Меню

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна

КОГУТ Уляна Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 1 (1992 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (1997 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Системи комп’ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики» за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» у спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України м. Київ (2015 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вихователь у гуртожитку №1 Дрогобицького нафтового технікуму (1999 р.), інженер-програміст (2006 р.), аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2012-2015 рр.), викладач (2007 р.), старший викладач (2015 р.) кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням теоретичних засад та особливостей використання систем комп’ютерної математики у навчанні математичних та інформатичних дисциплін, що й зумовило вибір теми кандидатської дисертації. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 50 науковими і методичними працями. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Сікора О. В. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” / О. В. Сікора,  Т. М. Козак,  У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 68 с.
 2. Сікора О. В. Дослідження операцій та теорія ігор. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.040203 “Фізика” / О. В. Сікора,  Т. М. Козак,  У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка 2010. – 143 с.
 3. Козак Т. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з програмування, методів обчислень та оптимізації: навч.-метод. посібник [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] / Т. М. Козак, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 44 с.
 4. Кобильник Т. П. Дослідження операцій та теорія ігор. Графові моделі розв’язування оптимізаційних задач. Навчально-методичний посібник / Т. П. Кобильник, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 94с.
 5. Когут У. П. Дослідження операцій та теорія ігор. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] / У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 82 с.
 6. Сікора О. В. Системи та методи прийняття рішень. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] / О. В. Сікора,  У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 98 с.
 7. Кобильник Т. П. Системи комп’ютерної математики: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] / Т. П. Кобильник, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 74 с.
 8. Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з використання хмаро орієнтованого компонента на базі системи Maxima у навчанні інформатичних дисциплін / Шишкіна М. П., Когут У. П. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 72 с.
 9. Дорошенко М.В. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Лабораторний практикум для ОКР “бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” / М.В.Дорошенко,  У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 106 с.

Статті (основні, за останні 5 років):

 1. Когут У. П. Актуальні напрямки розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики / У. П. Когут // зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП. Жовтий. – 2011. – Ч. 3. – С.107-114.
 2. Когут У. П. Передумови ефективної інтеграції ІКТ в навчальний процес бакалаврів інформатики педагогічного університету [Електронний ресурс] / У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №6(26). – Режим доступу: http : //journal.iitta.gov.ua /index.php/itlt/article/view/571.
 3. Кобильник Т. П. Використання системи Maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання” : зб. наук. пр. / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012.– №12 (19). – С.62-67.
 4. Когут У. П. Критерії сформованості компонентів фахових компетентностей бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін / У. П. Когут // Наукові записки. – Вип. 108 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2012. – С. 200-205.
 5. Когут У. П. Класифікація та критерії вибору програмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін / У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Херсон : ХДУ. – 2012. – С.88 – 97.
 6. Кобильник Т. П. Оптимізація на графах з системою Mathematica / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Наукові записки. – Вип. 4 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.  В. Винниченка. – 2013. – С. 50-56.
 7. Шишкіна М. П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі / М. П. Шишкіна, У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – Херсон : ХДУ. – С. 310-318.
 8. Когут У. П. Підготовка бакалаврів інформатики у ВНЗ України // У. П. Когут, Т. Я. Вдовичин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : педагогіка і психологія. – Вип. 40.– Ч.2. –Ялта : РВВ КГУ.– 2013.– С.100-110.
 9. Кобильник Т. П. Аналіз вільного програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці бакалаврів інформатики / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання” : зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2014.– №14 (21). – С.44-48.
 10. Кобильник Т. П. Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки “Інформатика” [Електронний ресурс] / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – №2(40).– С.50-64. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.
 11. Шишкіна М. П. Формування фахових компетентностей бакалаврів інформатики у хмаро орієнтованому середовищі педагогічного університету / М. П. Шишкіна, У. П. Когут, І. А. Безвербний// Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. УДПУ ім. П.Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О. – 2014. № 9(2). – С136-146. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2014_9(2)__21.pdf.
 12. Шишкіна М. П. Методичні аспекти використання системи Maxima при підготовці бакалаврів інформатики / М. П. Шишкіна, У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Вип. 20. – Херсон : ХДУ. – 2014 – С.74-83. 

Додаткові публікації

 1. Класифікація та критерії вибору програмних засобів для фундаменталізації підготовки бакалаврів інформатики з інформатичних дисциплін / Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / [Жалдак М. І., Шишкіна М. П., Лапінський В. В. та ін.] за наук. ред. проф. М. І. Жалдака – К : Педагогічна думка, 2012. – С. 52-58.

Співавтори: Дем’яненко В.М., Жалдак М. І., Запорожченко Ю.Г., Когут У.П. Коваль Т.І., Лаврентьєва Г.П., Лапінський В.В, Скрипка К.І., Співаковський О.В., Пірко М.В., Шишкіна М.П. 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (курсів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Дослідження операцій та теорія ігор», «Системи та методи прийняття рішень», «Системи комп’ютерної математики», «Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними роботами студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Від початку праці в університеті – куратор академічних груп Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями інформатики шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, науковими співробітниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання математичних та інформатичних дисциплін.