Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович

БРИТАН Віктор Богданович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 16 квітня 1976 року в с. Плав’я Сколівського району Львівської області. 

ОСВІТА. Закінчив Плав’янську восьмирічну школу (1991 р.), середню школу в селі Козьова (1993 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика і математика» (1999 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Магістр») за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика» (2000 р.).

У 2005 році вступив на навчання в аспірантуру (без відриву від виробництва) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фізика напівпровідників і діелектриків”. Кандидатську дисертацію «Вплив домішок атомарного водню на електричні та оптичні властивості монокристалів CdTe і Cd1-xZnxTe, вирощених методом сублімації» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.07 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса, 2014 р.). 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У січні 2001 року Британа В.Б. прийнято на посаду молодшого наукового співробітника наукової групи з вивчення технології та фізики напівпровідників кафедри загальної фізики Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2004 по 2014 рр. працював викладачем кафедри загальної фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2015 р. й до нині обіймає посаду старшого викладача цієї кафедри. 

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з актуальними проблемами дослідження механізмів пасивації електрично-активних домішкових центрів та лінійних дефектів у широкозонних напівпровідниках А2В6 та твердих розчинах на їх основі.

Автор біля 50 наукових та навчально-методичних праць. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Патент:
 1. Британ В.Б.Спосіб вирощування монокристалів CdTe та CdZnTe / Д.В. Корбутяк, О.П. Лоцько, Л.А. Демчина [та ін.] Патент України на корисну модель № 40276, МПК (2009) С30В 23/00, С30В 11/00. – № u 2008 13895; заявл. 02.12.2008 р.; опубл. 25.03.2009 р., Бюл. № 6 «Промислова власність». 
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Британ В.Б. Архітектура обчислювальних систем [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Віктор Британ, Роман Пелещак, Микола Станько. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 5 від 24.05.2012 р.).
 2. Британ В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Архітектура обчислювальних систем” [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Віктор Британ, Микола Станько. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету, протокол № 5 від 18.04.2013 р.).
 3. Британ В.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Електронно-обчислювальна техніка і автоматика” [для студентів напряму підготовки 6.040203 “Фізика”. Навчально-методичний посібник / Британ В.Б., Пелещакк Р.М., Шуптар Д.Д. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 104 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету, протокол № 8 від 18.06.2015 р.). 
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Brytan V.B. Magnetoresistance based determination of basic parameters of minority charge carriers in solid matter / Y.O. Uhryn, R.M. Peleshchak, V.B. Brytan, A.A. Velchenko // Condensed Matter Physics. – 2017. – V. 20. – № 4. – Р. 43702 (5 р.).
 2. Британ В.Б. Магнитная восприимчивость монокристаллов
  CdxZn1-xTe:Cl(V) выращенных методом сублимации / В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Ю.В. Павловский // Материалы VI Международной научной конференции (Минск, 15 – 18 октября 2013 г.). – Минск, 2013. – С. 253 – 254.
 3. Британ В.Б. Електростатично-деформаційний механізм пасивації воднем електрично-активних центрів у напівпровідниках CdTe, CdxZn1-xTe / В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, А.О. Вельченко, І.П. Кремер, Ю.О. Угрин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15. –  № 2. – С. 239 – 243.
 4. Brytan V.B. Influence of hydrogen electric centers pasivation degree on the resolving power of image optic record devices with n-p-i-m nanostructures / V.B. Brytan, R.M. Peleschak, A.А. Velchenko, D.D. Shuptar // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science – 2014 : Proceedings of the International Conference (Lviv – Slavske, Ukraine, February 25 – March 1, 2014). – Lviv, 2014. – P. 277.
 5. Британ В.Б. Керування струмопереносом у діодах Шотткі за допомогою квантових точок / Р.М. Пелещак, Н.Я. Кулик, В.Б. Британ, // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2015. – Т. 12. – № 4. – С. 62 – 69.
 6. Британ В.Б. Магнітна сприйнятливість монокристалів Cd1-xZnxTe легованих ванадієм та хлором / В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Ю.В. Павловський // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2015. – № 6. – С. 25 – 28.
 7. Британ В.Б. Electrostatically Deformation Mechanism of Hydrogen Passivation of Electrically Active Centers in CdTe and Cd1-xZnxTe Semiconductors / Brytan V.B., R.M. Peleschak, U. P. Kohut // Information Technologies and Management : Proceedings of the 14th International Scientific Conference (ISMA University, Riga, Latvia, April 14 – 15, 2016). – Riga, 2016. – P. 34 – 35. 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Електронно-обчислювальна техніка і автоматика», «Експериментальне дослідження напівпровідників», «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура обчислювальних систем», «Загальна фізика» та ін.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів. Бере участь у розробці навчальних планів, ліцензійних й акредитаційних справ. Здійснює активну профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Член ревізійної комісії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Куратор І курсу академічних груп ФІ-104_Б та ФМ-105_Б. 

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з директорами шкіл та учителями фізики Сколівського району Львівської області. Член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (Дрогобич, 2014 р., 2015 р., 2016 р.) та Міжнародної школи конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників” (м. Дрогобич). 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: вирощування монокристалів CdTe, CdxZn1-xTe, дослідження електричних та фотоелектричних властивостей монокристалів CdTe, CdxZn1-xTe, електрон-деформаційна модель пасивації воднем електрично-активних центрів.