Меню

Оршанський Леонід Володимирович

Оршанський Леонід Володимирович

ОРШАНСЬКИЙ Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 22 березня 1961 року в м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 3 (1976 р.), Дрогобицьке СПТУ № 15 (1980 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1984 р., диплом з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: «Трудове виховання підлітків у процесі позаурочних занять народними художніми промислами» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 113.15.01 Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1991 р.). Докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2009 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1984 р. розпочав педагогічну діяльність вчителем трудового навчання Зимівківської  восьмирічної школи Сколівського району Львівської обл. З 1986 р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: молодшого наукового співробітника (1986 р.), лаборанта (1987 р.), стажиста-дослідника (1987 р.), викладача (1989 р.), старшого викладача (1992 р.), доцента (1996 р.), професора (2011 р.). З 1995 р. – завідувач кафедри технологічної та професійної освіти. Нагороджений Почесними грамотами МОН України та НАПН України, відзнакою «Відмінник освіти України».

НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання та технологій засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, що й зумовило вибір тем кандидатської і докторської дисертацій. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 200 науковими працями, з-поміж них – дев’ять монографій, понад два десятки підручників і навчальних посібників. Організатор й активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів. Керує кафедральною науковою темою «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності».

Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Науковий консультант однієї докторської та науковий керівник восьми захищених кандидатських дисертацій.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Член редакційних колегій фахового журналу «Трудова підготовка в рідній школі» (Київ) та періодичних збірників наукових праць категорії В «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент» (Київ), «Людинознавчі студії: педагогіка (Дрогобич), «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич). Член спеціалізованих вчених рад в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Д 26.053.19) та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Д 36.053.01). Член галузевих експертних рад Акредитаційної комісії зі спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту 014 Середня освіта (технології) Науково-методичної ради з вищої освіти МОН України.

Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

З 2014 р. член Спілки дизайнерів України (відділення «Дизайн-освіта»).

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Оршанський Л.В. Художньо-трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання: монографія. Дрогобич: Швидко Друк, 2008. 278 с.
 2. Оршанський Л. В., Ліщинська-Кравець Г. Л., Король А. М., Сирота В. М., Тименко В.П.; Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до організації художньої праці з обдарованими учнями : монографія / за ред. В. П. Тименка. Київ: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. 514 с.
 3. Оршанський Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності :  монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2014. 186 с.
 4. Оршанський Л., Силко Р. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. 281 с.
 5. Оршанський Л. В., Бурковська З.Є Розвиток професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю: монографія. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2015. 204 с.
 6. Оршанський Л. В. Вищий навчальний заклад – науковий центр інноваційного соціально-економічного розвитку регіону. Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції : колективна монографія / А.В.Рибчук, І.О.Іващук, А.П.Румянцев, Л.В.Оршанський, П.В.Скотний та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. А.В.Рибчука. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 484 с.
 7. Orshanskyі L. V. Preservation of a higher education institution as a prerequisite of socio-economic development in the region. Methodological culture of an educator: history and modernity: monograph. Lviv: Liha-Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-130-8/72-99
 8. Orshanskyі L. V. University educationin the context of economic development of the region and its integration into the european education and science space. Development priorities of pedagogical sciences in the xxi century: monograph. Lviv: Liha-Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-106-3/244-261
 9. Orshanskyі L. V. Рreconditions and priority directions of the reform of the system in national higher education. Рedagogical science in the xxi century: state and development trends: monograph. Lviv: Liha-Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-129-2/49-70

Підручники і навчально-методичні посібники:

 

 1. Оршанський Л. В., Криванчик Р. Ф. Технологія художньої обробки деревини : підручник для студ. пед. навч. закладів. Дрогобич : Коло, 2001. 228 с.  (Рекомендовано МОН України).
 2. Оршанський Л. В., Андріюк П. В. Основи гуцульського художнього деревообробни­цтва: навч. посіб. для учнів і студ. Косів : Писаний Камінь, 2002. 236 с. (Рекомендовано МОН України).
 3. Оршанський Л. В. Традиційний український орнамент : методика навчання : навч.-метод. посіб. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. 202 с. (Рекомендовано МОН України).
 4. Оршанський Л. В., Курач М. С., Цісарук В. Ю., Ясеницький В. Є. Технологія деревообробного ремесла: навч. посіб. / за заг. ред. Л. В. Оршанського. Тернопіль : Тернограф, 2012. 500 с. (Рекомендовано МОН України).
 5. Оршанський Л. В., Курач М. С., Ліщинська-Кравець Г. Л., Олексюк М. П. Художня обробка матеріалів: орнаментика і технологія : навч. посіб. для студ. і педагогів / за заг. ред. Л. В. Оршанського. Тернопіль: Тернограф, 2013. 342 с.: (Рекомендовано МОН України).
 6. Оршанський Л. В., Гром Г.Л., Мельник Г. М. та ін. Золота скриня. Українські художні ремесла : практ. посіб. для вчителів. Чернівці: Букрек, 2007. 176 c.
 7. Оршанський Л.В., Савка Л.В., Мельник Г.М. та ін. Художні ремесла в школі: посіб. для вчителів. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. 286 с.
 8. Оршанський Л. В. Професійна педагогіка : курс лекцій. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. 224 с.
 9. Оршанський Л. В., Пагута М. В. Методологічні засади професійної освіти : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. 164 с.
 10. Оршанський Л. В., Пагута М. В. Основи теорії технологічної освіти : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 290 с.
 11. Оршанський Л. В., Мельник Г. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з методики навчання технологій: навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. 50 с.
 12. Оршанський Л.В., Мельник Г.М. Педагогічна практика : програма та методичні рекомендації : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка 2017. 28 с.
 13. Оршанський Л.В., Нищак І.Д. Магістерська робота у педагогічних закладах вищої освіти: метод. посібник. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. 56 с.
 14. Оршанський Л.В., Ясеницький В.Є., Мікульський П.К. Основи технології обробки деревини : навч. посіб. для вчителів. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. 192 с.

Наукові статті (за останні 5 років):

 

 1. Оршанський Л.В. Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. Вип. 51. С. 210 – 216.
 2. Оршанський Л.В. Медіаосвіта: коротка ретроспектива розвитку та сучасні проблеми. Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сб. статей / редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) и др. Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. С. 340 – 347.
 3. Оршанський Л.В. Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інженера-педагога засобами САПР. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015 _3_13.pdf.
 4. Оршанський Л.В.Сутність, специфіка та ознаки творчої художньо-трудової діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. Вип. 54. С. 132 – 137.
 5. Оршанський Л.В., Пагута М. В. Формування змісту технологічної освіти. Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. № 2. С. 264–269 (Серія: Педагогіка).
 6. Оршанський Л.В., Ковальчук В.Ю. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2016. № 11-12 (142-143). С. 6 – 10.
 7. Оршанський Л.В. Валеологічне знання та його відтворення в освітніх проектах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Спортивна наука України: електронне наукове видання. 2016. № 6 (76). С. 35 – 40.
 8. Оршанський Л.В., Івах С. М. Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти. Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (гол. ред.) та ін.
 9. Оршанський Л.В. Орнаментика тригранно-виїмчастого (геометричного) різьблення деревини. Трудова підготовка в рідній школі. № 4. С. 10 – 17.
 10. Оршанський Л.В. Технологія геометричного різьблення деревини. Трудова підготовка в рідній школі. 2017. № 1. С. 11 – 19.
 11. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка. 2017. Вип. № 5/37. С. 118 – 128.
 12. Оршанський Л.В., Гелетій М.Д. Використання мультимедійних навчальних об’єктів у процесі профільного навчання автосправі учнів старших класів. Молодь і ринок. 2017. № 5 (148). С. 32 – 38.
 13. Оршанський Л.В., Нищак І. Д., Ясеницька Ж.В. Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруева. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 3 (67). С. 231 – 242.
 14. Оршанський Л.В., Матвісів Я.Я. Особливості інтеграції змісту навчання в системі професійно-технічної освіти. Вісник Глухівського націо­нального педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / ред. кол. О.І. Курок (гол. ред.) та ін. Глухів : ГНПУ, 2017. Вип. 3 (35). С. 112 – 120.
 15. Оршанський Л.В., Котик І.В. European values as landmarks for ukrainian students // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педуніверситету ім. Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М.Чепіль (гол. ред.) та ін. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка. 2018. Вип. № 6/38. С. 225 – 266.
 16. Оршанський Л.В. Природовідповідність як фундаментальний принцип навчання і виховання: з історії філософської та педагогічної думки. Проблеми дитинства у контексті сучасної педагогіки: збірник наукових праць на пошану Василя Сухомлинського / за ред. М. Чепіль, М. Ярушак. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. С. 168-176.
 17. Оршанський Л.В. Синтез традицій та інновацій в освіті – фундамент новаторської моделі гуманістичної школи Василя Сухомлинського. Педагогіка Василя Сухомлинського: від традицій до інновацій : збірник наукових праць / за ред. Марії Чепіль. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. С. 166-175.
 18. Оrshanskyi Leonid. Orientation offuture teachers towards humanistic and professional values. Lubelski rocznik pedagogiczny. Lublin: 2018. Т. ХХХVII, nr. 3. S. 245 – 255.
 19. Оршанський Л.В. Естетична культура майбутніх фахівців у галузі дизайну: сутність та структура. Молодь і ринок. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 2019 № 7 (174). С. 23 – 28.
 20. Оршанський Л.В. Становлення художньо-промислових шкіл у Галичині та їх вплив на розвиток декоративно-ужиткового мистецтва. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 1: : зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. С. 130–136.
 21. Orshanskyі Leonid The values orientations of future teachers. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. праць: у 2 т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова), Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. та ін. Київ: Вид-во ТОЩ «Юрка Любченка, 2019. Т. 2. С. 112–123.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор низки навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень», «Основи теорії технологічної освіти», «Методологічні засади професійної освіти», «Педагогіка виробничого навчання» та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, складанні планів роботи кафедри, атестаційних звітів, ліцензійних і акредитаційних справ тощо.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вчених рад Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій і Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями трудового навчання та технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення щорічної Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія української культури, народне декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, філософія культури, методологічні проблеми педагогічної теорії; практика професійної та технологічної освіти.