Меню

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван Осипович – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2002 році захистив дисертацію “Формування у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами нових інформаційних технологій”. Автор 62 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання.

Контактні засоби зв’язку:

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Методика використання ІКТ у трудовому та професійному навчанні: курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 207 с.
 2. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Електричне та електронне обладнання автомобіля. Лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 134 с.
 3. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Методика використання ІКТ у трудовому та професійному навчанні: методичні тодичні вказівки до самостійної роботи. [для студ. вищ. навч. закл.] – Дрогобич: Видавн. ДДПУ ім. І. Франка. 2014. – 76 с.
 4. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до самостійної роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 107 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Петрицин І.О. Організація проектно–технологічної діяльності учнів із використанням комп’ютерних навчальних середовищ (Google SketchUp) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. –№9(89).– С. 31–34.
 2. Петрицин І.О. Використання навчальних мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів технологій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ. – 2011. – №3 [74]. – С. 74–77.
 3. Петрицин І.О. Використання навчальних мультимедійних навчальних відеофільмів у підготовці майбутнього вчителя // Сучасні інформаційні та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 28 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2012. – С. 381–388.
 4. Петрицин І.О. Застосування навчальних комп’ютерних середовищ у процесі підготовки майбутнього вчителя-предметника // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, – 2012. – №3 [86]. – С. 58–63.
 5. Петрицин І.О. Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму // Молодь і ринок. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка. – 2013. – №12. – С. 70–74.
 6. Петрицин І.О. Дидактичні функції мультимедійних лекцій у процесі підготовки майбутнього вчителя // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ ім І. Франка. – 2013. – №3 [98]. – С. 103–108.
 7. Петрицин І.О. Розробка та використання віртуального лабораторного практикуму в процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технології // Сучасні інформаційні та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 39 /Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2014. – С. 381–386.
 8. Петрицин І.О. Дидактичні функції засобів мультимедіа у процесі підготовки майбутнього вчителя // Науковий вісник УжДУ. Серія: Педагогіка. Вип. 33. – 2014. – С. 137–140.
 9. Петрицин І.О. Використання комп’ютерного тестування в процесі професійної  підготовки студентів // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка. – 2016. – №2 [133]. – С. 23–28.