Меню

Кафедра фізики

Кафедра фізикиКафедра фізики

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Роман Михайлович 

Поштова адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: (03-244) 3-54-65.

Кафедра фізики існує з часу заснування Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1940 р). У серпні 1979 року в Дрогобицькому педінституті відбулася реорганізація кафедр. Як наслідок, утворилося дві нові кафедри: кафедра загальної фізики та кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики (з 2015 року – кафедра теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання). Кафедра фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри загальної фізики та кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання.

Попередні завідувачі кафедри:

професор Цегельський Роман Михайлович (1940 – 1956);
старший викладач Билинкевич Северин Айфалович (1956 – 1958);
доцент Шнейдер Артур Давидович (1958 –  1960);
старший викладач Ткачук Микола Гнатович (1945 – 1960);
доцент Шнейдер Артур Давидович (1960 – 1968);
доцент Жмурко Іван Степанович (1968 – 1971);
доцент Цюцюра Дмитро Іванович (1971 – 1985);
доцент Яцишин Василь Петрович (1979 – 1987);
доцент Андрухів Михайло Григорович (1985 – 1993);
професор Цюцюра Дмитро Іванович (1993 – 2000);
професор Бойчук Василь Іванович (1987 – 2016);
доцент Білинський Ігор Васильович (2016 – 2017);
професор Пелещак Роман Михайлович (з 2000 року й до сьогодні).

Професорсько-викладацький склад кафедри:

17 викладачів, з них – 4 доктори фізико-математичних наук, 2 професори,
11 кандидатів фізико-математичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 10 доцентів.

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович
завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович
доцент кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
biligor0905@gmail.com

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович
професор кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
istolyarchuk@ukr.net

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Станько Микола Григорович

Станько Микола Григорович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Вороняк Ярослав Михайлович

Вороняк Ярослав Михайлович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
v.jaroslav.m@gmail.com

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
hol.wit@gmail.com

Кавецький Тарас Степанович

Кавецький Тарас Степанович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
kavetskyy@yahoo.com

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
leshkoroman@gmail.com

Григорович Андрій Геннадійович

Григорович Андрій Геннадійович
доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук

Петриця Андрій Назарович

Петриця Андрій Назарович
викладач кафедри фізики, кандидат педагогічних наук

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна
викладач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
apetrytsya@ukr.net

Кропивницька Катерина Михайлівна

Кропивницька Катерина Михайлівна
діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:
kropkateryna@gmail.com

Шевчук Інна Сергіївна

Шевчук Інна Сергіївна
старший лаборант кафедри

Контактні засоби зв’язку:
i.s.shevchuk@ukr.net

Лепецька Галина Михайлівна

Лепецька Галина Михайлівна
старший лаборант кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:
 • Загальна фізика. Механіка;
 • Загальна фізика. Молекулярна фізика і основи термодинаміки;
 • Загальна фізика. Електрика та магнетизм;
 • Загальна фізика. Оптика;
 • Загальна фізика. Квантова фізика;
 • Фізика;
 • Теоретична механіка;
 • Теоретична фізика;
 • Фізика квантових систем різної розмірності;
 • Динаміка кристалічної гратки (фізика фононів);
 • Квантові основи наноелектроніки;
 • Астрономія і методика її викладання;
 • Елементи фізики твердого тіла;
 • Методика викладання фізики;
 • Методика викладання фізики у ВНЗ;
 • Методика навчання фізики;
 • Теорія бозон-ферміонних систем;
 • Теорія груп і симетрійні властивості кристалів;
 • Рівняння математичної фізики;
 • Історія фізики;
 • Математичні методи фізики;
 • Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти;
 • Технологія напівпровідників та напівпровідникових приладів;
 • Фізика напівпровідників і діелектриків;
 • Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка;
 • Сучасні методи дослідження напівпровідників;
 • Електронно-обчислювальна техніка і автоматика;
 • Акусто-оптичні явища в напівпровідниках;
 • Основи сучасної електроніки;
 • Основи технічного конструювання;
 • Сучасне напівпровідникове матеріалознавство;
 • Основи векторного і тензорного аналізу;
 • Фізика з основами біофізики;
 • Синергетика;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Архітектура обчислювальних систем.
 • Основи інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Оптичні властивості напівпровідників  і діелектриків;
 • Комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті;
 • Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН
Напрями наукових досліджень:

Кафедральна тема № 1: Вирощування та дослідження електричних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, керамічних матеріалів та наногетероструктур на їх основі.

Термін виконання теми: 2016 – 2020 рр.

Вид роботи: фундаментальна.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: нові речовини і матеріали.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та  наногетероструктурах на їх основі.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Кафедральна тема №2: Оптичні та електричні властивості наногетеросистем.

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Вид роботи:  фундаментальна.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: нові речовини і матеріали.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та  наногетероструктурах на їх основі.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Бойчук В.І.

Тема фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету (номер держреєстрації номер держреєстрації 0116U004736): Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe.

Термін виконання теми: 2016-2018 рр.

Вид роботи:  фундаментальна.

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця, що погоджений  МОН України: Нанофізика і нанотехнології. Фізика  низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Наукові школи:

Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем
(науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)

Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами
(науковий керівник – професор Бойчук В.І.)

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри фізики: 
 1. На кафедрі фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe.
 2. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnxHg1-xTe, ZnTe, ZnxCd1-xTe.
 3. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів CdTe – ZnTe.
 4. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
 5. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.
 6. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

rpeleshchak@ukr.net