Меню

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 7 лютого 1960 року в с. Нижні  Гаї  Дрогобицького району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Нижньогаївську  СШ  №  1 (1977 р.), Львівський державний університет імені І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «прикладна математика» (1983 р.).

З 1994 – 1997 роки була співшукачем кафедри математичного моделювання  Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему: «Математичне моделювання та дослідження  теплових  і термопружних процесів в термочутливих системах» за спеціальністю 05.13.02  «Математичне моделювання в наукових дослідженнях» захистила на засіданні  спеціалізованої вченої ради при фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України в м. Львів (1997 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1983 р. розпочала трудову діяльність на посаді старшого лаборанта кафедри математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана. В 1991 переведена на посаду інженера першої категорії кафедри матаналізу. В 1992 році прийнята на посаду асистента кафедри інформатики, в 1997 році переведена за контрактом на посаду старшого викладача, в 2000 переведена на посаду доцента кафедри інформатики. З 2001р. по 2003р. переведена на посаду доцента кафедри комп’ютерних технологій. В 2003 р. переведена на посаду доцента кафедри інформатики та обчислювальної математики.

Наука:

Сфера наукових інтересів:

Математичні моделі опису теплового стану термочутливих систем, методи побудови математичних моделей у вигляді крайових задач математичної фізики та розробка аналітично-числових методів їх розв’язання.

Розробка навчального програмного забезпечення. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Навчально-методичні посібники:

 1. Сікора О.В., Козак Т.М., Когут У.П. Математичні методи дослідження операцій. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” спеціальності  “Комп’ютерні науки” Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – 78 с
 2. Сікора О.В., Іваник Є.Г. Збірник завдань для самостійної роботи щодо математичного забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової та практичної підготовки фахівців першого(бакалаврського) галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. – 206 с. (11,4 др.арк.)
 3. Сікора О.В., Когут У.П. Системи та методи прийняття рішень» Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 75 с.
 4. Сікора О.В., Когут У.П. Системи та методи прийняття рішень. Лабораторний практикум для студентів ОКР “Бакалавр” спеціальності “Інформатика”. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. – 140 с. – 8,94 др.арк.
 5. Сікора О.В., Когут У.П. Системи та методи прийняття рішень. Курс лекцій :  Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Бакалавр” спеціальності “Інформатика”. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 140 с. – 8,94 др.арк
 6. Сікора О.В., Козак Т.М., Когут У.П. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.080200 “Фізика” Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2010. – 68 с.
 7. Сікора О.В., Козак Т.М., Когут У.П. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2009. – 68 с

Статті (основні, за останні 5 років): 

 1. Сікора О.В. Моделювання та чисельний аналіз кінетики теплових процесів на локальних ділянках Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» 5-7 квітня 2016 р., м. Дрогобич, ­– С.157-161
 2. Сікора О.В. , Борис А.В. Система інформаційного обслуговування користувачів бібліотек в сучасних умовах. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» 5-7 квітня 2016 р., м. Дрогобич, ­– С.41-44
 3. Грабчак В.І. Ванкевич П.І., Сікора О.В. Іваник Є.Г.Застосування теоретичних основ оптимізації найкращого наближення та відновлення функцій у вирішенні проблеми ідентифікації сили лобового опору повітря руху літальних об”єктів.
 4. Сікора О.В., Добрянський І.М., Добрянська Л.О., Грицина О.І. Основні аспекти розрахунку поперед­ньо напружених залізобетонних елементів інженер­них конструкцій. В-во ЛНАУ, Матер. XV Міжна­род­ного науково-практичного фо­руму «Теоретичні основи і практик­ні аспекти вико­рис­тання ресурсо­ощадних техно­логій для підви­щення ефектив­ності агропромис­лового вироб­ництва і розвитку сільських тери­торій», 24-26 вересня 2014 р., Львів, 2014, С.272-276.
 5. Добрянський І.М., Добрянська Л.О., Сікора О.В.,Іваник Є.Г. Дослідження впливу залишкових напру­жень на докритич­ний ріст тріщин в пластині в умовах високотемпературної повзучості. В-во ФМІ ім. Г.В. Карпенко НАН України, Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «», 24-26 червня 2014 р., Львів, 2014, С.
 6. Сікора О.В., Іваник Є.Г., Угрин Л.Є Осесиметрична квазіста­тична задача термопруж­ності для шару скінченної товщини з урахуванням фрикційного розігрі­ву. В-во полігр. фірми «Коло», Актуальні проб­леми фізики, ма­тематики та ін­форматики, що­річний науковий журнал, № 5, 2013, Дрогобич, С.32-37
 7. Сікора О.В., Іваник Є.Г Аналіз впливу термообробки на граничні напруження і циклічну довговічність зварних з’єднань. В-во полігр. фірми «Коло», Актуальні проб­леми фізики, ма­тематики та ін­форматики, що­річний науковий журнал, № 5, 2013, Дрогобич, С.27-31
 8. Сікора О.В., Шемчук І. Програмна система навчання та контролю знань. IX Всеукраїнська наукова конференція  «Сучасні проблеми фізико-математичних наук», Ніжин 24-26 квітня 2014 р.
 9. Іваник Є.Г., Сікора О.В. Спосіб вибору параметрів опорного вузла теплотехнічного агрегату в умовах діє технологічного теплового навантаження. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В.В. Снітинського, В.І. Лопушняка. – Вип. 13. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2013. – С. 70
 10. Іваник Є.Г. , Сікора О.В.,Лазурчак Л.В. Розв’язування задач інже­нерної практики з допомо­гою ПК в середовищі інтег­рованого багатофункціо­нального пакету MathCAD. В-во полігр. фірми «Коло», Актуальні проб­леми фізики, ма­тематики та ін­форматики, що­річний науковий журнал, № 4, 2012, Дрогобич, С.40-46 

Викладає дисципліни: 

Алгоритми і структури даних.

Системи та методи прийняття рішень.

Чисельні методи.

Математичні методи дослідження операцій.

Криптографія та криптоаналіз.