Меню

Оршанський Леонід Володимирович

Оршанський Леонід Володимирович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 22 березня 1961 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 3 (1976 р.), Дрогобицьке СПТУ № 15 (1980 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1984 р., диплом з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: “Трудове виховання підлітків у процесі позаурочних занять народними художніми промислами» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 113.15.01 Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1991 р.). Докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2009 р.).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1984 р. розпочав педагогічну діяльність вчителем трудового навчання Зимівківської  восьмирічної школи Сколівського району Львівської обл. З 1986 р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: молодшого наукового співробітника (1986 р.), лаборанта (1987 р.), стажиста-дослідника (1987 р.), викладача (1989 р.), старшого викладача (1992 р.), доцента (1996 р.), професора (2011 р.). З 1995 р. – завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва. Нагороджений Почесними грамотами МОН України та НАПН України, відзнакою «Відмінник освіти України».
НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання (технологій) засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, що зумовило вибір тем кандидатської та докторської дисертацій. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 170 науковими працями, серед них – три монографії. Організатор й активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Керує кафедральною науковою темою «Теоретико-методичні засади проектування інноваційних педагогічних систем підготовки фахівців у галузі технологічної та професійної освіти».

Член редакційних колегій наукових журналів «Трудова підготовка в рідній школі» (Київ) та «Молодь і ринок» (Дрогобич); спеціалізованих вчених рад в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Д 26.053.19) та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Д 36.053.01); Науково-методичної ради МОН України (підкомісія «Технологічна освіта»). З 2014 р. член Спілки дизайнерів України (відділення «Дизайн-освіта»).

Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Науковий керівник восьми захищених кандидатських дисертацій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Монографії:
 1. Оршанський Л.В.Художньо-трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання: монографія / Л. В. Оршанський. – Дрогобич: Швидко Друк, 2008. – 278 с.
 2. Оршанський Л.В. Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до організації художньої праці з обдарованими учнями : монографія / Л. В. Оршанський, Г.Л. Ліщинська-Кравець, А.М. Король, В.М. Сирота, В.П. Тименко; за ред. В. П. Тименка. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 514 с. (С. 166 – 334, 382 –449).
 3. Оршанський Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі творчої художньо-трудової діяльності :  монографія / Л. В. Оршанський. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 186 с.
 4. Оршанський Л. Готфрід Земпер та художньо-промислова освіта Західної Європи й України : монографія / Л. Оршанський, Р. Силко // Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. – 281 с.
 5. Оршанський Л. В. Розвиток професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю: монографія / З.Є. Бурковсь­ка, Л. В. Оршанський // Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 204 с.
 6. Оршанський Л. В. Вищий навчальний заклад – науковий центр інноваційного соціально-економічного розвитку регіону. Інтернаціона­лізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції : колективна монографія / А.В.Рибчук, І.О.Іващук, А.П.Румянцев, Л.В.Оршанський, П.В.Скотний та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. А.В.Рибчука. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 484 с. (авт. – С. 297 – 325).
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Оршанський Л. В. Технологія художньої обробки деревини : підручник [для студ. пед. навч. закладів] / Л. В. Оршанський, Р. Ф. Криванчик. – Дрогобич : Коло, 2001. – 228 с. : іл. – (Рекомендовано МОН України).
 2. Оршанський Л. В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: навч. посіб. [для учнів та студ. ВНЗ І – ІІІ р.а.] / Л. В. Оршанський, П. В. Андріюк. – Косів : Писаний Камінь, 2002. – 236 с. : іл. – (Рекомендовано МОН України).
 3. Оршанський Л. В. Традиційний український орнамент : методика навчання : навч.-метод. посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008. – 202 с.: іл. – (Рекомендовано МОН України).
 4. Оршанський Л. В. Технологія деревообробного ремесла: навч. посіб. / Л. В. Оршанський, М. С. Курач, В. Ю. Цісарук, В. Є. Ясеницький ; за заг. ред. Л. В. Оршанського. – Тернопіль : Тернограф, 2012. – 500 с. : іл. – (Рекомендовано МОН України).
 5. Оршанський Л. В. Художня обробка матеріалів: орнаментика і технологія : навч. посіб. [для студентів і педагогів] / / Л. В. Оршанський, М. С. Курач, Г. Л. Ліщинська-Кравець Г.Л., М. П. Олексюк ; за заг. ред. Л. В. Оршанського. – Тернопіль: Тернограф, 2013. – 342 с.: іл. – (Рекомендовано МОН України).
 6. Оршанський Л. В. Методологічні засади професійної освіти : навч.-метод. посібник [для студ. спец. «Професійна освіта»] / Л. В. Оршанський, М. В. Пагута.– Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 164 с.
 7. Оршанський Л. В. Основи теорії технологічної освіти / навч.-метод. посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня спец. «Середня освіта (трудове навчання та технології»] / Л. В. Оршанський, М. В. Пагута. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 290 с.
 8. Оршанський Л. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з методики навчання технологій / навч.-метод. посібник [для студ. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)] / Л. Оршанський, Г. Мельник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 50 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Оршанський Л.В. Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2011. – № 1 (72). – С. 38 – 41.
 2. Оршанський Л.В. Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 41 – 46.
 3. Оршанський Л.В. Концептуальні засади розвитку освіти в контексті глобалізаційних викликів // Теорія та практика навчання фізико-математичних і технологічних дисциплін : зб. наук. праць. – Бердянськ :, БДПУ, 2011. – № 2. – С. 98 – 103.
 4. Оршанський Л.В. Зміст багаторівневої вищої технологічної освіти як об’єкт педагогічного проектування // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 29. – С. 170 – 176.
 5. Оршанський Л.В. Зміст багаторівневої вищої технологічної освіти як об’єкт педагогічного проектування // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : Планер, 2012. – Вип. 29. – С. 170–176.
 6. Оршанський Л.В. Інформатизація та інформаційна культура вчителя технологій // Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів: збірник наукових праць / За ред. Марії Чепіль та Ришарда Бери. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2013. – С. 234 – 241.
 7. Orszanski Leonid. Упровадження компетентнісного підходу в систему художньо-трудової підготовки майбутніх учителів технологій // Zbior raportow naukowych «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka» (28.09.2013 – 30.09.2013). – Wroclaw: Wydawca: Sp. z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 72 – 76.
 8. Orszanski Leonid. Структура професійної компетентності вчителя // Edukacja a rynek pracy: kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. – Płock, 2013. – S. 187 – 196.
 9. Оршанський Л.В. До проблеми вітчизняного дизайну та дизайн-освіти // Вісник Донбаського державного педагогічного університету; Серія: Технологічна та професійна освіта. – Слов’янськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 25 – 34.
 10. Оршанський Л.В. Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2014. – № 11 (118). – С. 16 – 20.
 11. Оршанський Л.В. Історичний аспект становлення і розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 66 – Херсон: ХДУ, 2014 – С. 33 – 40.
 12. Оршанський Л.В. Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 51. – С. 210 – 216.
 13. Оршанський Л.В. Медіаосвіта: коротка ретроспектива розвитку та сучасні проблеми // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – С. 340 – 347.
 14. Оршанський Л.В. Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інженера-педагога засобами САПР // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2015. – Вип. 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015 _3_13.pdf.
 15. Оршанський Л.В. Сутність, специфіка та ознаки творчої художньо-трудової діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгомано­ва, 2016. – Вип. 54. – С. 132 – 137.
 16. Оршанський Л.В., Пагута М. В. Формування змісту технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2016. – № 2. – С. 264–269 (Серія: Педагогіка).
 17. Оршанський Л.В., Ковальчук В.Ю. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2016. – № 11-12 (142-143). – С. 6 – 10.
 18. Оршанський Л.В. Валеологічне знання та його відтворення в освітніх проектах кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Спортивна наука України [електронне наукове видання]. – 2016. – № 6 (76). – С. 35 – 40.
 19. Оршанський Л.В., Івах С. М. Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педуніверситету ім. Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2017. – Вип. № 5/37. – С. 118 – 128.
 20. Оршанський Л.В., Гелетій М.Д. Використання мультимедійних навчальних об’єктів у процесі профільного навчання автосправі учнів старших класів // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2017. – № 5 (148). – С. 32 – 38.
 21. Оршанський Л.В., Нищак І. Д., Ясеницька Ж.В. Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / Голов. ред. А. А. Сбруева. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 3 (67). – С. 231 – 242.
 22. Оршанський Л.В., Матвісів Я.Я. Особливості інтеграції змісту навчання в системі професійно-технічної освіти // Вісник Глухівського націо­нального педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки» / ред. кол. О.І. Курок (головний редактор) та ін. – Глухів : ГНПУ. – 2017. – Вип. 3 (35). – С. 112 – 120.
 23. Оршанський Л.В., Котик І.В. European values as landmarks for ukrainian students // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педуніверситету ім. Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М.Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2018. – Вип. № 6/38. – С. 225 – 266.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень», «Основи теорії технологічної освіти», «Методологічні засади професійної освіти», «Педагогіка виробничого навчання» та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, складанні планів роботи кафедри, атестаційних звітів, ліцензійних і акредитаційних справ тощо. 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вчених рад Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій і Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо. 
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія національної культури, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, філософія освіти, теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки.