Меню

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. У 2007 році захистив дисертацію “Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію”. Автор 117 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: рекомбінаційні процеси у низькорозмірних структурах на основі кремнію і германію

Контактні засоби зв’язку:
yu_pavlovskyy@ukr.net

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Павловський Ю.В., Фартушок І.М., Лужецький В.С. Гідравліка та теплотехніка: елементи теорії, приклади розрахунків, задачі. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 299 с (лист №1/11-18448 від 29.11.12).

Посібники з грифом університету

 1. Вірт І.С., Павловський Ю.В. Сучасні проблеми техніки. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 275 с.
 2. Павловський Ю.В., Фартушок І.M. Теплотехніка: лабораторний практикум. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка. – 2012. – 80 с.
 3. Павловський Ю.В., Фартушок І.М. Основи теплотехніки та гідравліки: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 62 с.
 4. Павловський Ю.В. Основи теплотехніки та гідравліки: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 92 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. А. Дружинин, И.Островский, Ю. Ховерко, П. Литовченко, Н. Павловская, Ю. Павловский, В. Цмоць, В. Поварчук. Радиационна стойкость нитевидных кристаллов SiGe используемых для сенсоров физических величин // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011. – №1-2. – С. 10–13.
 2. Ю. Павловський, В. Лужецький Термічно-індуковані зміни механічних характеристик конструкційних матеріалів мікроелектроніки // Машинознавство.– 2011. – № 3–4 (165–166). – С. 28–30.
 3. І. Вірт, Ю. Павловський, В. Цмоць, І. Курило, І. Рудий та ін. Магнітні властивості плівок ZnMeO (Me = Cr, Co), отриманих методом імпульсного лазерного осадження // Вісник НУ „Львівська політехніка”, Електроніка. – 2012.– №734. – С. 127–134.
 4. Дружинін А.О., Островський І.П., Ховерко Ю.М., Литовченко П.Г., Павловська Н.Т., Павловський Ю.В., Корецький Р.М. Вплив протонного опромінення на властивості легованих НК Si1-xGex р-типу // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13(3). – С. 604–606.
 5. Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким, Ю.В. Павловський. Забезпечення експлуатаційних показників деталей бурового обладнання механоультразвуковим зміцнюючим обробленням // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2013. Вип. 1, 2 (46). – С. 309–314.
 6. G. Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. Pavlovskyy, Yu.O. Ugrin, G. Luka, I.P. Ostrovskyy. Magnetic and magnetoresistive characteristics of neutron-irradiated Si0.97Ge0.03 whiskers // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2014. – V. 17, N 4. – P. 416–420.
 7. I. Virt, Yu. Pavlovskyy, I. Hadzaman. Micromechanical properties and thermal annealing of zinc oxide bulk ceramic // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. – 2015. – Vol. 1, No. 1. – P. 105-111.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Н. Павловская, П. Литовченко, А. Карпенко, Ю. Угрин, Ю. Павловский, А. Дружинин, И. Островский. Магнетосопротивление облученных протонами нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 // Кремний 2012: материалы 9-той международная конференция. – Санкт-Петербург. – 2012. – С. 185–
 2. I. Virt, I. Rudyi, I. Kurilo, I. Lopatynskyi, M. Fruginskyi, Yu. Pavlovskyi, V. Tsmots, Hadzaman, А. Havrylziv. Structural and Magnetic Properties of Sintered Materials on the Basis of Zinc Oxide // Solid State Phenomena. – 2013. – Vol. 200. – Рp. 261–266.
 3. Н.Т. Павловская, П.Г. Литовченко, А.Я. Карпенко, А.П. Литовченко, Ю.В. Павловский, Ю.О. Угрин, И.П. Островский, А.А. Дружинин. Влияние облучения протонами и нейтронами на электромагнитные свойства нитевидных кристаллов Si-Ge / Материалы 10-й Международной конференции «Взаимодействие излучений с твердым телом». – Минск. – 2013. – С. 134–136.
 4. Luzhetskyy V., Pavlovskyy Yu. Technical mechanics within Technology Teachers Training System // Engineering education. – 2013. – № 13. – рр. 44–48.
 5. Н.Т. Павловская, П.Г. Литовченко,Ю.В. Павловский, Ю.О. Угрин. Магнетосопротивление облученных нейтронами нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 / Материалы X Конференции по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе. Иркутск. – – С. 162–163.
 6. A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki, P.G. Litovchenko, N.T. Pavlovska, Yu.V. Pavlovskyy, Yu., O. Ugrin. Magnetic susceptibility and magnetoresistance of neutron-irradiated doped Si whiskers. Original Research Article // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2015. – Vol. 393, N 1. – P. 310–315.
 7. I.S. Virt, Yu. Pavlovskyy, V. Habinskij, P. Potera, M. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, G. Luka, I.O. Rudyj, I.Ye. Lopatynskyi. Optical and structural properties of AlN thin films obtained by PLD method // WULFENIA Journal. – 2015. – Vol 22, No. 4. – Р. 138–151.
 8. Павловская Н.Т., Литовченко П.Г., Карпенко А.Я., Угрин Ю.О., Павловский Ю.В., Дружинин А.А., Островский И.П. Магнетосопротивление облученных протонами нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. – 2015. – Vol. 18, N. 1. – P. 69–74.