольський В.Б. Вплив форми нанокристала на енергетичний спектр квазі­частинки в тунельно-зв’язаних квантових точках //Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т. 8. – № 1. – С. 81 – 85.
 8. Boichuk V. I., Holskyi V.B., Kubay R.Yu., Lukin R.I. The Electron Energy Spectrum in an Ellipsoidal Quan­tum Dot with Finite Band Gap at the Interface //Ukr. J. Phys. – 2008. – V. 53. – N 6. – P. 574 – 578.
 9. Boichuk V.I., Holskyi V.B., Bilynskyi I.V., Shakleina I.O. Properties of a charge in the nanoheterosystems with quantum wells and barriers// Condensed Mat-ter Physics 2010. – Vol. 13. – No 1. – 13701: 1-11.
 10. Бойчук В.І., Гольський В.Б., Лукін Р.І.Дослідження енергетичного спектру і густини ймовірності перебування квазічастинки в двошаровому нанокристалі еліпсоїдальної форми// Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11. – № 3. – С. 552 – 557.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін кафедри: «Теоретична механіка», «Теоретична фізика», «Астрономія», «Квантові основи наноклетроніки», «Інформаційно-комунікаційні технології». Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп. Член вченої ради Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій. 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: Нанофізика та наноелектроніка,  теоретичні та методологічні проблеми фізики, філософія науки.