Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 9 травня 1964 року в м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ  №  2 (1981 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «вчитель математики та фізики» (1986 р.).

З 1987 – 1995 роки був співшукачем кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного державного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему: «Екситонні та електронні стани надтонких напівпровідникових плівок і простих гетероструктур напівпровідників» за спеціальністю 01.04.10  «Фізика напівпровідників і діелектриків» захистив на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д.07.01.06 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича (1995 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. В 1987 р. розпочав трудову діяльність на посаді інженера кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики. У 1988 р. переведений на посаду старшого лаборанта кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана. В 1993 році прийнятий на посаду викладача кафедри теоретичної фізики, в 1995 році переведений за контрактом на посаду старшого викладача, в 2000 переведений на посаду доцента кафедри теоретичної фізики. В 2004р. отримав вчене звання доцента кафедри теоретичної фізики. З 1 вересня 2016 р. переведена на посаду завідувача кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання.

Наука:

Сфера наукових інтересів:

Математичні моделі опису оптичних та електричних властивостей квантових точок, надграток квантових точок різної форми та вимірності.

Розробка навчального програмного забезпечення.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Бойчук В. І., Білинський І. В., Лешко Р. Я. Елект­родинаміка. Частина 1: тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей]. — Дрогобич : Редак­ційно-видавничий відділ Дрогобицького дер­жав­ного педагогічного університету імені Івана Фран­ка, 2013. — 96 с.
 2. Білинський І.В., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М., Шевчук І.С. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН: Методичні рекомендації для самостійної роботи. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 58 с.
 3. Бойчук В. І., Білинський І. В., Лешко Р. Я. Електродинаміка. Частина 2 : тексти лекцій [для студентів фізичних спеціальностей]. — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. — 96 с.
 4. Бойчук В. І., Білинський І. В., Лешко Р. Я. Електродинаміка. Частина 3 : тексти лекцій [для студентів фізичних спеціальностей]. — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. — 71 с.
Статті (основні, за останні 5 років): 
 1. Бойчук В.І. Міжрівневі переходи у квантовій точці з акцепторною домішкою / В.І. Бойчук, Р.Я. Лешко, І.В. Білинський, Л.М. Турянська // ЖФД. — 2012. — Т. 16, № 1/2. — С. 1705(1)–1705(7).
 2. Boichuk V.I. Off-central acceptor impurity in a spherical quantum dot / V.I.Boichuk, R.Ya Leshko, I.V.Bilynskyi, L.M. Turyanska // Condensed Matter Physics. — 2012. — Vol. 15,  № 3. — P. 33702(1)– 33702(10).
 3. Бойчук В.І. Показник заломлення світла сферичної квантової точки з домішкою/ В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко, Л.М. Турянська.//Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – Дрогобич, 2011. – № 3. – С. 21 – 24.
 4. V.I. Boichuk, R.Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi, L.M. Turyanska Linear and Nonlinear Absorption Coefficient of a Spherical Quantum Dot with the off-Central Impurity//PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE, V. 13, № 2 (2012) P. 319-324.
 5. Optical properties of a spherical quantum dot with two ions of hydrogenic impurity / V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. Ya. Leshko, L .M. Turyanska // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2013. — Vol. 54 — P. 281–287
 6. Бойчук В.І. Оптичні властивості сферичної квантової точки з двома нейтральними домішками / В.І. Бойчук, І. В. Білинський, Р. Я. Лешко, Л. М. Турянська // Фіз. і хім. тверд. тіла. — 2013. — Т. 14, № 1. — С. 37–39
 7. Бойчук В.І. Лінійні та нелінійні оптичні властивості квантової точни з двома іонами донорної домішки / В.І. Бойчук, І. В. Білинський, Р. Я. Лешко, Л. М. Турянська // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2012. — № 4. — С. 18–25
 8. Bilynsky I.V. Effect of quantum dot shape on the GaAs/AlAs heterostructure on intervel hole light absorption / Boichuk V.I., Bilynsky I.V., Sokolnyk O.A. , Shakleina I. О. // Condensed Matter Physics.— 2013.— Vol. 16, №3. – Р. 33702: 1-10.
 9. Білинський І.В. Міжзонне поглинання світла у квантових точках різної форми / В. І. Бойчук, Білинський І.В., Сокольник О.А. // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики.— 2013.— № 5. — С. 70–77
 10. Білинський І.В. Дослідження прямих міжпідзонних переходів в надгратках сферичних квантових точок / В. І. Бойчук, Білинський І.В., Пазюк Р.І.. // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики.— 2013.— № 5. — С. 78–83
 11. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Коефіцієнт поглинання світла, що зумовлений міжпідзонними переходами електронів у надгратках сферичних квантових точок. // Журнал фізичних досліджень. – 2015. – т. 19, № 1/2. – с. 1601 (1) – 1601 (8)
 12. Бойчук В. І. Мілкі домішкові центри у квазінульвимірних наногетеросистемах / В. І. Бойчук, Білинський І.В., Р. Я. Лешко // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2014. — № 6. — С. 11–24
 13. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Електрична провідність у над­ґратках сферичних квантових точок // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – T. 17. – № 3. – с.320-329.
 14. Leshko R.Ya. The hole energy spectrum of an open spherical quantum dot within the multiband model / R.Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2019. – V. 110. – P. 10 – 14.
 15. Bilynskyi I.V. Hole States in Spherical Quantum Nanoheterosystem with Intermediate Spin-Orbital Interaction / I.V. Bilynskyi, R.Ya. Leshko, H.O. Metsan, I.S. Shevchuk // Physics and chemistry of solid state. – 2019. – V. 20. – № 3. – P.227– 233.
Викладає дисципліни:

Астрономія і методика викладання.
Додаткові розділи теоретичної фізики.
Теорія груп та симетрійні властивості кристалів.
Теоретична фізика
Комп’ютерна техніка  та методи математичної статистики
Нові інформаційно-комунікаційні технології та ТЗН
Динаміка кристалічної гратки (фізика фононів)