Меню

Матвісів Ярослав Ярославович

Матвісів Ярослав Ярославович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 10 березня 1963 року у с. Хлівчани Сокальського району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив 8 класів Хлівчанської СШ (1977 р.), Бродівське педагогічне училище (відділення підготовки учителів праці та креслення, 1981 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1989 р.), аспірантуру при кафедрі педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка (1999 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2011 р.).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вчитель трудового навчання та фізичного виховання Пристаньської восьмирічної школи Сокальського району (1981 р.), лаборант СШ № 3 м. Дрогобич (1988 р.), викладач кафедри методики трудового навчання і креслення Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1990 р.), старший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2012 р.).
НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням науково-теоретичних і методичних засад економічних знань, що формують активність і підприємливість учнівської та студентської молоді; виокремленням педагогічних умов та розробкою механізмів ефективної графічної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Матвісів Я.Я. Методичні рекомендації по розробці і використанню психолого-діагностичної апаратури : навч.-метод. посіб. [для керівників гуртків технічної творчості] / Ярослав Матвісів, Роман Гарбич, Григорій Левченко. – Львів : Б.в., 1991. – 56 с.
 2. Матвісів Я.Я. Економічне виховання як основа формування готовності учнівської молоді до самостійної трудової діяльності : навч.-метод. посіб. / Ярослав Матвісів, Мирон Вачевський, Тетяна Токарська. – Дрогобич : Б.в., 1993. – 45 с.
 3. Матвісів Я.Я. Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця)” та спеціалізації „Декоративно-ужиткове мистецтво” напряму підготовки „Педагогічна освіта” / Л.В. Оршанський, Л.В. Савка Л.В, Я.Я. Матвісів та ін.; за заг. ред. Л.В.Оршанського. – Дрогобич: НВЦ „Каменяр”, 2003. – 240 с. [С. 76 – 84, 179 – 187].
 4. Матвісів Я.Я. Економічна освіта у процесі трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи : навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Матвісів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2008. – 95 с.
 5. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом „Технологічна освіта” (технічні види праці): метод. посіб. / Л.В. Оршанський, В.В. Моштук, І.Д. Нищак та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 244 с. [С. 12 – 51; 86 – 95].
 6. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом „Технологічна освіта” (обслуговуючі види праці): метод. посіб. / Л.В. Оршанський, Г.М. Мельник, Я.Я. Матвісів, І.Д. Нищак та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 322 с. [С. 13 – 53; 198 – 207].
 7. Матвісів Я.Я. Інженерна та комп’ютерна графіка. Завдання для самостійної роботи : навч.-метод. посіб. [для студентів напряму підготовки „Професійна освіта”] / Ярослав Матвісів, Іван Нищак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 98 с.
 8. Матвісів Я.Я. Навчально-методичний комплекс програм дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки: 6.010103 «Техно логічна освіта» : [збірник програм] / Оршанський Л.В., Пагута М.В., Нищак І.Д., Мельник Г.М. та ін.; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 344 с.
Статті :
 1. Матвісів Я.Я. Економічне виховання школярів на заняттях у технічних гуртках / Я.рослав Матвісів // Трудова підготовка в закладах освіти – 2000. – № 1. – С. 28 – 29.
 2. Матвісів Я.Я. Шляхи моделювання змісту економічної підготовки майбутнього вчителя / Ярослав Матвісів // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2001. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 72 – 77.
 3. Матвісів Я.Я. Особливості економічного виховання школярів у сучасних умовах / Ярослав Матвісів, Аркадій Білинський // Молодь і ринок. – 2003. – № 3 (5). – С. 88 – 92.
 4. Матвісів Я.Я. Економічна культура як ціннісна система становлення особистості школяра / Ярослав Матвісів // Наукові записки Тернопільського держав ного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 82 – 87.
 5. Матвісів Я.Я. Теоретичні аспекти формування економічних понять в учнів загальноосвітньої школи / Ярослав Матвісів // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 8. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 155 – 160.
 6. Матвісів Я.Я. Педагогічні засади економічної освіти та виховання сучасної української молоді / Ярослав Матвісів, Анна Федорович // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 2. – С. 23 – 26.
 7. Матвісів Я.Я. Завдання та зміст економічного виховання школярів на уроках трудового навчання / Ярослав Матвісів // Молодь і ринок. – 2006. – № 8 (23). – С. 84 – 89.
 8. Матвісів Я.Я. Сутність та взаємозв’язок технічної творчості й еконо мічного виховання школярів / Ярослав Матвісів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Вип. 80. – Чернігів, 2010. – С. 172 – 176.
 9. Матвісів Я.Я. Модель розвитку економічної освіти школярів на уроках трудового навчання / Ярослав Матвісів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 7. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 144 – 150.
 10. Матвісів Я.Я. Самостійне пізнання як основа формування економічних понять школярів на уроках трудового навчання / Ярослав Матвісів // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. –  № 4. – С. 8 – 13.
 11. Матвісів Я.Я. Дидактичні засоби формування економічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання / Ярослав Матвісів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 76 – 82.
 12. Матвісів Я.Я. З добра та любові… Спогади / За заг. ред.  М.С. Корця. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2103. – С. 87 – 91.
 13. Матвісів Я.Я. Проблема креативності: сутність, типізація, особливості та чинники формування / Л. В. Оршанський, Матвісів Я.Я. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 51. – С. 210 – 216.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, семінарських та практичних занять, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Нарисна геометрія», «Креслення», «Інженерна та комп’ютерна графіка» та ін. Здійснює планування роботи кабінету нарисної  геометрії та креслення, а також керівництво курсовими і дипломними роботами студентів.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. На громадських засадах здійснює освітню підготовку учнів з навчального предмету «Креслення» З цією метою організував та проводить факультативні заняття з учнями 9-10 класів ЗСШ № 1, ЗСШ № 2 та ЗСШ № 10 м. Дрогобич.
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з Дрогобицьким міським відділом освіти, адміністрацією та педагогічним колективом загальноосвітніх і середніх професійних навчальних закладів, на базі яких здійснює активну волонтерську діяльність.
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія становлення та розбудови економічної освіти та виховання молоді на теренах України; філософія науки й освіти; теоретичні та методологічні проблеми політехнічної та графічної підготовки учнів в умовах загальноосвітньої школи.