↑ Return to Архів

Випуск 36, 2015

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 252–255

Стецик Ю. [Ченці Лішнянського василіанського монастиря Св. пророка Іллі: біографічні відомості (1773 – 1774 рр.)]{The Monkhood of the Basilian Monastery of St. Prophet Illya in Lisnja: Biographic Information (1773 – 1774)} 4–17

Тельвак В., Педич В. [Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект]{Teaching Staff of Mykhaylo Hrushevsky’s Lviv Historical School: Methodological Aspect} 18–35

Ільницький В. [Напади підрозділів УПА на обласні, міські та районні центри у ВО-4 «Говерля» (1944 – 1948)]{Attacks of UPA Units on Regional, City and District Centers in PA-4 «Hoverlia» (1944 – 1948)} 36–46

Барвінська П. [Дипломатична діяльність Миколи Порша]{Mykola Porsh’s Diplomatic Activity} 47–58

Галик В. [До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з редактором «Gazety Naddniestrzańskiej» – Едмундом Леоном Солецьким (за матеріалами епістолярної спадщини)]{To the History of Ivan Franko’s Relationships and Cooperation with the Editor of «Gazeta Naddniestrzanskа» – Edmund Leon Soletskyi (According to the Materials of the Epistolary Heritage)} 59–71

Савчук І. [Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі «Україна» (до 1918 р.)]{Mykhailo Hrushevsky’s Editorial Policy in Magazine «Ukraine» (until 1918)} 72–83

Фелонюк А. [Привілей на ярмарки містечку Стремільче 1716 р.]{Privilege of Holding Fairs Given to Town Stremilche in 1716} 84–92

Біла С. [Унійні процеси у Львівській єпархії в польській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.]{The Union Processes in the Lviv Eparchy in the Polish Historiography of the ХVІІІ – the First Half of the XIX Centuries} 93–102

Хомич Л. [Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду]{Bruno Schulz’s Educational Activities in Drohobych Educational Institutions during the Interwar Period} 103–121

Гриневич Т. [Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля]{Historical Ukrainika in Joachim Lelewel’s Creative Work} 122–132

Маркович М. [Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана Відступника]{Philosophical and Religious Views of the Emperor Julian the Apostate} 133–143

Олійник М. [Преторіанська гвардія у період правління імператора Тиберія]{Praetorian Guard during the Reign of Emperor Tiberius} 144–159

Руда О. [Державна політика Другої Речі Посполитої в національній сфері у 1918 – 1926 роках]{State Policy of Second Polish Republic in National Sphere during 1918 – 1926} 160–174

Петречко О. [Професор Львівського університету Соломон Якович Лур’є]{Professor of the Lviv University Solomon Lurie} 175–185

Лазорак Б. [«Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV»: невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.)]{«The Roads of Charles the Great to Versailles of Ludovik XV»: the Unknown Description of Earl Ihnaciy Rachynskiy’s Journey around Early Modern Europe (18 August – 24 November 1778)} 186–229

[Список скорочень]{List of abbreviations} 230

[Реферати]{Abstracts} 231–247

[Наші автори]{Our authors} 248–251

[Вимоги]{Requirements} 256–257