Меню

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович

КОБИЛЬНИК Тарас Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 24 серпня 1980 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 17 (1997 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Математика та основи економіки» (2002 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2009 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 2002 р. розпочав трудову діяльність на кафедрі інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на посадах: інженера-програміста (2002 рр.), викладача (2003 р.), доцента (2011 р.). Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації (2012 р).

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням теоретичних засад та особливостей використання систем комп’ютерної математики у навчанні математичних та інформатичних дисциплін, методиці навчання інформатики, математичній інформатиці. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 60 науковими і методичними працями. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ. 

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Кобильник Т.П. Системи комп’ютерної математики: Maple, Mathematica, Maxima: посібник / Тарас Петрович Кобильник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 316 с.
 2. Лазурчак І.І. Система комп’ютерної математики Mathematica / І.І. Лазурчак, Т.П. Кобильник. – Дрогобич: Коло, 2010. –60 с.
 3. Кобильник Т. П. Дослідження операцій та теорія ігор. Графові моделі розв’язування оптимізаційних задач. Навчально-методичний посібник / Т. П. Кобильник, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 94с.
 4. ЛазурчакІ.І. Системи комп’ютерної математики: навчальний посібник / І.І. Лазурчак, Т.П. Кобильник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 256 с.
 5. Кобильник Т. П. Системи комп’ютерної математики: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] / Т. П. Кобильник, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 74 с. 

Статті (основні, за останні 5 років):

 1. Кобильник Т. П. Використання системи Maxima для розв’язування оптимізаційних задач на графах / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання” : зб. наук. пр. / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2012.– №12 (19). – С.62-67.
 2. Кобильник Т. П. Оптимізація на графах з системою Mathematica / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Наукові записки. – Вип. 4 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.  В. Винниченка. – 2013. – С. 50-56.
 3. Кобильник Т. П. Організація проблемного навчання математичної інформатики у педагогічному університеті / Т.П. Кобильник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 34 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – С.331-336.
 4. Кобильник Т. П. Аналіз вільного програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці бакалаврів інформатики / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія  “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання” : зб. наук. праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2014.– №14 (21). – С.44-48.
 5. Кобильник Т. П. Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки “Інформатика” [Електронний ресурс] / Т. П. Кобильник, У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – №2(40).– С.50-64. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua.
 6. Кобильник Т.П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної / Т.П. Кобильник, Т.Я. Вдовичин // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С.55-60.
 7. Кобильник Т.П. Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для навчання математичної статистики у педагогічному університеті / Т.П. Кобильник // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодейст-вия в современном социо-культурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Бела-русь»; редкол.: С. В. Вени-диктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – С.178-185.
 8. Кобильник Т.П. Використання web-сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач з теорії ймовірностей / Т.П.Кобильник // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 24. – С. 68-80. 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальної дисципліни «Системи комп’ютерної математики. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп. Член вченої ради Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій. 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: філософія науки, теоретичні та методологічні проблеми інформатики, методика навчання інформатики.