Меню

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор. У 2002 році захистив докторську дисертацію “Фотоелектричні властивості вузько щілинних напівпровідникових матеріалів”. Автор 345 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: тонкоплівкове матеріалознавство та лазерні технології: фізико-хімічні основи процесів росту та формування тонких плівок. Оксидні, нітридні та халькогенідні напівпровідники. Твердотільна електроніка. Фізичні основи електронного приладобудування.

Контактні засоби зв’язку:
isvirt@email.ua

Перелік публікацій

Монографії

 1. Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Морфологія, структура і фізико-механічні властивості плівок сполук II–VI.  – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 328.

Посібники з грифом МОН України

 1. Вірт І.С., Лужецький В.С. Основи механіки руйнування. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2012. – 250с.

Посібники з грифом університету

 1. Вірт І.С. Експериментальні методи досліджень. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 383 с.
 2. Вірт І.С., Павловський Ю.В. Сучасні проблеми техніки. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 275 с.
 3. Вірт І.С., Лужецький В.С. Основи механіки руйнування. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ] . – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 243 с.
 4. Вірт І., Лужецький В. Основи механіки руйнування: практикум. Дрогобич РВ ДДПУ ім. І. Франка, – 94 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. О.Н. Пигур, В.Д. Попович, П. Потера, И.С. Вирт, З.Ф. Цибрий. Влияние обработки водородом монокристаллов теллурида кадмия на спектры их оптического пропускания // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – – № 4 – С. 35–38.
 2. Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С., Потера П., Лука Г. Структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO та ZnMnO // Вісник НУ “Львівська політехніка”, Електроніка. – 2011. – №708.– С. 21–30.
 3. І.С. Вірт, І.С. Білик, О.А. Парфенюк, М.І. Ілащук. Шумові і транспортні властивості кристалів CdTe<Pb> // Электроника и связь. – 2012. – №4. – С. 5–
 4. Рудий І.О., Курило І.В., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Властивості тонких плівок AgSbSe2 для термоелектричних перетворювачів // Вісник НУ “Львівська політехніка”, Електроніка. – 2012. – № 734. – С. 127–134.
 5. Вірт І.С., Павловський Ю.В., Цмоць В.М., Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С. Магнітні властивості плівок ZnMeO (Me = Cr, Co), отриманих методом імпульсного лазерного осадження // Вісник НУ “Львівська політехніка”, Електроніка. – 2012. – № 734. – С. 9–16.
 6. V. Vuichyk, Z.F. Tsybrii, S.R. Lavoryk, K.V. Svezhentsova, I.S. Virt, A. Chizhov. Morphologic and optical characterization of ZnO:Co thin films grown by PLD // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – – Vol. 17, N 1. – P. 80–84.
 7. А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, S. Virt. Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині // Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – Том. 7, №3. – С. 03003(1-5).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. G. Luka, T.A. Krajewski, B.S. Witkowski, G. Wisz, I. Virt, E. Guziewicz, M. Godlewski. Aluminum-doped zinc oxide films grown by atomic layer deposition for transparent electrode applications // J Mater Sci: Mater Electron. – 2011. – V 22. – P. 1810–1815.
 2. Wisz, M. Kuzma, P. Sagan, I. Rudyj, I. Virt. Growth modes of pentacene films obtained by pulsed laser deposition // Applied Surface Science Science – 2011. – V. 257, Iss. 12. – P. 5319–5323.
 3. I. Virt, I. Bilyk, O. Parfenyuk, M. Noise and transport properties of crystals of CdTe<Pb> // Electronics and Communication. – 2012. – № 4. – P. 5–10.
 4. Kurilo, S. Guba, I. Rudyi, I.Virt. Transition from a disordered to a crystalline state in II–VI and III–V films // Inorganic Materials. – 2012. – Vol. 48, N. 1. – P. 16–20.
 5. І. Stefaniuk, B. Cieniek, I. Virt. EPR study of ZnO:Co thin films grown by the PLD method // – 2013. – 58(3). – P. 359−363.
 6. I. Virt, I.O. Rudyj, I.V. Kurilo, I.Ye. Lopatynskyi, L.F. Linnik, V.V. Tetyorkin, P. Potera, G. Luka. Properties of Sb2S3 and Sb2Se3 thin films, obtained by pulsed laser ablation // Semiconductors. – 2013. – Vol 47, Iss 7. – P. 997–1001.
 7. Rudyi, I. Kurilo, I. Lopatynskyi, M. Frugynskyi, I. Virt, Yu. Pavlovskyi, V. Tsmots, I. Hadzaman, A. Havrylziv. Structural and Magnetic Properties of Sintered Materials on the Basis of Zinc Oxide // Solid State Phenomena, Oxide Materials for Electronic. – 2013. – Vol. 200. – P. 261–266.
 8. G. Luka, B.S. Witkowski, L. Wachnicki, R. Jakiela, I. Virt, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, M. Godlewski. Electrical and mechanical stability of aluminum-doped ZnO films grown on flexible substrates by atomic layer deposition // Materials Science and Engineering B. – 2014. – Vol. 186, Iss. 8. – P. 15–20.
 9. G. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. Godlewski, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, I. Virt. Hybrid disordered blends formed from fullerene porous layers and zinc oxide grown by atomic layer deposition // Journal of Materials Science. – 2015. – Vol. 50, Iss. 11. – P. 4132–4141.
 10. I.S. Virt, Y. Tur, I.O. Rudyi I.Ye. Lopatynskyi, M.S. Frugynskyi, I.V. Kurilo, E. Lusakowska, B.S. Witkowski, G. Luka. Control of the crystal structure and electrical transport in undoped PbTe films grown by pulsed laser deposition // Journal of Crystal Growth. – 2015. – Vol.432, N  – Р. 19–23.
 11. I. Virt, Yu. Pavlovskyy, V. Habinskij, P. Potera, M. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, G. Luka, I.O. Rudyj, I.Ye. Lopatynskyi. Optical and structural properties of AlN thin films obtained by PLD method // WUlFENIA, Journal, Klagenfurt, Austria. – 2015. – Vol 22, No. 4. Р. – 138–151.