Меню

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицький педагогічний ліцей (2002 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю ( ПМСО. Математика та основи економіки.  Вчитель математики та основ економіки) (2007 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Старший лаборант (2010 р.), аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2012 р.), викладач (2011 р.) кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням теоретичних засад використання мережних технологій відкритих систем у ВНЗ; психолого-педагогічні засади використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики; особливостей методики використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики. 17 січня 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на тему: «Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики». Цей напрям дослідження представлений  понад 50 науковими і методичними працями.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Вдовичин Т. Я.Організаційна інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Т. Я. Вдовичин. – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 134 с.
 2. Вдовичин Т. Я.Організаційна інформатика: методичні вказівки до виконання практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» / Т. Я. Вдовичин. – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 274 с.
 3. ВдовичинТ. Я. Організаційна інформатика: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» / Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 92 с.
 4. ГрозовськийВ. В. Методичні рекомендації для написання кваліфікаційних робіт [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика», ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» спеціальності 7.04030201 «Інформатика», ОКР «Магістр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» спеціальності 8.04030201 «Інформатика»] / В. В. Грозовський, Т. П. Кобильник, Т. Я. Вдовичин – Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 62 с.
 5. Лазурчак Л. В. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напрямів підготовки 6.010104 «Професійна освіта», 6.010103 «Технологічна освіта»] / Л. В. Лазурчак, У. П. Когут, Т. Я. Вдовичин. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.
 6. Козак Т.М. Теорія масового обслуговування : тексти лекцій [для студентів спеціальності “Інформатика*”] / Козак Тетяна Михайлівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 58 с.
 7. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Інформатика. Програмування мовою С++: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.08 «Середня освіта (фізика)» та галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика» / Любов Василівна Лазурчак, Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 78 с.
 8. ЛазурчакІ. І. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» спеціальності 8.04030201 «Інформатика*» / Укл. І. І. Лазурчак, Т. М. Козак, Т. Я. Вдовичин – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 228 с.
 9. Лазурчак І. І. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» спеціальності 7.04030201 «Інформатика*» / Укл. І. І. Лазурчак, Т. М. Козак, Т. Я. Вдовичин – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 144 с.
 10. Лазурчак І. І. Збірник програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» / Укл. І. І. Лазурчак, Т. М. Козак, Т. Я. Вдовичин – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 452 с.

Статті (за останні 5 років):

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Вдовичин Т. Я.Вдосконалення змісту дисципліни «Організаційна інформатика» з використанням мережних технологій [Електронний ресурс]/ Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 50, № 6 (2015). с. 86-99. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1270 (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 2. Вдовичин Т. Я.Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування диференціальних рівнянь / Т. Я. Вдовичин, В. Б. Жидик, Т. П. Кобильник // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – № 33. – С. 29-32.
 3. Вдовичин Т. Я.Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Т. Я. Вдовичин, А. В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 16. – С. 134-140. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 4. Вдовичин Т. Я.Обґрунтування організаційно-педагогічних умов для забезпечення навчального процесу майбутніх бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 34. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 225-229.
 5. Вдовичин Т. Я.Основні завдання впровадження дистанційних технологій у підготовку бакалаврів інформатики заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 3(29). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 6. Вдовичин Т. Я.Проектування змісту «Організаційної інформатики» із застосуванням технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин, Т. М. Козак // Наукові записки. – Вип. 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С .26-32.
 7. Вдовичин Т. Я.Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних ВНЗ [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №3(29). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/672. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 8. Вдовичин Т. Я.Технології відкритої освіти як складова навчально-виховного процесу бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк: ДНУ, 2014. – С. 48-52.
 9. Вдовичин Т. Я.Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Т. Я. Вдовичин, Н. В. Ших, І. О. Шеклеіна // Вісник Черкаського університету, серія: «Прикладна математика. Інформатика. – 2013. – № 38 (291). – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – С. 78-88.
 10. Кобильник Т. П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної / Т. П. Кобильник, Т. Я. Вдовичин // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» : Зб. наук. праць / Редрада.– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.– №15 (22). – С. 55-60.
 11. Когут У. П. Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України // У. П. Когут, Т. Я. Вдовичин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40.– Ч.2.– С. 100-110.
 12. Яцишин А. В. До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес / А. В. Яцишин, Т. Я. Вдовичин // Наукові записки. – Вип. 4 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 96-101.
 13. Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – Вип. 27. – С. 167-185. – Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/890
 14. Вдовичин Т. Я. Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – №2(58). – с. 169-181 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1597/1155 

Статті в інших наукових виданнях

 1. Вдовичин Т. Я.Відкрита освіта: понятійний апарат / Т. Я. Вдовичин // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014», публ. у ел. збір. (11 грудня 2014 року). – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5 (0,7 др.арк.)
 2. Вдовичин Т. Я.Дослідження поняття «педагогічні умови» у підготовці бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: зб. наук. праць. Вип. ХІ: в 3-х томах. – Т.3: Теорія і методика навчання інформатики. – Кривий ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 19-23.
 3. Вдовичин Т. Я.Класифікація мережних технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин // Медиасфера и медиаобразование: специфіка взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С.В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.] . – Могилев: Могилев. Інститут МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. – С. 66-75.
 4. Вдовичин Т. Я. Критерії, рівні та показники готовності бакалаврів інформатики до використання мережних технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин // Тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015», публ. у ел. збір. (11 грудня 2015 року). – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=5
 5. Вдовичин Т. Я.Найпростіші приклади застосування мережних технологій відкритої освіти у навчальному процесі / Т. Я. Вдовичин // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики № 6, 2014. – Дрогобич: Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, 2014. –– С.38-46.
 6. Вдовичин Т. Я.Проблема використання мережних технологій відкритої освіти у педагогічній теорії і практиці / Т. Я. Вдовичин // Збірник статей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ, 2015. – С. 339-348.
 7. Яцишин А. В. Модернізація професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі технологій відкритої освіти / А. В. Яцишин, Т. Я. Вдовичин // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. № 2 (додаток 2) – 2013 – Темат. випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» – Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., друкарня «Волинь Поліграф». – С. 82-88.
 8. Вдовичин Т. Я.Фундаменталізація підготовки бакалаврів інформатики / Т. Я. Вдовичин // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики № 4. – Дрогобич: Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 6-11.
 9. Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем при викладанні навчальної дисципліни «Організаційна інформатика» / Т. Я. Вдовичин //  Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р., м.Київ) / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2016. – 10-13 с.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач збірників програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР “Спеціаліст”. Автор навчально-методичного комплексу (програми навчальної дисципліни, семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальної дисципліни: «Організаційна інформатика». Керує педагогічними практиками, курсовими роботами студентів.

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 02.11.2016 року № 837/0/5-16 «Про обласні премії для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації у 2016 році» призначено обласну премію як талановитим молодим ученим і спеціалістам віком до 35 років.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член ради трудового колективу Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з науковими співробітниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, викладачами інформатичних дисциплін Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Житомирський державний університет імені Івана Франка 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: відкрита освіта, мережні технології відкритих систем, організаційна інформатика, формування комтепентності бакалаврів інформатики.