Меню

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна

Відомості про вищу освіту
 • 2001 р. – ДДПУ, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» (спеціаліст)
 • 2002 р. – ДДПУ, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (магістратура)
Відомості про місце роботи
 • З 2001 р. інженер-програміст ІІ кат каф. інформатики та ОМ
 • З 2002 р. викладач каф. інформатики та ОМ
 • З 2009 р. викладач каф. ІСТ
 • З 2011 р. ст. викладач каф. ІСТ
 • з вересня 2017 р. – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем.
Навчальні предмети 
 • Автоматизовані інформаційні системи
 • Методи і засоби інформаційних технологій
 • Органiзацiя БД та знань
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Управління ІТ-проектами
Сфера наукових інтересів
 • Впровадження ІКТ у навчальний процес ВНЗ
 • Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів
Основні наукові результати
Статті у наукових фахових виданнях
 • Ших Н. В. Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при кредитно-модульній системі навчання / Надія Василівна Ших // Молодь і ринок : [щомісячний науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич : ДДПУ, 2007. – № 3 (26). – С. 158–162.
 • Ших Н. В. Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : ІПППО, 2007. – № 5. – С. 19–27.
 • Ших Н. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як один з основних засобів побудови інформаційного суспільства / Надія Василівна Ших // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. Макаренка, 2008. – С. 330–338.
 • Ших Н. В. Про структуру навчально-методичних комплексів дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : КНЛУ, 2009. – Вип. 38. – С. 194–198.
 • Ших Н. В. Врахування впливу інформаційно-комунікаційних технологій на пізнавальні процеси особистості при формуванні інформаційно-комунікаційної культури майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів : ІПППО, 2009. – № 2. – С. 97–104.
 • Гарбич-Мошора О.Р., Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий //научный журнал. – Харьков: Технологический центр, 2012. – №1/2 (55). – С.15-18.
 • Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва. – Щомісячний науково-педагогічний «Молодь і ринок». – 2013. – №9 (104), вересень 2013. – С.104-109.
Статті та тези у збірниках матеріалів конференцій
 • Ших Н. В. Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя / Надія Василівна Ших // Современные направления теоретических и прикладних исследований : сб. науч. тр. по м-лам междунар. науч.-практ. конф., 15–25 марта 2007 г. – Одесса : Черноморье, 2007. – Т. 9. – С. 23–26.
 • Ших Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології при організації самостійної роботи студентів / Надія Василівна Ших // Управління в освіті : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р. – Львів : Вид-во ДЦ МОНУ, 2007. – С. 95.
 • Ших Н. В. Деякі вимоги до комп’ютерних навчальних програм у вищому навчальному закладі / Надія Василівна Ших // Наука і життя : українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку : м-ли третьої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21–23 трав. 2007 р. – К. : ТОВ „ТК Меганом”, 2007. – С. 64–65.
 • Ших Н. В. Основні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищому навчальному закладі / Надія Василівна Ших // Наука в інформаційному просторі : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2007 р. – Дніпропетровськ : ПГСА, 2007. – С. 83–85.
 • Ших Н. В. Інформаційно-комунікаційна культура як одна з основних проблем підготовки майбутнього вчителя в інформаційному просторі / Надія Василівна Ших // Розвиток наукових досліджень ‘2007 : м-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 листоп. 2007 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2007. – Т. 8. – С. 60–63.
 • Ших Н. В. Модель навчально-методичного комплексу дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : м-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2008 р. – Суми : ВДТ „Університетська книга”, 2008. – С. 119–121.
 • Ших Н. В. Використання мультимедіа курсів при вивченні математичних дисциплін / Надія Василівна Ших // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 черв. 2008 р. – Умань : ПП Жовтий, 2008. – С. 193–195.
 • Ших Н. В. Удосконалення методики викладання дисциплін шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2008. – С. 181–189.
 • Ших Н. В. Цифровий університет як вищий навчальний заклад нового покоління / Надія Василівна Ших // Розвиток наукових досліджень 2008 : м-ли ІV міжнар. наук.-практ. конф.,  24–26 листоп. 2008 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2008. – Т. 10. – С. 77–79.
 • Ших Н. В. Формування відкритої системи вищої освіти під впливом інформаційно-комунікаційних технологій / Надія Василівна Ших // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 берез. 2009 р. – Суми : РВВ СОІППО, 2009. – С. 70–71.
 • Ших Н. В. Структура інформаційно-комунікаційної культури вчителя природничо-математичних дисциплін / Надія Василівна Ших // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009: м-ли V міжнар. наук.-практ. конф.,
  18–20 трав. 2009 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2009. – Т. 10. –
  С. 108–110.
 • Ших Н. В. Особливості організації зовнішнього незалежного оцінювання знань студентів з використанням відкритих ІКТ-систем  / Надія Василівна Ших // Вища школа : удосконалення якості підготовки фахівців : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2009 р. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2009. – С. 79–80.
 • Ших Н.В., Шаклеіна І.О. Кіберакмеолоічна концепція дистанційного навчання : матеріали І студентсько-викладацької наук.-практ. конф. [Сучасні інформаційні технології], (26 березня 2012 р.) – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – С. 28–29.
 • Шаклеіна І. О., Ших Н.В., .Баранюк М. Я. Проблеми розробки систем еколого-економічного моніторингу довкілля // Всеукраїнська наукова конференція “сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”: м. Рівне 22 – 23 лютого 2013 р – Тези доповідей. – С. 157
 • Басараб М.М., Ших Н.В. Огляд основних функцій автоматизованої системи реєстратури готелю. – Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 6
 • Доброчинський І.В., Ших Н.В. Опис вхідної і вихідної інформації для автоматизованої інформаційної системи «Автосалон». – Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 13
 • Каблаш М.І., Ших Н.В. Особливості розробки електронного журналу куратора. – Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 15
 • Підгородецький Р.І., Ших Н.В. Огляд середовищ розробки дистанційних курсів. – Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 19
 • Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Особливості використання електронного задачника Рrogramming Тaskbook for МРІ. – Сучасні інформаційні технології : матеріали ІІ студентсько-викладацької науково-практичної конференції. – Дрогобич : РРВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 27
 • Надія Ших, Ірина Шаклеіна, Ілля Білик. Дослідження розпізнавання рукописних символів методом порівняння з еталоном. // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015.– Вип. 17.– 244-248 с.
Підручники і навчально-методичні посібники
 • Ших Н. В. Основи інформаційно-комунікаційної культури вчителя: [навч.-метод. посібник] / Надія Василівна Ших. – Дрогобич : РРВ ДДПУ, 2010. – 113 с.
 • Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Основи Інтернет-технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. –135 с.
 • Григорович Віктор, Коколюс Михайло, Ших Надія. Об’єктно-орієнтоване програмування : класи та об’єкти : методичні рекомендації до лабораторних робіт. / Григорович Віктор Геннадійович, Коколюс Михайло Богданович, Ших Надія Василівна. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 96 с.
 • Автоматизовані інформаційні системи : лабораторний практикум / Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2013. – 92 с.
 • Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Управління ІТ-проектами : навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]  – Дрогобич : ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 88 с.