Меню

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторовичкандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 8 вересня 1979 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 5 (1996 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти. Викладач загальнотехнічних дисциплін» (2003 р., диплом з відзнакою).

Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами ергодизайну у процесі трудового навчання» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» захистив у спеціалізованій вченій раді К 79.053.02 в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка (2009 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Провідний інженер кафедри основ виробництва (2002 р.), викладач кафедри основ виробництва (2003 р.), аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова (2005 р.), викладач кафедри основ виробництва (2008 р.), викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 р.), старший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2010 р.), доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2012 р.).
НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси були пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання (технологій) засобами ергономіки і дизайну, реалізація освітніх інноваційних технологій в підготовці фахівців у галузі технологічної та професійної освіти,  що й зумовило вибір теми кандидатської дисертації. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 50 науково-методичними працями. Організатор й активний учасник регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (за останні 5 років):
Підручники і навчально-методичні посібники:
  1. Пагута М. В. Бакалаврська робота: методичні рекомендації до підготовки бакалаврської роботи для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / Л.В.Оршанський, І.Д. Нищак, Г.М. Мельник, М.В. Пагута; за заг. ред. Л.В. Оршанського]. – Дрогобич: ДДПУ, 2014. – 60 с.
  2. Пагута М. В. Методологічні засади професійної освіти : навч.-метод. посібник [для студ. спец. «Професійна освіта»] / Л. В. Оршанський, М. В. Пагута.– Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 164с. 
Статті:
  1. Пагута М.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці майбутніх учителів трудового навчання до навчально-конструкторської діяльності / М.В. Пагута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – №1. – 265 с. – С. 154-159.
  2. Пагута М.В. Ергодизайн як складова професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» / М.В. Пагута // Молодь і ринок [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал] – 2011. – № 6 (77). – С. 93-97.
  3. Пагута М.В. Реалізація ергодизайнерської діяльності школярів у процесі трудового навчання / М.В. Пагута, Р.К. Бориславський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 88. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – № 88. – 286 с. – С. 150-154.
  4. Пагута М.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну / М.В. Пагута // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка. – Вип. 4. – Дрогобич: Посвіт, 2013. -268 с. – С. 202–211.
  5. Пагута М.В. Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології / М.В. Пагута // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка / [Редактори-упорядники: В.Ільницьків, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – 356 с. – С. 272- 278.
  6. Пагута М.В. Розвиток фахового шкільництва на Закарпатті у міжвоєнний період / М.В. Пагута // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 6 (125). – С. 96 – 100 (0,31 др. арк.).
  7. Пагута М.В. Вимоги до вчителя та його підготовки крізь призму педагогічних поглядів Августина Волошина / М.В. Пагута // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 7 (126). – С. 41 – 44. (0,25 др. арк.). 
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Основи теорії технологічної освіти», «Методологічні засади професійної освіти», «Художнє проектування» та ін. Керує  курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів тощо. 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп; член ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, підготовки студентів до Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» тощо. 
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки, сучасні підходи до розвитку творчої особистості, реалізації освітніх інноваційних технологій в підготовці фахівців у галузі технологічної та професійної освіти, ергономіка та дизайн, філософія науки й освіти тощо.