Меню

Абітурієнту

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На освітньому ступені «Бакалавр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями(освітніми програмами):

 

Набір студентів на денну та заочну форми навчання
освітнього ступеня «Бакалавр» здійснюється на:

– повний термін навчання (на базі повної загальної середньої освіти);
– скорочений (нормативний) термін навчання (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).

Підготовка бакалаврів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2020 р.) становить:

 • денна форма – 16750 грн.;
 • заочна форма – 11900 грн.

Студенти денної форми навчання, що навчаються на місцях державного замовлення, отримують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Усі іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитках.

Додаткова інформація щодо вступу на веб-сторінці приймальної комісії університету
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

На освітньому ступені «Магістр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями(освітніми програмами):

 

Підготовка магістрів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2020 р.) становить:

 • денна форма – 18300 грн.;
 • заочна форма – 16900 грн. 

Студенти денної форми навчання, що навчаються на місцях державного замовлення, отримують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Усі іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитках.

Додаткова інформація щодо вступу в магістратуру на веб-сторінці приймальної комісії університету

НАУКА В ІНСТИТУТІ

На кафедрах інституту функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи:

 • «Теорія електронних, поляронних та екситонних станів у наноструктурах напівпровідників і діелектриків» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Бойчук В.І.);
 • «Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Пелещак Р.М.);
 • «Структура та магнітні властивості кристалічних та аморфних напівпровідникових матеріалів» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Цмоць В.М.);
 • «Спектральна теорія функцій» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Винницький Б.В.);
 • «Сучасні проблеми технологічної та професійної освіти» (керівник – проф., д.пед.н. Оршанський Л.В.).

Студенти, які виявили схильність до науко­вої діяльності, залучаються до роботи у науко­во-дослідних лабораторіях інституту, мають мож­ливість навчатися в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 051 Економіка;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
 • 111 Математика.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі (Полонійною академією у Ченстохові, Краківсь­ким педагогічним університетом, Жешувським університетом та ін.) надає студентам можливість отримання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загальновійськових дисциплін Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, народно-просвітницькій студії «Ровесник», студентському клубі КВН, театрі мод, гуртках декоративно-ужиткової творчості.

Любителям спорту будуть раді численні спортивні секції університету.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники інституту працюють:

 • в освітніх установах (вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, загальноосвітніх школах, технічних ліцеях, Будинках творчості школярів та ін.);
 • на підприємствах машинобудівного комп­лексу та легкої промисловості, підприємствах технічного обслуговування автомобілів, у фірмах з продажу автотранспортних засобів.
 • у сфері готельного, курортного та туристичного сервісу;
 • фінансовому секторі та кредитно-банківських установах;
 • на керівних посадах підприємств, установ й організацій (у сфері освіти та виробничого навчання);
 • у сфері розробки й контролю якості  програмного забезпечення;
 • службах соціального захисту громадян, фіскальних органах та ін.

Адреса приймальної комісії:
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич,
Львівська обл., 82100;
тел. (03-244) 2-28-17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету