Меню

Нищак Іван Дмитрович

Нищак Іван Дмитрович

Іван Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 21 червня 1978 року в с. Дорожів Дрогобицького району Львівської області. 

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 14 (1993 р.), Дрогобицький механічний технікум (нині Дрогобицький механіко-технологічний коледж) (1997 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна праця) та основи інформатики» (2002 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Магістр») за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» (2003 р.).

У 2005 році вступив на навчання в аспірантуру (без відриву від виробництва) при кафедрі трудового навчання і креслення Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Кандидатську дисертацію «Розвиток технічного мислення майбутніх учителів трудового навчання у процесі графічної підготовки засобами інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (креслення)» захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.004.18 Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 2009 р.). 20 січня 2011 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри методики трудового і професійного навчання.

01 березня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистив дисертацію «Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 2002 року працював викладачем-сумісником, а з 2003 по 2007 рік – викладачем основного штату кафедри педагогічних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2007 по 2008 рік обіймав посаду старшого викладача зазначеної кафедри.

З 2009 по 2018 роки працював на посаді доцента: кафедри педагогічних технологій (2009 р.); кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 – 2017 рр.); кафедри технологічної та професійної освіти (2017 – 2018 рр.) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З вересня 2018 року і до нині працює на посаді професора кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Впродовж 2015 – 2018 років – заступник директора з навчально-виховної роботи інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з удосконаленням форм, методів і засобів професійної підготовки учнівської та студентської молоді; актуальними проблемами навчання інженерно-графічних дисциплін; впровадженням інформаційних технологій у навчально-пізнавальний процес закладів освіти.

За високі наукові досягнення у 2005 році призначено стипендію голови Львівської обласної держадміністрації для молодих вчених, у 2010 році удостоївся премії Львівської облдержадміністрації та обласної ради, а з жовтня 2010 року по квітень 2011 року був стипендіатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. За активну участь у науково-дослідній роботі та значні наукові досягнення нагороджений почесними грамотами від керівництва університету (2005 р., 2011 – 2015 рр.).

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Нищак І.Д.Інформаційні технології як засіб розвитку технічного мислення май­бутніх учителів трудового навчання у процесі графічної підготовки : монографія / Іван Дмитрович Нищак. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 158 с.
 2. Нищак І.Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій : монографія / І.Д. Нищак ; за наук. ред. проф. Оршанського Л.В. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 264 с. : іл.

 

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Нищак І.Д. Комп’ютерна графіка. Лабораторні роботи: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / І.Д.Нищак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 215 с.: іл. + CD. – (Рекомендовано МОН України);
 2. Нищак І.Д. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. [для вищих пед. навч. закл.] / І.Д.Нищак, В.В.Моштук. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 352 с.: іл. + CD. – (Рекомендовано МОН України).
 3. Нищак І.Д. Kreslyar 1.0 [Електронний ресурс]: педагогічний програмний засіб / І.Д.Нищак. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ІІ; 64 Mb RAM; CD-ROM; Windows 98/2000/NT/XP; 1024´768. – Назва з контейнера. – (Рекомендовано МОН України).
 4. Нищак І.Д. Інженерна та комп’ютерна графіка. Завдання для самостійної роботи: навч.-метод. посіб. [для самостійної роботи студентів напряму підготовки „Професійна освіта”] / І.Д. Нищак, Я.Я. Матвісів. – Дрогобич: РВВДДПУ, 2012. – 98 с.
 5. Нищак І. Д. Основи 3-D графіки і комп’ютерної анімації. Практичні, самостійна та контрольна роботи: навч.-метод. посіб. [для студ. вищих пед. навч. закл.] / І.Д. Нищак. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 122 с.
 6. Нищак І. Д. Організація та виконання курсових робіт з навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування”: метод. рекомендації [для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта”, профілю „Технічна та комп’ютерна графіка”] / І.Д. Нищак. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 96 с.
 7. Нищак І.Д. Геометричне і проекційне креслення. Теоретичні відомості та графічні завдання для самостійної роботи : навч. посіб. [для студ. напряму підготовки „Техноло­гічна освіта”, а також учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів] / І.Д. Нищак, В.В. Яворський. – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 155 с.
 8. Нищак І. Д. ЕНМК «Графіка» [Електронний ресурс] : електронний навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Середня освіта (Трудове навчання та технології)». – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – Систем. вимоги : 1,0 Gb; DVD-ROM; ОС Windows; Internet Explorer. – Назва з контейнера.
 9. Нищак І. Д. Магістерська робота у педагогічних закладах вищої освіти : метод. посібник [для студ. спец. 014 «Се¬редня освіта (Трудове навчання та технології)» / І.Д. Нищак, Л.В. Оршанський. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 55 с.
 10. Нищак І.Д. Системи автоматизованого проектування. Практичні роботи : навч.-метод. посібн. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. 141 с. / 8,8 др. арк.

Статті в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. NyshchakI., Martynets L., Kurach M., Buchkivska G., Greskova V., Nosovets N. Didactic opportunities of information and communication technologies in graphic training of future technology teachers // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2020, Vol. 11, Issue 2, рр. 104–123. URL: https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2970 

2. Нищак І.Д. Використання електронного навчально-методичного комплексу з креслення в процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання // Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 78, №4. С.75–89. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2801

Статті у фахових та міжнародних наукових виданнях (за останні 5 років):

 1. Ныщак И.Д.Деятельностный и личностно-ориентированный подходы к проектированию методической системы обучения инженерно-графическим дисциплинам будущих учителей технологии / И.Д. Ныщак // Научно-практический журнал «Современная педагогика». – 2015. –№ 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// pedagogika.snauka.ru/ 2015/05/4188.
 2. Nyshchak I.The projection of methodical system of teaching engineering-graphic disciplines for future teachers of technology (synergetic approach) / I. Nyshchak // Международный научный журнал «Символ науки». – Уфа. – 2015. – № 5. – С. 176 – 178.
 3. NyshchakMethodical system of training engineering-graphic disciplines of future teachers of technology : structural and functional analysis / I. Nyshchak // Středoevropsky věstnik pro vědu a vyzkum. – 14 (27). – Praha : Publishing house Education and Science, 2016. – S. 60 – 64.
 4. Нищак І.Д.Структурно-функціональна модель методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій /І. Д. Нищак // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. – 2016. – № 2. – С. 108 – 114 (Серія: Педагогіка).
 5. Нищак І. Д.Естетичне вихо­вання особистості: від Сократа до Даттона / І.Д. Нищак, Л.В. Оршанський, Ж.Я. Ясеницька // Педагогічні науки: теорія, історія, іннова­ційні технології : нау­ковий журнал Сумсь­кого держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка. – 2017. – № 3 (67). – С. 231–242.
 6. Нищак І. Д.Методика навчан­ня інженерно-гра­фічних дисциплін майбутніх учите­лів технологій засобами комп’ю­терної техніки (на прикладі геомет­ричного і проек­ційного креслен­ня) / І. Д. Нищак, М.С. Курач // Молодь і ринок: щомі­сячний науково-педа­гогічний журнал. – 2017. – № 4 (147). – С. 26–31.
 7. Нищак І. Д. Історія та сучас­ний стан інженер­но-графічної під­го­товки майбутніх учителів техно­логій / І. Д. Нищак // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Вип.15. – С. 379 – 388.
 8. Нищак І. Д.Педагогічні умови реалізації мето­дичної системи навчання інженер­но-графічних дис­циплін майбут­ніх учителів техноло­гій / І. Д. Нищак // Науковий вісник Ужгородського ун-ту: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород. – 2017. – Вип. 1 (40). – С. 175–178.
 9. Нищак І. Д. Особливості орга­нізації самостійної роботи майбутніх учителів техноло­гій в процесі нав­чання графічних дисциплін / І. Д. Нищак, І.В. Повече­ра // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Вип. 144. – Черні­гів: ЧНПУ, 2017. – С. 192 – 195 (Серія: педагогічні науки).
 10. Нищак І. Д.Педагогічні умови ефективного нав­чання інженерно-графічних дисцип­лін майбутніх фахівців системи професійної освіти / І.Д. Нищак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: [Зб. наук. праць] // Наукові записки Рівненського держ. гум. ун-ту. Вип. 16 (59). – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 245 – 250.
 11. Нищак І. Д.Навчання майбут­ніх учителів тех­нологій систем автоматизованого проектування:інформатично-дидактичний аспект / І. Д. Нищак, Ю.В. Шпильовий // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М.П. Дра­го­манова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перс­пективи. – Вип. 57: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Дра­гоманова, 2017. – С. 121–128.
 12. Нищак І. Д.Особливості нав­чання майбутніх учителів техноло­гій художньому проектуванню засобами комп’ю­терної графіки / І. Д. Нищак, М.С. Курач // Науковий вісник Кременецької обласної гум.-пед. академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 8. – С. 33 – 41.
 13. Нищак І.Д.Навчання будівельного і схематичного креслення майбутніх учителів технологій засобами ЕНМК «Графіка»: методичний аспект. Трудова підготовка в рідній школі. 2017. № 4. С.42–47.
 14. Нищак І.Д.Реалізація графіч­ної підготовки майбутніх учите­лів технологій у середовищі педа­гогічного програм­ного засобу «Kreslyar» (на прикладі розділу «Креслення з’єднань деталей»). Трудова підготовка в рідній школі. 2019. № 2. С. 41 – 45.
 15. Нищак І.Д., Заблоцька І.В. Формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців харчових технологій в закладах професійно-технічної освіти // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 52 (02/2020). Warszawa 2020. Р. 71 – 73.
 16. Nyshchak I., Orshanski L., Pantyuk T., Milyaevа V., Matvisіv J. Іntegration of general technical knowledge in professional teaching of technology teachers. Society. Integration. Education. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2020. Vol. II: Higher Education. P. 171-181. (у черзі на Web of Science).

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Гарант освітньо-професійної програми зі спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)». Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Креслення», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка», «Основи 3D графіки та комп’ютерної анімації», «Системи автоматизованого проектування», «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» та ін.

Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів; здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів. Бере участь у розробці освітніх програм, навчальних планів, ліцензійних й акредитаційних справ.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Член вченої ради навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій; член науково-методичної ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з директорами шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методистами, майстрами виробничого навчання й учителями технологій м. Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: теоретико-методологічні проблеми інженерно-графічної підготовки учнів та студентів; вдосконалення змісту професійної підготовки молоді; сучасні інформаційні технології навчання.